ชีวิตสัมพันธ์ คอร์ด คาราบาว

คอร์ดเพลง ชีวิตสัมพันธ์ ของ คาราบาว และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้น อย่างไหนที่เราชอบใจ ความร่ำรวย ความยากจน อย่างไหนที่คนชอบกัน มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ ของหมู่แมกไม้ ต้นสาย ต้นน้ำลำธาร

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ชีวิตสัมพันธ์ คาราบาว. And lyrics with chords guitar E,F#m,G#m,A,B,C#m,F#,Bbm,C#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :E F#mG#m A(2 Times)EBเจ้านกEเอย เจ้าF#mเคยอยู่บนกC#mอไผ่   
  ถู่BขันบทเพลงจากAใจ ชมBไพร ชมพฤกษ์พEนา   B
ส่งสำเEนียง เสีF#mยงธรรมชาติสC#mร้างมา  
 ผBสมเสียงเพลง พฤกAษา ที่BมาของเสียงดEนตรี   B------------------------
* กู่เรื่องEราว บอกF#mกล่าวถึงควาC#mมรู้สึก 
  เป็นเBพียงสามัญสำAนึก และBการห่วงหาอาEทร   B
ตอนนี้เEรา สิ้นF#mเงาไม้ไม่เหมืC#mอนก่อน  
 ชุ่มBชื่นกลับกลายเป็นAร้อน เป็นแBล้งระแหง รEะเหิด   B
------------------------
** ความแห้แEล้ง ความชุ่มG#mชื้น อย่างไAหนที่เราชอบBใจ
ความร่ำEรวย ความยG#mากจน อย่างไAหนที่คนชอบBกัน
มันอยู่ที่คEวามสมบูรณ์ 
  ขอG#mงหมู่แมกไม้ ต้นAสาย ต้นน้ำลำBธาร
มาจากEป่าสู่เมือง จากG#mเขาทะมึน 
  หล่อเAลี้ยง ผู้Bคนในแท่งคอนEกรีต
------------------------
***E ยามนี้เราจึงC#mมาร้องเพลง 
  ร่วมAร้องบรรเลง เสียงเBพลงจากไพร
Eเมืองนั้นมี ความC#mศิวิไลซ์ เมื่อAมีป่าไม้ ต้นBน้ำลำธาร
Eมีนกกา หาC#mกินบินว่อน เนื้อAแม่ลูกอ่อน มีBนมให้ลูกกิน
Eนหากิน (G#mสัตว์หากิน) เAราไม่เบียด เบียนBกันและกัน
Eต้นไม้งาม (G#mคนงดงาม) Aงามน้ำใจ ไหลเBป็นสายธาร
ชุEบชีวิตทุกG#mฝ่ายเบิกบาน มีAคนมีต้นไBม้... มีสัตว์ป่า
Instru :E AE AE AEความสมEดุลย์ คือF#mคุณตามธรรมC#mชาติ 
  ดินBน้ำ ลมฟ้าอาAกาศ เติมBวาด ชุบชีวิตEชน   B
หมู่ไม้พEรรณ อยู่F#mกันมาหลายC#mชั่วคน  
 ให้Bใบ ให้ดอก ให้Aผล ให้Bคนได้ผลปรEะโยชน์  B
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. ***, 
 5. ***
 6.  )
ความแห้งF#แล้ง ความชุ่Bbmมชื้น อย่างBไหนที่เราชอC#บใจ
  ความร่ำF#รวย ความยBbmากจน อย่างBไหนที่คนชอC#บกัน
อยู่ที่ความสมF#บูรณ์ ของBbmหมู่แมกไม้
  ต้นBสาย ต้นน้ำลำธC#าร
มาจากF#ป่าสู่เมือง จากBbmเขาทะมึน หล่อเBลี้ยง ผู้C#คน...------------------------
**** F#ชุบชีวิตทุกBbmฝ่ายเบิกบาน มีBคนมีต้นไC#ม้   มีสัตว์ป่า
F#คนหากิน (สัBbmตว์หากิน) Bเราไม่เบียดเบียนC#กันและกัน
F#ต้นไม้งาม (Bbmคนงดงาม) Bงามน้ำใจไหลC#เป็นสายธาร
  F#ชุบชีวิตทุกBbmฝ่ายเบิกบาน มีBคนมีต้นC#ไม้  มีสัตว์ป่า
 1. ( ซ้ำ  
 2. ****
 3.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ชีวิตสัมพันธ์ คอร์ด คาราบาว

เจ้านกเอย เจ้าเคยอยู่บนกอไผ่
ถู่ขันบทเพลงจากใจ ชมไพร ชมพฤกษ์พนา
ส่งสำเนียง เสียงธรรมชาติสร้างมา
ผสมเสียงเพลง พฤกษา ที่มาของเสียงดนตรี

* กู่เรื่องราว บอกกล่าวถึงความรู้สึก
เป็นเพียงสามัญสำนึก และการห่วงหาอาทร
ตอนนี้เรา สิ้นเงาไม้ไม่เหมือนก่อน
ชุ่มชื่นกลับกลายเป็นร้อน เป็นแล้งระแหงระเหิด

** ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้น อย่างไหนที่เราชอบใจ
ความร่ำรวย ความยากจน อย่างไหนที่คนชอบกัน
มันอยู่ที่ความสมบูรณ์
ของหมู่แมกไม้ ต้นสาย ต้นน้ำลำธาร
มาจากป่าสู่เมือง จากเขาทะมึน
หล่อเลี้ยง ผู้คนในแท่งคอนกรีต

*** ยามนี้เราจึงมาร้องเพลง
ร่วมร้องบรรเลง เสียงเพลงจากไพร
เมืองนั้นมี ความศิวิไลซ์ เมื่อมีป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร 
มีนกกา หากินบินว่อน เนื้อแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลูกกิน 
คนหากิน (สัตว์หากิน) เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
ต้นไม้งาม (คนงดงาม) งามน้ำใจไหลเป็นสายธาร
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบาน มีคนมีต้นไม้... มีสัตว์ป่า

ความสมดุลย์ คือคุณตามธรรมชาติ
ดินน้ำ ลมฟ้าอากาศ เติมวาด ชุบชีวิตชน
หมู่ไม้พรรณ อยู่กันมาหลายชั่วคน
ให้ใบ ให้ดอก ให้ผล ให้คนได้ผลประโยชน์

(ซ้ำ *, **, ***, ***)

ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้น อย่างไหนที่เราชอบใจ
ความร่ำรวย ความยากจน อย่างไหนที่คนชอบกัน 
อยู่ที่ความสมบูรณ์ ของหมู่แมกไม้
ต้นสาย ต้นน้ำลำธาร
มาจากป่าสู่เมือง จากเขาทะมึน
หล่อเลี้ยง ผู้คน...

**** ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบาน มีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า
คนหากิน (สัตว์หากิน) เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
ต้นไม้งาม (คนงดงาม) งามน้ำใจไหลเป็นสายธาร
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า 

(ซ้ำ ****)