คอร์ดเพลง Look Only At Me - TaeYang

ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You're the love of my life คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก โอ จิก น...

-
คอร์ดเพลง Look Only At Me ของ TaeYang, เนื้อเพลง Look Only At Me ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar
-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง Look Only At Me ของ TaeYang

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก นอล โบ มยอ อุท ซอ นัน  ซู แบก บอน มัล แฮท จัน นา You're the love of my life  คอ จิท เดวน เซ ซัง ซก บุล รัน ฮัน แน มัม ซก  โอ จิก นา มิด นึน กอน นอ ฮา นา ปุน นี รา โก  คา กึม แน มัม บยอน ฮัล กา บวา บุล รัน แฮ ฮัล แ ตมยอน  อุท ซึม ยอน มัล แฮท จัน นา คึ รอล อิล ออบ ตา โก  กึท ออบ นึน บัง ฮวัง ซก ทอง บิน แน กา ซึม ซก  แน กา กี แดล กท ซึล นอ ฮา นา ปุน นี จิ มัน  คา กึม ชิก ฮึน ดึล รี นึน แน จา ชิน นี มี วอ  โอ นึล โด นัน นี เซ ซัง เง ฮวีบ ซึล รยอ ซัล มยอ ชิ นอล จี วอ  [Hook]  แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby  นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady  คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด  ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา  จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา  [Verse2]  โอ นึล บัม โด จิ แซ มยอ นัล คี ดา รยอท ตา โก  นุน มุล โร แน เก มัล แฮ บยอน ฮัน กอท กัท ดา โก  นอล ฮยัง ฮัน แน มัม โด ชอ อึม กวา กัท ดา โก  ซู ออบ ชิ ดัล แร มยอ จี แน โอน มัน นึน บัม ดึล  นี กา ออบ ชิ นึน นัน นอ มู ฮึม ดึล กอท กัท จี มัน  แต รน นอ โร อิน แฮ ซุม มี มัก คยอ นัน  กึท ออบ นึน ดา ทุม ซก กิ นา กิน ฮัน ซุม ซก  นิ กา คิ แดล กท ซึล นา ฮา นา ปุน นี จิ มัน  นิ กา กวี ชัน นา จี นึน แน จา ชิน นี มิ วอ  โอ นึล โด นัน อุท ซึม ยอ นา โด โมล แร จา ชิน นึล อิล รอ  [Hook]  แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby  นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady  คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด  ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา  จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา  [Bridge]  แน กา อิก ี จอก กี รัน กอล นัน นอ มู จัล รัล รา  นัน แม อิล มู เอ มี ฮัน ชิ กัน ซก เก  อี รอ เคด อ รอบ บยอ จิ จิ มัน Baby  นอ มัน นึน ออน เจ นา ซุน ซู ฮา เก นัม กิล บา แร  อี เก แน จิน ชิม มิน กอล นอล ฮยัง ฮัน มิด ดึม มิน กอล  จุก กอ โด นัล ตอ นา จี มา  [Hook]  แน กา บา รัม พอ โด นอ นึน จอล แด พิ จี มา Baby  นา นึน นอ รึล อิท จอ โด นอน นา รึล อิท จี มา Lady  คา กึม แน กา ยอน รัก กี ออบ โก ซุล รึล มา ชยอ โด  ฮก ชิ แน กา ดา รึน ออ ตอน ยอ จา วา  จัม ชิ นุน นึล มัท ชวอ โด นอน นา มัน บา รา บวา 
§Look Only At Me เนื้อเพลง