คนล่าฝัน คอร์ด – คาราบาว

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บตายคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย พา...
คอร์ดเพลง คนล่าฝัน และ เนื้อร้อง คนล่าฝัน ของ คาราบาว ::โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บตายคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือคว...
คอร์ดเพลง คนล่าฝัน และ เนื้อร้อง คนล่าฝัน ของ คาราบาว ::โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บตายคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือคว...
Intro:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# AแสงตะAวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอDบฟ้า มีเวAลาให้คนเรา- อีกมEากมาย พาชีAวิตก้าวไปสู่ยังDจุดหมาย ถึงเสี่ยงเAป็นเสี่ยงตEายก็น่าAลอง มองดูAฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวDหากิน ไปยังAถิ่นแดนไกลสุดสายEตา เหมือนย้ำเตืAอนว่าชีวิตล้วนเDกิดมา แสวงAหาต่อEสู้และดิ้นAรน * โอ้ชีAวิตมีอะไรตั้งเDยอะแยะ มีเกิดAแก่เจ็บตาย- คล้าย ๆ Eกัน แต่สิ่งAที่มีไม่เหมือนคือควDามฝัน อยู่ที่ใAครจะล่าEมันให้อยู่Aมือ คนเป็นAคนย่อมปะปนด้วยDชั่วดี ในศักดิ์Aศรีมีทั้งจน- และร่ำรEวย มีความAรักเป็นเรื่องราวอันDสดสวย ความผิดหAวังเป็นแค่เEรื่องธรรมAดา ฟ้าเบื้องAบนน้ำเบื้องล่างดินขDวางหน้า ข้ามไปเAถิด- ไขว่คว้าความใฝ่Eฝัน มีชีAวิตเกิดมาแค่ คDรั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยAมันซังกะตEายไปวันA( ซ้ำ * )Instru:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# Aแม้ในAข้างคืนเดือนดาวอันDมืดมิด ยังมีAสิทธิ์คิดฝัน- อันเฉิดฉEาย ดุจแสงเทีAยนนำทางสว่Dางไกล ดุจหิ่งAห้อยพร่างพEรายในค่ำAคืน ยืนเดียวAดาย- ในความกลัวหลอกDตัวเอง เท่ากับเAร่งรัดไปสู่ความ- ล้Eมเหลว ยังมิทัAนได้ลงมือทำDดีเลว กลับถูกเปAลวไฟความกEลัวเผาตัวAตน ( ซ้ำ * )แผ่นฟ้ากAว้าง เขาสูงใหญ่ยังเDคยข้าม ฝันงดงAาม- ถามหน่อยเคยข้ามไEหม ไปยังAฝั่งที่ตั้งฝันอันแDสนไกล แต่สุดAท้ายก็ได้Eฝันนั้นมาคAรอง ลองดูเAลยเกิดมาเป็นคน- Dล่าฝัน มีรางAวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่Eฝัน มีชีAวิตเกิดมาแค่- คDรั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมัAนซังกะตEายไปวัน A( ซ้ำ *, * )Instru:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# AแสงตะAวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นDขอบฟ้า มีเวAลาให้คนเรา- อีกมากมEาย พาชีAวิตก้าวไปสู่ยังDจุดหมาย ถึงเสี่ยงเAป็นเสี่ยงตEายก็น่าลAอง ลองดูเAลยเกิดมาเป็น- คนDล่าฝัน มีรางAวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่Eฝัน มีชีAวิตเกิดมาแค่ Dครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมัAนซังกะตEายไปวันA( ซ้ำ *, * )Outro:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# A
ศิลปิน: คาราบาว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง