Be Happy Be Yourself คอร์ด วงนั่งเล่น Feat. Boy Imagine

คอร์ดเพลง Be Happy Be Yourself ของ วงนั่งเล่น Feat. Boy Imagine และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

Everybody's beautiful You're just the one and only be good be happy na na na be yourself มันเป็นเพลงเทียบภูเขาและแผ่นดิน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • C/EChord Guitar C/E
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง Be Happy Be Yourself วงนั่งเล่น Feat. Boy Imagine. And lyrics with chords guitar F,C/E,Dm,Bb,C,A,Gm,Am,F#/Bb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F C/E DmBb CDm เมื่อตัวเราไปขีดภูBbเขาว่าสูง แผ่นCดินนั้นมันก็Fต่ำ   C/E          
Dm เมื่อตัวเราไปแบ่งสิ่งBbนั้นว่างาม
  ความน่าเกCลียดก็เกิดขึ้นตอนFนั้น
ตอนที่C/Eเราเข้าไปDmแบ่ง  ไปBbแยกมัน  C       
Dm แต่ จริง ๆ ภูเBbขาและแผ่นดิน ก็Cวางของมันอยู่ที่เFดิม C/E         
Dm ถึงตัวเราไปเข้าไปBbแบ่งแยกมัน
  มันก็เCป็นของมันอยู่อย่างFนั้น
ทั้งไC/Eม่สูง และไDmม่ต่ำ    C    อยู่ที่Bbมัน หรือที่Cเรา------------------------
* EveDmrybody's beauBbtiful 
You're Cjust the one and Fonly A    
Be Bbgood  Be hDmappy na na Gmna  -  C   Be yoursFelf
------------------------Dm มันเป็นเพลง เทียบภูเBbขา และแผ่นดิน
ว่าCงามไม่งามอยู่ที่Fใจ   C/E            
Dmมัวไปเติม ไปแต่งกับBbสิ่ง นอกกาย
  มันก็Cวน ก็เวียนอยู่อย่างFนั้น
เพลงC/Eก็ยัง คงDmก้องอยู่ ในBbสายลมC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Na Dmna na - Na Bbna na na Cna - Na Dmna na na Bbna -
Na Amna na nGma na -C   Be yourFself------------------------A  บางทีDmคน คล้ายผลมะGmเขือเทศ
  รอคนกลAาง กว้านซื้อไปDmคัดเกรด
คนบางคน คล้ายผลGmทุเรศ
  ดูไม่งามAตา มาตรฐานไม่ไDmด้เกรด
ถูกGmทิ้งที่ข้างทาง อยู่กับพื้นAดิน กับน้ำDmค้าง
เกิดกิ่งใบให้ผGmลงาม งามดีAงามในที่ของมัน
Gmทุกสิ่งต่างAmมี ความBbต่าง ต่างมีเหF#/Bbตุผล เพื่อบางอย่Gmาง
  ทุกคนต่างAmมี คุณค่Bbา ต่างกันไป------------------------EveDmrybody's beautBbiful  You're jCust the one and oFnly  
  C   Be Dmgood  Be Bbhappy na nCa na 
ทุก ๆ Dm คน ในโลBbกนี้     Cต่างก็สวยFงาม
A จะขาวจBbะดำ สูงหรืAmอต่ำ Na na Gmna na  C  Be youFrself
Na naDm na - Na Bbna na nCa na -
Na Dmna na na Bbna - Na naAm na na Gmna...  
C   Na naDm na - Na Bbna na naC na -
Na Dmna na na Bbna - Na Amna na naGm na... C   Be yourself
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง Be Happy Be Yourself คอร์ด วงนั่งเล่น Feat. Boy Imagine

เมื่อตัวเราไปขีดภูเขาว่าสูง แผ่นดินนั้นมันก็ต่ำ
เมื่อตัวเราไปแบ่งสิ่งนั้นว่างาม
ความน่าเกลียดก็เกิดขึ้นตอนนั้น
ตอนที่เราเข้าไปแบ่ง ไปแยกมัน
แต่จริง ๆภูเขาและแผ่นดิน ก็วางของมันอยู่ที่เดิม
ถึงตัวเราไปเข้าไปแบ่งแยกมัน
มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น ทั้งไม่สูงและไม่ต่ำ
อยู่ที่มัน หรือที่เรา

* Everybody's beautiful
You're just the one and only be good
be happy na na na ~ be yourself

มันเป็นเพลงเทียบภูเขาและแผ่นดิน
ว่างามไม่งามอยู่ที่ใจ
มัวไปเติมไปแต่งกับสิ่งนอกกาย
มันก็วนก็เวียนอยู่อย่างนั้น
เพลงก็ยังคงก้องอยู่ ในสายลม

(ซ้ำ *)

na na na ~ na na na na na ~ na na na na na ~
na na na na na ~ Be yourself
บางทีคนคล้ายผลมะเขือเทศ
รอคนกลางกว้านซื้อไปคัดเกรด
ถูกทิ้งที่ข้างทาง อยู่กับพื้นดินกับน้ำค้าง
เกิดกิ่งใบให้ผลงาม งามดีงามในที่ของมัน
ทุกสิ่งต่างมีความต่าง ต่างมีเหตุผลเพื่อบางอย่าง
ทุกคนต่างมีคุณค่า ต่างกันไป

Everybody's beautiful
You're just the one and only be good
be happy na na na
ทุก ๆคนในโลกนี้ ต่างก็สวยงาม
จะขาวจะดำ สูงหรือต่ำ na na na na be yourself
na na na ~ na na na na na ~ na na na na na ~
na na na na na na na na ~ na na na na na ~
na na na na na ~ na na na na na be yourself