กระต่ายหมายจันทร์ คอร์ด – พิทักษ์

กระต่ายหมายจันทร์ ว่าสักวันคงร่วงลงมา อยากเอื้มมือโน้มกิ่งคว้า ลงมาจูบเดือนเย้ยดาว ท้องฟ้ากว้างใหญ่ มองไปด้วยใจเปลี่ยวเหงา ฟ้าคงหัวเราะเยาะเรา หลงชมแค่เงาจันทรา...
คอร์ดเพลง กระต่ายหมายจันทร์ และ เนื้อร้อง กระต่ายหมายจันทร์ ของ พิทักษ์ ::กระต่ายหมายจันทร์ ว่าสักวันคงร่วงลงมา อยากเอื้มมือโน้มกิ่งคว้า ลงมาจูบเดือนเย้ยด...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง กระต่ายหมายจันทร์ ของ พิทักษ์
Intro:C ADm Am GF GAmรักคนมีCคู่ ฉันEmรู้เป็นเพียงแAmค่ฝัน ดั่งเหมืGอนกระต่ายหมายจัCนทร์ ทุกวัGนฉันอิจฉาCดาวG เธอมีคู่ใCจ คิดไEmปหัวใจปวดAmร้าว ดวงเGดือนนั้นคู่ดวงดCาว แต่เGราเปลี่ยวเหงาเศร้าCใจ G รักของคนCอื่น ขมEmขื่นสุดทรAmมาน นางGฟ้าหรือคู่ซาตCาน นับGวันผันผ่านเหงาCใจ G ดอกฟ้าสูงCส่ง เอื้อมEmมือเด็ดคงไม่ไAmหว ได้Gชมแค่แสงนวลCใย คิดไGปให้น้อยใจเCรา * กระต่ายหมายDmจันทร์ ว่าสักGวันคงร่วงลEmงมา อยากเอื้มมือโน้มกิ่งAmคว้า ลงมGาจูบเดือนเย้ยCดาวG ท้องฟ้ากว้างใCหญ่ มองEmไปด้วยใจเปลี่ยวเAmหงา ฟ้าGคงหัวเราะเยาะเFรา หลงD7/F#ชมแค่เงาจันทGรา ** รักคนมีCคู่ ถึงรู้Emว่าผิดศีลธAmรรม ยอมแGม้หัวใจเจ็บCช้ำ ไฟGรักยังปรารถCนา G รักของคนCอื่น ขมEmขื่นสุดทรมาAmน กระต่ายน้GอยหลงคอยจันทCรา หวังGร่วงลงมาให้Cชม Instru:C EmAm GC GC GC EmAm GC GC( ซ้ำ *, ** )Outro:C ADm FmC
  • C
  • Em
  • Am
  • G
  • Dm
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กระต่ายหมายจันทร์ - พิทักษ์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
รักคนมีคู่ ฉันรู้เป็นเพียงแค่ฝัน
ดั่งเหมือนกระต่ายหมายจันทร์ 
ทุกวันฉันอิจฉาดาว เธอมีคู่ใจ 
คิดไปหัวใจปวดร้าว ดวงเดือนนั้นคู่ดวงดาว 
แต่เราเปลี่ยวเหงาเศร้าใจ 
รักของคนอื่น ขมขื่นสุดทรมาน
นางฟ้าหรือคู่ซาตาน นับวันผันผ่านเหงาใจ 
ดอกฟ้าสูงส่ง เอื้อมมือเด็ดคงไม่ไหว 
ได้ชมแค่แสงนวลใย คิดไปให้น้อยใจเรา----------* กระต่ายหมายจันทร์ ว่าสักวันคงร่วงลงมา
อยากเอื้มมือโน้มกิ่งคว้า ลงมาจูบเดือนเย้ยดาว 
ท้องฟ้ากว้างใหญ่ มองไปด้วยใจเปลี่ยวเหงา 
ฟ้าคงหัวเราะเยาะเรา หลงชมแค่เงาจันทรา ----------** รักคนมีคู่ ถึงรู้ว่าผิดศีลธรรม
ยอมแม้หัวใจเจ็บช้ำ ไฟรักยังปรารถนา 
รักของคนอื่น ขมขื่นสุดทรมาน 
กระต่ายน้อยหลงคอยจันทรา หวังร่วงลงมาให้ชม
(ซ้ำ *, **)