กลุ่มคอร์ด

Guitar Chord A

Info: The guitar strings 5(A) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Basic major triad
Alternative Chords: AM,Amaj,La-major,A-dur
Chords Structure: R-3-5,R = A,A + major interval = Db (scale degree = 3rd),Db + minor interval = E (scale degree = 5th)
ดูวิธีการจับคอร์ด A ในรูปแบบอื่น