อย่าลืมฉัน คอร์ด วงชาตรี

คอร์ดเพลง อย่าลืมฉัน ของ วงชาตรี และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

อย่าลืมฉัน อย่าลืมสัมพันธ์ อย่าลืมฉัน เราต้องจากกัน อย่าลืมฉัน จะขอจำจนวันตาย มอง อาทิตย์กำลังจะลับ ขอบฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสี

Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C#7Chord Guitar C#7
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • EbChord Guitar Eb
 • Eb7Chord Guitar Eb7
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
 • Gm7Chord Guitar Gm7
คอร์ดเพลง อย่าลืมฉัน วงชาตรี. And lyrics with chords guitar Gm7,C7,F,Gm,C,C#7,F#,G#m,C#,Am

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Gm7C7FGm7C7F
* Fมองอาทิตย์กำลังจะลับ
  ขอบฟ้ากำลังจะเปลี่Gmยนสี    C       Gm           C
GmวามมืดCมิดมาแGmทนที่ วันCนี้กำลังจะFหมดไป
  นั่นเป็นสัญญาGmณ เราต้องจาFกกัน
Fใจยังคิดและห่วงถึง
  ยังซึ้งในรสเGmสน่หา  C       Gm            C         
Gmพียงได้รัCกกับแก้Gmวตา แต่แCล้วเวลาก็หFมดลง
  นั่นเป็นสัญญGmาณ เราต้องจFากกัน
------------------------
** อย่าGmลืมฉัน อย่าCลืม   Fสัมพันธ์ 
อย่าGmลืมฉัน เราต้อCง จาFกกัน
อย่าGmลืมฉัน จะขอจำจนวันFตาย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
C#7             F#มอง อาทิตย์กำลังจะลับ
  ขอบฟ้ากำลังจG#mะเปลี่ยนC#สี       G#m              C#         
G#mความมืดC#มิดมาแทG#mนที่------------------------วันC#นี้กำลังจะหF#มดไป นั่นเป็นสัญG#mญาณ  เราต้องF#จากกัน
F#จยังคิดและห่วงถึง
  ยังซึ้งในรสเAmสน่หา  C#          G#m              C#          
G#mเพียงได้C#รักกับแก้วG#mตา  แต่แC#ล้วเวลาก็หF#มดลง 
นั่นเป็นสัญG#mญาณ เราต้องF#จากกัน------------------------อย่าลืG#mมฉัน อย่าC#ลืมสัมF#พันธ์  อย่าG#mลืมฉัน
เราC#ต้อง  F#จากกัน อย่าลืG#mมฉัน จะขC#อจำจนวันF#ตาย
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อย่าลืมฉัน คอร์ด วงชาตรี

* มองอาทิตย์กำลังจะลับ
ขอบฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสี
ความมืดมิดมาแทนที่ วันนี้กำลังจะหมดไป
นั่นเป็นสัญญาณ เราต้องจากกัน
ใจยังคิดและห่วงถึง ยังซึ้งในรสเสน่หา
เพียงได้รักกับแก้วตา แต่แล้วเวลาก็หมดลง
นั่นเป็นสัญญาณ เราต้องจากกัน

** อย่าลืมฉัน อย่าลืมสัมพันธ์
อย่าลืมฉัน เราต้องจากกัน
อย่าลืมฉัน จะขอจำจนวันตาย

(ซ้ำ *, **)

มอง อาทิตย์กำลังจะลับ
ขอบฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสี
ความมืดมิดมาแทนที่

วันนี้กำลังจะหมดไป นั่นเป็นสัญญาณ
เราต้องจากกัน ใจยังคิดและห่วงถึง
ยังซึ้งในรสเสน่หา
เพียงได้รักกับแก้วตา แต่แล้วเวลาก็หมดลง
นั่นเป็นสัญญาณ เราต้องจากกัน

อย่าลืมฉัน อย่าลืมสัมพันธ์
อย่าลืมฉัน เราต้องจากกัน
อย่าลืมฉัน จะขอจำจนวันตาย