น้ำตาอีสาน คอร์ด ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง น้ำตาอีสาน ของ ไมค์ ภิรมย์พร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง, เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

เวรสาป บาปนำ โอ้เวรซ้ำกระหน่ำ กรรมอีกหน น้ำนาป่ารวม ท่วมปี้ป่น บาปเบื้องบนหนุนซ้ำประดัง โถเทวดา ท่านจะรู้ไหมว่าพวกข้าเซซัง หน้าแล้งขาดนา น้ำตาหลั่ง กลับประดังท่วม

Dark / Light
  • AChord Guitar A
  • AmChord Guitar Am
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • C#mChord Guitar C#m
  • DChord Guitar D
  • EChord Guitar E
  • EmChord Guitar Em
  • F#mChord Guitar F#m
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง น้ำตาอีสาน ไมค์ ภิรมย์พร. And lyrics with chords guitar F#m,A,D,Bm,C#m,E

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F#mADF#m+F#mF#mAAF#mBm C#mF#mF#mดิน F#mแยก แตกระBmแหง
  ต้นไม้เฉาใบแDห้ง   E แรงไม่Aมี     F#m
ฝืนEมองไร่Aนา   C#m   น้ำตาปF#mรี่        ไม่Eมีน้ำจะF#mทำนา
โถเEวร บันAดาล ให้C#mชาวอีสานสะDอื้น
  กEลืนกล้ำอุAรา    F#m         
ไร่Eปอแห้งAตาย  โC#mอ้นายข้าD
โปรดเมตEตาช่วยเหลือF#mคนจนInstru :Bm C#mBmEA EF#mF#mเวร F#mสาป บาป Bmนำ 
โอ้เวรซ้ำกระหDน่ำ กรEรมอีกAหน  F#m
น้ำนEาป่ารAวม    C#m  ท่วมปี้ป่F#mน 
บาปเบื้องEบนหนุนซ้ำF#mประดัง
EถเทวAดา   C#mท่านจะรู้ไหมDว่า     Eพวกข้าเซAซัง   F#m   
หน้าแEล้งขาดAนา    C#m  น้ำตาหDลั่ง 
กลับประEดังท่วมท้นอีF#mกที
Instru :F#mF#mBmF#m(2 Times)F#mนอยู่  สู้ชBmะตา 
เพื่อนพี่น้องไทDยข้า  โEปรดปAราณี F#m
ขอเEพียงข้าวเAกลือ ช่วC#mยเหลือทีF#m        
  ไม่Eมีแล้วข้าวจF#mะกิน
น้ำEตาคนAไทย C#mนี่ชาวอีสานร้องDไห้
    EเลือดใจหAลั่งริน F#m   
แม้EชีพมลAาย  นC#mอนตายDดิ้น
ช่วยฝังEดินนึกว่าเอาF#mบุญOutro :F#mBm C#mF#m EF#m
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง น้ำตาอีสาน คอร์ด ไมค์ ภิรมย์พร

ดินแยก แตกระแหง
ต้นไม้เฉาใบแห้ง แรงไม่มี
ฝืนมองไร่นาน้ำตาปรี่ ไม่มีน้ำจะทำนา
โถเวรบันดาล ให้ชาวอีสานสะอื้น
กลืนกล้ำอุรา ไร่ปอแห้งตาย
โอ้นายข้า โปรดเมตตาช่วยเหลือคนจน
 
เวรสาป บาปนำ
โอ้เวรซ้ำกระหน่ำ กรรมอีกหน
น้ำนาป่ารวม ท่วมปี้ป่น
บาปเบื้องบนหนุนซ้ำประดัง
โถเทวดา ท่านจะรู้ไหมว่าพวกข้าเซซัง
หน้าแล้งขาดนา น้ำตาหลั่ง
กลับประดังท่วมท้นอีกที
 
ทนอยู่ สู้ชะตา
เพื่อนพี่น้องไทยข้า โปรดปราณี
ขอเพียงข้าวเกลือ ช่วยเหลือที
ไม่มีแล้วข้าวจะกิน
น้ำตาคนไทย นี่ชาวอีสานร้องไห้
เลือดใจหลั่งริน แม้ชีพมลาย
นอนตายดิ้น ช่วยฝังดินนึกว่าเอาบุญ