ลูกแม่ คอร์ด ครูซัน สมพงษ์ หมื่นจิตต์

คอร์ดเพลง ลูกแม่ ของ ครูซัน สมพงษ์ หมื่นจิตต์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ครูซัน สมพงศ์ หมื่นจิตต์, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

พระคุณแม่มากเกินคณานับ ลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้ง รักของแม่ยังติดตรึง จะเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแด ลูกจะทนบนทางชีวิต ไม่ทำผิดไม่อ่อนแอ ทุกข์ปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ลูกแม่ ครูซัน สมพงษ์ หมื่นจิตต์. And lyrics with chords guitar Dm,Gm,C,F,A,Bb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Dm(4 Times)+DmGmCDm(2 Times)กว่าจะคDmลอด กว่าจะGmคลาน  กว่าจะCผ่าน มาDmคิดดู 
ที่ฉันFมีเลือดGmนักสู้  เพราะฉันเคยCอยู่ในท้องชDmาวนาInstru :DmGmCDm(2 Times)ฉันเกิDmดมาจากความGmรัก ฉันโตCมาจากน้ำDmใจ
รักของFแม่แสนGmสดใส คือความยิ่งใCหญ่สู่ผองAชน
ยามฉัDmนเจ็บแม่เจ็บกว่Gmาฉัน
  แม่บาCกบั่นแม่ทุกข์แDmม่ทน
ยามมีFไข้แม่ไถ่Gmถอน  ก่อนจะนCอนแม่สอนสวDmดมนต์------------------------
* ฉันจึงBbมีความCรักให้คนทุDmกคน
  ฉันBbจึงมีน้ำCใจให้คนทุกDmคน
F แม่ห่วDmงลูกอยู่ทุกแห่Gmงหน
  แม่อ่อนโCยนดับความDmดื้อดึง
------------------------
** พระคุDmณแม่มากเกินคGmณานับ
  ลูกขอCกราบด้วยความซDmาบซึ้ง
รักของแFม่ยังติดGmตรึง จะเป็นคนดีที่หCนึ่งในดวงAแด
ลูกจะDmทนบนทางชีGmวิต  ไม่ทำCผิดไม่อ่อนDmแอ
ทุกข์ปานFใดลูกจะไม่ยอมGmแพ้ 
จะเป็นคนดีของCแม่ ตลอดDmไป
Instru :DmGmCDm(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :DmGmCDm(2 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ลูกแม่ คอร์ด ครูซัน สมพงษ์ หมื่นจิตต์

กว่าจะคลอด กว่าจะคลาน กว่าจะผ่านมาคิดดู
ที่ฉันมีเลือดนักสู้ เพราะฉันเคยอยู่ในท้องชาวนา

ฉันเกิดมาจากความรัก ฉันโตมาจากน้ำใจ
รักของแม่แสนสดใส คือความยิ่งใหญ่สู่ผองชน
ยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉัน แม่บากบั่นแม่ทุกข์แม่ทน
ยามมีไข้แม่ไถ่ถอน ก่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์

* ฉันจึงมีความรักให้คนทุกคน ฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคน
แม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหน แม่อ่อนโยนดับความดื้อดึง

** พระคุณแม่มากเกินคณานับ
ลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้ง รักของแม่ยังติดตรึง
จะเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแด ลูกจะทนบนทางชีวิต
ไม่ทำผิดไม่อ่อนแอ ทุกข์ปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้
จะเป็นคนดีของแม่ ตลอดไป

(ซ้ำ *, **)