หนึ่งในร้อย คอร์ด เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

คอร์ดเพลง หนึ่งในร้อย ของ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : แก้ว อัจฉริยะกุล, สง่า อารัมภีร์

อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย
Dark / Light
  • AmChord Guitar Am
  • BmChord Guitar Bm
  • CChord Guitar C
  • C7Chord Guitar C7
  • DChord Guitar D
  • DmChord Guitar Dm
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
  • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง หนึ่งในร้อย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์. And lyrics with chords guitar G,Em,Am,D,Bm,G7,C

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GG EmAm DGพราวแพGรว    Amอันดวงแก้วแวววDาว    Bm  
 สดสีงEmาม หลายหลากมากนาม นิยม
นิลDกาฬ มุกดา บุษราคัมGคม   Em          
  น่าAmชม ว่างDาม เหมาะสมGดี      G7------------------------Cพชร... น้ำหGนึ่ง    Em    งามAmซึ้ง... จึงเBmป็นยอดมEmณี       
ผ่Gอง... แCผ้วสดGสี       Em   เพชรAmดี...    มีหDนึ่งในร้อยGดวง------------------------ความGดี      Amคนเรานี่ดีใDด  
   Bm ดี   น้ำEmใจที่ให้แก่คน ทั้งปวง
Dภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หGวง 
   Em เจ็บทAmรวง  หน่วงDใจให้รู้Gทัน G7------------------------
Cรู้ กลืนกGล้ำ    Em   เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน      
Gชื่นชอCบตอบGผล    Em ร้อยคAmน    มีหDนึ่งเท่านั้นเGอยInstru :G AmD BmEmEmDG EmAm DG G7Cรู้ กลืนกGล้ำ    Em   เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน
Gชื่นชอCบตอบGผล   Em  ร้อยคAmน    มีหDนึ่งเท่านั้นเGองOutro :Am DG
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หนึ่งในร้อย คอร์ด เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

พราวแพรว อันดวงแก้วแวววาว
สดสีงาม หลายหลากมากนามนิยม
นิลกาฬมุกดา บุษราคัมคม
น่าชมว่างาม เหมาะสมดี

เพชรน้ำหนึ่งงามซึ้ง จึงเป็นยอดมณี
ผ่องแผ้วสดสี เพชรดีมีหนึ่งในร้อยดวง

ความดี คนเรานี่ดีใด ดีน้ำใจที่ให้แก่คน ทั้งปวง
อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน

รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน
ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย

รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน
ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอง