แม่ของแผ่นดิน คอร์ด แฮมเมอร์

คอร์ดเพลง แม่ของแผ่นดิน ของ แฮมเมอร์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ที่ไกลสุดสายตา แม่ดั้นด้นมาไม่ย่อท้อ เหนื่อยหนอไม่เคยบ่น น้ำตาไม่หล่นให้ใครเห็น อุปสรรคแม้ยากเย็น ขอเพียงแค่เห็นลูกเป็นคนดี องค์สมเด็จ มหาราชินี คู่บารมี คู่แผ่นดินไทย
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง แม่ของแผ่นดิน แฮมเมอร์. And lyrics with chords guitar G,C,D,Am

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GGG CG CG DG
* สุดCยอดในดวงGใจ แม่เCราใช่อื่นGใด
แม่Cนี้มีแต่Gให้ นี่แหล่ะคือDแม่ของแผ่นGดิน
------------------------G เส้นCทางที่รกGร้าง  แม่คอยถากCถางให้เราเGดิน
ไม่ใCห้เราเผAmชิญ ฝ่าฟันเสี่ยงDภัยโดยลำGพัง
เพื่อชCาติไม่หยุดGยั้ง  เพื่อเป็นพDลังลูกหลานไGทย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
------------------------
** ที่ไCกลสุดสายGตา แม่ดั้นด้นCมาไม่ย่อGท้อ
เหนื่อยหCนอไม่เคยGบ่น น้ำตาไม่หCล่นให้ใครเGห็น
อุปสCรรคแม้ยากเGย็น ขอเพียงแค่เDห็นลูกเป็นคนGดี
องค์สมเGด็จ  มCหาราชิGนี  คู่บาAmรมี   คู่แDผ่นดินไGทย
ร่วมแรงร่วมCใจ เถิดDลูกหลานไGทย
  มาร้อยดAmวงใจ เพื่อแDม่ของแผ่นGดิน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :G CG CG D G(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง แม่ของแผ่นดิน คอร์ด แฮมเมอร์

* สุดยอดในดวงใจ แม่เราใช่อื่นใด
แม่นี้มีแต่ให้ นี่แหล่ะคือแม่ของแผ่นดิน

เส้นทางที่รกร้าง  แม่คอยถากถางให้เราเดิน
ไม่ให้เราเผชิญ ฝ่าฟันเสี่ยงภัยโดยลำพัง
เพื่อชาติไม่หยุดยั้ง  เพื่อเป็นพลังลูกหลานไทย

(*)

** ที่ไกลสุดสายตา แม่ดั้นด้นมาไม่ย่อท้อ
เหนื่อยหนอไม่เคยบ่น น้ำตาไม่หล่นให้ใครเห็น
อุปสรรคแม้ยากเย็น ขอเพียงแค่เห็นลูกเป็นคนดี
องค์สมเด็จ มหาราชินี คู่บารมี คู่แผ่นดินไทย
ร่วมแรงร่วมใจ เถิดลูกหลานไทย
มาร้อยดวงใจ เพื่อแม่ของแผ่นดิน

(*) ... (**, *)