ชีวิตบนเส้นด้าย หัวใจบนตักแม่ คอร์ด พจน์ สุวรรณพันธ์

คอร์ดเพลง ชีวิตบนเส้นด้าย หัวใจบนตักแม่ ของ พจน์ สุวรรณพันธ์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : พจน์ สุวรรณพันธ์, เรียบเรียง : ภคพล กรกระหนก

นี่คือภาระที่ยิ่งใหญ่ของลูกชายแม่ จะคอยปกป้องดูแล ชายแดนปักษ์ใต้ให้สันติสุข เพราะอยากให้แม่ภูมิใจ กับการได้ทำหน้าที่ของลูก ฝ้ายขาวเส้นนี้ที่แม่ผูก อุ่นหัวใจ
Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ชีวิตบนเส้นด้าย หัวใจบนตักแม่ พจน์ สุวรรณพันธ์. And lyrics with chords guitar Cm,G#,Fm,G,Eb,Bb,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Cm(3 Times)+CmG#FmG# GCmCmสิ้นเสียงระเบิดควันEbปืน  เลือดนองBbพื้นแผ่นดินด้ามCmขวาน
ผู้คนล้มBbตายทุกEbวัน จากเหตุกBbารณ์ไฟใต้ลุCmกลาม
เลือดแBbละน้ำตารินไG#หล ท่วมหัวBbใจไหลลงแม่Cmน้ำ
โอ้บางนรา ต้องบอบEbช้ำ  จนเน่าเหม็นBbดำเพราะน้ำมืCmอใครInstru :CmCmชายชาติทหารพลัดEbถิ่น จากแดนBbดิน ถิ่นไกลใบCmขวาน
ต้องBbห่างตักแม่มาEbนาน  ประจำBbการอยู่ไกลแสนไCmกล
ค่ำBbคืนที่แสนเหน็บหG#นาว  ผิงแสงBbดาวกอดปืนแนบCmกาย
ทุกตารางบนผืนดินไEbทย จะโอบกอดBbไว้ด้วยชีวิตEbลูก------------------------
* นี่คือภGmาระที่ยิ่งใหญ่ของลูกชCmายแม่
จะคอยปกBbป้อง ดูG#แล ชายแดนปักษ์Bbใต้ให้สันติEbสุข
เพราะอยากให้แม่ภูGmมิใจ กับการได้ทำหน้าที่ขอCmงลูก
ฝ้ายขาวเส้นนี้ที่แม่Ebผูก อุ่นหัวใจBbลูก เหมือนแม่อยู่ใCmกล้
------------------------
** สิ้นเสียงระเบิดควันEbปืน
เลือดนองBbพื้นแผ่นดินด้ามขCmวาน
บินหBbลายังร้องกังEbวาน เพลงพื้นBbบ้านแว่วมาแต่Cmไกล
เสียงBbสวด งานศพลอยG#มา 
หนาวน้ำBbตา หนาวเหน็บหัวCmใจ
เหมือนชีBbวิต แขวนบนเส้นEbด้าย 
จะอยู่หรือBbตาย แล้วแต่โชคชะEbตา
Instru :CmCm+Cm BbGm CmEb BbGm CmCm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ชีวิต แขวนบนเส้นCmด้าย แต่ฝากหัBbวใจ... ไว้บนตัEbกแม่
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ชีวิตบนเส้นด้าย หัวใจบนตักแม่ คอร์ด พจน์ สุวรรณพันธ์

สิ้นเสียงระเบิดควันปืน
เลือดนองพื้นแผ่นดินด้ามขวาน 
ผู้คนล้มตายทุกวัน จากเหตุการณ์ไฟใต้ลุกลาม
เลือดและน้ำตารินไหล ท่วมหัวใจไหลลงแม่น้ำ 
โอ้บางนราต้องบอบช้ำ จนเน่าเหม็นดำเพราะน้ำมือใคร

ชายชาติทหารพลัดถิ่น จากแดนดินถิ่นไกลใบขวาน 
ต้องห่างตักแม่มานาน ประจำการอยู่ไกลแสนไกล
ค่ำคืนที่แสนเหน็บหนาว ผิงแสงดาวกอดปืนแนบกาย 
ทุกตารางบนผืนดินไทย จะโอบกอดไว้ด้วยชีวิตลูก

* นี่คือภาระที่ยิ่งใหญ่ของลูกชายแม่
จะคอยปกป้องดูแล ชายแดนปักษ์ใต้ให้สันติสุข 
เพราะอยากให้แม่ภูมิใจ กับการได้ทำหน้าที่ของลูก 
ฝ้ายขาวเส้นนี้ที่แม่ผูก
อุ่นหัวใจลูกเหมือนแม่อยู่ใกล้ 

** สิ้นเสียงระเบิดควันปืน
เลือดนองพื้นแผ่นดินด้ามขวาน 
บินหลายังร้องกังวาน เพลงพื้นบ้านแว่วมาแต่ไกล
เสียงสวดงานศพลอยมา หนาวน้ำตาหนาวเหน็บหัวใจ 
เหมือนชีวิตแขวนบนเส้นด้าย
จะอยู่หรือตายแล้วแต่โชคชะตา

(ซ้ำ *, **)

ชีวิตแขวนบนเส้นด้าย แต่ฝากหัวใจ... ไว้บนตักแม่