กาสะลอง คอร์ด – ไม้เมือง

คืนร้างทางเปลี่ยว หัวใจลูกยังอุ่น ความรักไม่เคยจาง ห่างกันแสนไกล เหมือนดวงดาว พร่างพราวบนฟ้าไกล ไกลแสนไกล หัวใจอยู่ใกล้กัน...
คอร์ดเพลง กาสะลอง และ เนื้อร้อง กาสะลอง ของ ไม้เมือง ::คืนร้างทางเปลี่ยว หัวใจลูกยังอุ่น ความรักไม่เคยจาง ห่างกันแสนไกล เหมือนดวงดาว พร...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง กาสะลอง ของ ไม้เมือง
Intro:GEmCGEmBmCGGเมื่อตะGวัน ลับEmไป ไCกลจากขอบGฟ้า Emเสียง เพลงBmลา แว่วCมากับสายDลม กาสะGลอง ล่องG7ลอย ปลิดพCmaj7ลิ้วไปตามCmลม ลมความGฝัน พัดDไป ไCกล จDากบ้าGInstru:GEmDGGบนเส้นGทาง ฝันไEmกล ไCปสู่จุดหGมาย EmคําสุดBmท้าย แม่Cฝากยังได้Dยิน ไม่เคยลืGมเลยซักG7คํา ตราบที่Cmaj7หัวใจโบยCmบิน ถ้อยคําGนั้น ยังได้Dยิน รักและห่Gวง Emคืนร้างทางเBmปลี่ยว CหัวใจลูกยัGงอุ่น EmความรักไCmaj7ม่เคยจาง ห่CางกันแสนไDกล เหGมือนดวงCmaj7ดาว พร่างพGราวบนฟ้าCmaj7ไกล ไGกลแสนไกDล หัวCใจอยู่ใDกล้กัGInstru.:GEmCGEmDGGเมื่อตะGวัน ลับEmไป ใCจ... คิดGถึง สะEmล้อซ่อBmซึง อื้ออึCงในหัวDใจ กาสะลอGงของแG7ม่ ไม่Cmaj7รู้ว่าเมื่อไหCmร่ จะได้คืGนไปซบไDอ อุ่นใCจ ขDองแม่G EmคืนหนาวดBmาวเปลี่ยว Cขอใจแม่Gยังอุ่น EmความรักไCmaj7ม่เคยจาง ห่างกันแสนไDกล เหGมือนดวงCmaj7ดาว พร่างพGราวบนฟ้าCmaj7ไกล ไGกลแสนไDกล หัวใCจอยู่ใกDล้กันG ห่างEmกัน แสนไDกล หัวใCจอยู่ใDกล้แม่G Outro:GDGG
  • G
  • Em
  • C
  • Bm
  • D
  • G7
  • Cmaj7
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กาสะลอง - ไม้เมือง

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : พยัต ภูวิชัย | เรียบเรียง : ประเสริฐ ศรีกิจรัตน์
เมื่อตะวัน ลับไป ไกลจากขอบฟ้า
เสียง เพลงลา แว่วมากับสายลม
กาสะลอง ล่องลอย ปลิดพลิ้วไปตามลม 
ลมความฝัน พัดไป ไกล จากบ้าน
บนเส้นทาง ฝันไกล ไปสู่จุดหมาย
คําสุดท้าย แม่ฝากยังได้ยิน
ไม่เคยลืมเลยซักคํา ตราบที่หัวใจโบยบิน 
ถ้อยคํานั้น ยังได้ยิน รักและห่วง----------คืนร้างทางเปลี่ยว หัวใจลูกยังอุ่น
ความรักไม่เคยจาง ห่างกันแสนไกล
เหมือนดวงดาว พร่างพราวบนฟ้าไกล 
ไกลแสนไกล หัวใจอยู่ใกล้กัน----------เมื่อตะวัน ลับไป ใจ... คิดถึง
สะล้อซ่อซึง อื้ออึงในหัวใจ
กาสะลองของแม่ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 
จะได้คืนไปซบไอ อุ่นใจ ของแม่ ----------คืนหนาวดาวเปลี่ยว ขอใจแม่ยังอุ่น
ความรักไม่เคยจาง ห่างกันแสนไกล
เหมือนดวงดาว พร่างพราวบนฟ้าไกล 
ไกลแสนไกล หัวใจอยู่ใกล้กัน 
ห่างกัน แสนไกล หัวใจอยู่ใกล้แม่