คนล่าฝัน คอร์ด – คาราบาว

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บตายคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย พา...
คอร์ดเพลง คนล่าฝัน และ เนื้อร้อง คนล่าฝัน ของ คาราบาว ::โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บตายคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือคว...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คนล่าฝัน ของ คาราบาว
Intro:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# AแสงตะAวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอDบฟ้า มีเวAลาให้คนเรา- อีกมEากมาย พาชีAวิตก้าวไปสู่ยังDจุดหมาย ถึงเสี่ยงเAป็นเสี่ยงตEายก็น่าAลอง มองดูAฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวDหากิน ไปยังAถิ่นแดนไกลสุดสายEตา เหมือนย้ำเตืAอนว่าชีวิตล้วนเDกิดมา แสวงAหาต่อEสู้และดิ้นAรน * โอ้ชีAวิตมีอะไรตั้งเDยอะแยะ มีเกิดAแก่เจ็บตาย- คล้าย ๆ Eกัน แต่สิ่งAที่มีไม่เหมือนคือควDามฝัน อยู่ที่ใAครจะล่าEมันให้อยู่Aมือ คนเป็นAคนย่อมปะปนด้วยDชั่วดี ในศักดิ์Aศรีมีทั้งจน- และร่ำรEวย มีความAรักเป็นเรื่องราวอันDสดสวย ความผิดหAวังเป็นแค่เEรื่องธรรมAดา ฟ้าเบื้องAบนน้ำเบื้องล่างดินขDวางหน้า ข้ามไปเAถิด- ไขว่คว้าความใฝ่Eฝัน มีชีAวิตเกิดมาแค่ คDรั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยAมันซังกะตEายไปวันA( ซ้ำ * )Instru:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# Aแม้ในAข้างคืนเดือนดาวอันDมืดมิด ยังมีAสิทธิ์คิดฝัน- อันเฉิดฉEาย ดุจแสงเทีAยนนำทางสว่Dางไกล ดุจหิ่งAห้อยพร่างพEรายในค่ำAคืน ยืนเดียวAดาย- ในความกลัวหลอกDตัวเอง เท่ากับเAร่งรัดไปสู่ความ- ล้Eมเหลว ยังมิทัAนได้ลงมือทำDดีเลว กลับถูกเปAลวไฟความกEลัวเผาตัวAตน ( ซ้ำ * )แผ่นฟ้ากAว้าง เขาสูงใหญ่ยังเDคยข้าม ฝันงดงAาม- ถามหน่อยเคยข้ามไEหม ไปยังAฝั่งที่ตั้งฝันอันแDสนไกล แต่สุดAท้ายก็ได้Eฝันนั้นมาคAรอง ลองดูเAลยเกิดมาเป็นคน- Dล่าฝัน มีรางAวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่Eฝัน มีชีAวิตเกิดมาแค่- คDรั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมัAนซังกะตEายไปวัน A( ซ้ำ *, * )Instru:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# AแสงตะAวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นDขอบฟ้า มีเวAลาให้คนเรา- อีกมากมEาย พาชีAวิตก้าวไปสู่ยังDจุดหมาย ถึงเสี่ยงเAป็นเสี่ยงตEายก็น่าลAอง ลองดูเAลยเกิดมาเป็น- คนDล่าฝัน มีรางAวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่Eฝัน มีชีAวิตเกิดมาแค่ Dครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมัAนซังกะตEายไปวันA( ซ้ำ *, * )Outro:E F#mD E(2 Times)E F#mE/G# A
  • A
  • D
  • E
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คนล่าฝัน - คาราบาว

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า มีเวลาให้คนเรา-
อีกมากมาย พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย 
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง มองดูฟ้า 
ฝูงนกกาเที่ยวหากิน ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา
เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา 
แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน----------* โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มีเกิดแก่เจ็บตาย-
คล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ----------คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี ในศักดิ์ศรีมีทั้งจน-
และร่ำรวย มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย
ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา
ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า ข้ามไปเถิด-
ไขว่คว้าความใฝ่ฝัน มีชีวิตเกิดมาแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวัน ๆ
(ซ้ำ *)
แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด ยังมีสิทธิ์คิดฝัน-
อันเฉิดฉาย ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล
ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน ยืนเดียวดาย-
ในความกลัวหลอกตัวเอง เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความ-
ล้มเหลว ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว
กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน
(ซ้ำ *)
----------แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม ฝันงดงาม-
ถามหน่อยเคยข้ามไหม ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล
แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง ลองดูเลยเกิดมาเป็นคน-
ล่าฝัน มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน มีชีวิตเกิดมาแค่-
ครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวัน ๆ
(ซ้ำ *, *)
แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า มีเวลาให้คนเรา-
อีกมากมาย พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย 
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง ลองดูเลยเกิดมาเป็น-
คนล่าฝัน มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน มีชีวิตเกิดมาแค่ 
ครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวัน ๆ
(ซ้ำ *, *)