ความรักความงาม คอร์ด - Boy Imagine

อย่างสายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง อย่างท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเล แต่ความงดงามนั้นไซร้ มันอยู่ที่ใครเป็นคน ผู้มองอยู่ เหมือนอย่างกับคุณที่สวยได้อย่างนั้น... เพราะมีฉันมองอยู่
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ความรักความงาม และเนื้อร้อง ความรักความงาม Boy Imagine เนื้อร้อง::อย่างสายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง อย่างท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างท... คอร์ดเพลงของ Boy Imagine, ความรักความงาม - Boy Imagine mp3 4sh, ความรักความงาม คอร์ดกีต้าร์
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ความรักความงาม ของ Boy Imagine คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :DBmG AD(2 Times)AหากโลกDนี้ ไม่มีตัวเราที่Bmตั้งอยู่ ความGน่าเกลียด
ความงดAงาม จะมีDไหม
หากDเรา ไม่มีสายBmตาที่มอง
ท้องGฟ้า และท้องทะAเล จะเป็นเDช่นไร A
เมื่อท้Dองฟ้า ที่เรามองเป็นBmสีคราม
แต่Gคราม จะเป็นสีของAมัน จริง ๆ ไDหม
หรือเDกิดจากเพียง ระยะทางที่มันBmแสนไกล
แล้วเGรามองจากตรงAนี้  ด้วยสายDตา----------* แล้วฉันก็Bmมอง มันอF#mย่างนั้น ความGคิดบรรจงไป
AในความหDมาย แล้วฉันก็Bmมอง มันF#mอีกครั้ง
ความGรักในใจเรา ใยไม่คAล้าย (กัน)----------** อย่างGสายรุ้งนั้น มันก็Aมีความงาม อย่างDสายรุ้ง 
Gท้องทะเล นั้นมันก็Aมีความงาม อย่างDทะเล
แต่คGวามงดงามAนั้นไซร้
มันอยู่ที่ใDครเป็นA/C#คน       ผู้Bmมออยู่
เหมือนอย่างกับGคุณ
ที่สวยได้อAย่างนั้น... เพราะมีฉันDมองอยู่ (G       A       D       A)
ใช่ไDหม เป็นA/C#ตัวของเราเท่านั้น  เข้าBmใจมันไปเอง   ใช่ไDหม คือA/C#ใจของเราเท่านั้น วาดBmมันขึ้นมาเอง
จะGสายรุ้ง หรือAท้องฟ้า
ถ้าไม่มีDตาของA/C#เรา  เข้าBmไป สัมผัสกับมัGน      A----------ท้องทะDเล ที่ปรากฏอยู่Bmตรงหน้า
ที่แGท้มันมีAอยู่ จริง ๆ Dไหม
หรือDมันเป็นเพียงอาการ
ที่เรามีBmสายตาที่มองอยู่  สิ่งGนั้นจึงเป็นสิ่งAนั้นขึ้น จริงD ๆ     A
เหมือนDสายรุ้งที่เราBmมองอยู่ เมื่อGหายไปความ
งดงAามอยู่ที่Dไหน
นางเDอกสวย แต่เมื่อลBmะครจบ
อวGสาน และความงดAงามอยู่ที่Dใด( ซ้ำ *, ** )ที่Gคุณ สวยได้อAย่างนั้น.... เพราะมีฉันDมองอยู่ A       D
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • FChord key_f
  • F#mChord key_f_sharp
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ความรักความงาม - Boy Imagine

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หากโลกนี้ไม่มีตัวเราที่ตั้งอยู่ ความน่าเกลียด
ความงดงามจะมีไหม หากเราไม่มีสายตาที่มอง
ท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไร
เมื่อท้องฟ้าที่เรามองเป็นสีคราม แต่คราม
จะเป็นสีของมันจริง ๆ ไหม หรือเกิดจากเพียง
ระยะทางที่มันแสนไกล แล้วเรามองจากตรงนี้
ด้วยสายตา----------* แล้วฉันก็มอง มันอย่างนั้น ความคิดบรรจงไป
ในความหมาย แล้วฉันก็มองมันอีกครั้ง
ความรักในใจเราใยไม่คล้าย----------** อย่างสายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง
ท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเล
แต่ความงดงามนั้นไซร้ มันอยู่ที่ใครเป็นคน
ผู้มองอยู่ เหมือนอย่างกับคุณที่สวยได้อย่างนั้น...
เพราะมีฉันมองอยู่----------ใช่ไหม เป็นตัวของเราเท่านั้นเข้าใจมันไปเอง
ใช่ไหม คือใจของเราเท่านั้นวาดมันขึ้นมาเอง
จะสายรุ้ง หรือท้องฟ้า ถ้าไม่มีตาของเรา เข้าไป
สัมผัสกับมัน ท้องทะเลที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า
ที่แท้มันมีอยู่จริง ๆ ไหม หรือมันเป็นเพียงอาการ
ที่เรามีสายตาที่มองอยู่ สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นจริง ๆ
เหมือนสายรุ้งที่เรามองอยู่ เมื่อหายไปความ
งดงามอยู่ที่ไหน นางเอกสวยแต่เมื่อละครจบ
อวสานและความงดงามอยู่ที่ใด----------(ซ้ำ *,**) ----------ที่คุณสวยได้อย่างนั้น.... เพราะมีฉันมองอยู่