เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ คอร์ด คาราบาว

คอร์ดเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ ของ คาราบาว และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่ เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา จะโหยหา เสรีภาพ คงจะพ้น โดยการเป็นกลุ่มคน ความสับสน คือโลภโมโทสัน คือเอาเปรียบ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ คาราบาว. And lyrics with chords guitar G,D,F,C,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GGDG(2 Times)วันเวGลา ผันเปลี่ยน เวียนไป 
ใจของFคน ก็หมุนวน เปลี่ยนแGปร
ตั้งแต่เGด็กน้อย จนเติบแก่ 
ผ่านไปDพบ ปัญหาสาระGพัน
ถูกกีดDกัน โดยชนชั้นเอาเGปรียบ
  เหยียบขFย้ำ หัวใจทำลายขGวัญ
หยดหยาดเหCงื่อ ดังน้ำเกลือ น้ำกGลั่น
  น้ำใจนั้นD  จงแบ่งปันผู้Gคน------------------------
* เสียง... เCพลง นี้เปล่งออกGมา
  จะโหยDหา  เสรีอันยิ่งใEmหญ่ 
เสียง... เCพลง นี้เปล่งออกGมา  จะโหยDหา เสรีGภาพ
Instru :GGDG(2 Times)คนกับGคน อยู่กันเป็นกลุ่มคน
ความสับFสน  คือโลภโมโทสัGน 
คือเอาเปGรียบ เอาไปไม่แบ่งปัน 
เลยตีDกัน  จนล้มหายตายGห่า
ก็เห็นGเงิน งกเงินเกินจะเก็บให้เก็บ ให้Fตาย ไม่มีราGคา
ชีวิตCคน  ดูเหมือนดั่งผักปGลา อนาถหDนา สังคมสังคัG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :GGCG(2 Times)+FGFGFGFD+GGDG(2 Times)อันสังGคม ขโย่งเดิน ดังเต่า
ดั่งไดโนFเสา ดั่งเต่าล้านGปี
คือสังคGม ยศฐาบรรดามี
ถือศักดิ์ ถือDศรี ถือนาย ถือบ่Gาว
จะก้าวเGดิน ต่อไปในภายหน้า
ต้องสร้างศรัทFธา ในประชาธิปไGตย
ที่เป็นCจริง เป็นจัง ดั่งตั้งGใจ ให้ชาวDไทย ได้มีเสรีภGาพ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
เสียงเCพลงแห่งเสรีภาGพ... เDส... รีEmภาพ
  เสียงCเพลงแห่งเสรีภGาพ... Dเส... รีGภาพ (x2)
Outro :CGDEmCGDG
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ คอร์ด คาราบาว

วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไป ใจของคนก็หมุนวนเปลี่ยนแปร
ตั้งแต่เด็กน้อยจนเติบแก่ ผ่านไปพบปัญหาสาระพัน
ถูกกีดกันโดยชนชั้นเอาเปรียบ เหยียบขย้ำหัวใจทำลายขวัญ
หยดหยาดเหงื่อทั้งน้ำเกลือน้ำกลั่น น้ำใจนั้น จงแบ่งปันผู้คน

* เสียงเพลง นี้เปล่งออกมา จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
เสียงเพลง นี้เปล่งออกมา จะโหยหา เสรีภาพ

คนกับคน อยู่กันเป็นกลุ่มคน ความสับสน คือโลภโมโทสัน
คือเอาเปรียบ เอาไปไม่แบ่งปัน เลยตีกัน จนล้มหายตายห่า
ก็เห็นเงิน งกเงินเกินจะเก็บ ให้เจ็บ ให้ตาย ไม่มีราคา
ชีวิตคน ดูเหมือนดั่งผักปลา อนาถหนา สังคมสังคัง

(ซ้ำ *)

อันสังคม ขโย่งเดินดั่งเต่า ดั่งได โนเสา ดั่งเต่าล้านปี
คือสังคม ยศฐาบรรดามี มีศักดิ์มีศรี ถือนายถือบ่าว
จะก้าวเดิน ต่อไปในภายหน้า ต้องสร้างศรัทธา
ในประชาธิปไตย ที่เป็นจริงเป็นจังดั่งตั้งใจ ให้ชาวไทย
ได้มีเสรีภาพ

(ซ้ำ *)

เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ เส รีภาพ
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ เส รีภาพ
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ เส รีภาพ
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ เส รีภาพ