ความรักความงาม คอร์ด – Boy Imagine

อย่างสายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง อย่างท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเล แต่ความงดงามนั้นไซร้ มันอยู่ที่ใครเป็นคน ผู้มองอยู่ เหมือนอย่างกับคุณที่สวยได้อย่างนั้...
คอร์ดเพลง ความรักความงาม และ เนื้อร้อง ความรักความงาม ของ Boy Imagine ::อย่างสายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง อย่างท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างท...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ความรักความงาม ของ Boy Imagine
Intro:DBmG AD(2 Times)AหากโลกDนี้ ไม่มีตัวเราที่Bmตั้งอยู่ ความGน่าเกลียด ความงดAงาม จะมีDไหม หากDเรา ไม่มีสายBmตาที่มอง ท้องGฟ้า และท้องทะAเล จะเป็นเDช่นไร A เมื่อท้Dองฟ้า ที่เรามองเป็นBmสีคราม แต่Gคราม จะเป็นสีของAมันจริง ๆ ไDหม หรือเDกิดจากเพียง ระยะทางที่มันBmแสนไกล แล้วเGรามองจากตรงAนี้ ด้วยสายDตา * แล้วฉันก็Bmมอง มันอF#mย่างนั้น ความGคิดบรรจงไป AในความหDมาย แล้วฉันก็Bmมอง มันF#mอีกครั้ง ความGรักในใจเรา ใยไม่คAล้าย (กัน) ** อย่างGสายรุ้งนั้น มันก็Aมีความงาม อย่างDสายรุ้ง Gท้องทะเล นั้นมันก็Aมีความงาม อย่างDทะเล แต่คGวามงดงามนั้นAไซร้ มันอยู่ที่ใDครเป็นA/C#คน ผู้มองBmอยู่ เหมือนอย่างกับGคุณ ที่สวยได้อย่Aางนั้น... เพราะมีฉันDมองอยู่ (G A D A)ใช่ไDหม เป็นA/C#ตัวของเราเท่านั้น เข้าBmใจมันไปเอง ใช่ไDหม คือA/C#ใจของเราเท่านั้น วาดBmมันขึ้นมาเอง สGายรุ้ง ท้Aองฟ้า ถ้าไม่มีDตาของA/C#เรา เข้าBmไป สัมผัสกับมันG A ท้องทะDเล ที่ปรากฏอยู่Bmตรงหน้า ที่แGท้มันมีAอยู่จริง ๆ Dไหม หรือDมันเป็นเพียงอาการ ที่เรามีBmสายตาที่มองอยู่ สิ่งGนั้นจึงเป็นสิ่งAนั้นขึ้นจริงDA เหมือนDสายรุ้งที่เราBmมองอยู่ เมื่อGหายไปความ งดงAามอยู่ที่Dไหน นางเDอกสวย แต่เมื่อลBmะครจบ อวสGาน และความงดAงามอยู่ที่Dใด ( ซ้ำ *, ** )ที่Gคุณ สวยได้อย่างนั้Aน.... เพราะมีฉันมอDงอยู่ A D
  • D
  • Bm
  • G
  • A
  • F#m or Gb
  • A/C# (Slash)
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ความรักความงาม - Boy Imagine

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หากโลกนี้ ไม่มีตัวเราที่ตั้งอยู่ ความน่าเกลียด
ความงดงาม จะมีไหม หากเรา ไม่มีสายตาที่มอง
ท้องฟ้า และท้องทะเล จะเป็นเช่นไร 
เมื่อท้องฟ้า ที่เรามองเป็นสีคราม แต่คราม
จะเป็นสีของมันจริง ๆ ไหม หรือเกิดจากเพียง
ระยะทางที่มันแสนไกล แล้วเรามองจากตรงนี้
ด้วยสายตา----------* แล้วฉันก็มอง มันอย่างนั้น ความคิดบรรจงไป
ในความหมาย แล้วฉันก็มอง มันอีกครั้ง
ความรักในใจเรา ใยไม่คล้าย (กัน)----------** อย่างสายรุ้งนั้น มันก็มีความงาม อย่างสายรุ้ง
ท้องทะเล นั้นมันก็มีความงาม อย่างทะเล
แต่ความงดงามนั้นไซร้ มันอยู่ที่ใครเป็นคน
ผู้มองอยู่ เหมือนอย่างกับคุณ ที่สวยได้อย่างนั้น...
เพราะมีฉันมองอยู่ ----------ใช่ไหม เป็นตัวของเราเท่านั้น เข้าใจมันไปเอง
ใช่ไหม คือใจของเราเท่านั้น วาดมันขึ้นมาเอง
สายรุ้ง ท้องฟ้า ถ้าไม่มีตาของเรา เข้าไป
สัมผัสกับมัน ท้องทะเล ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า
ที่แท้มันมีอยู่จริง ๆ ไหม หรือมันเป็นเพียงอาการ
ที่เรามีสายตาที่มองอยู่ 
สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นจริง ๆ 
เหมือนสายรุ้งที่เรามองอยู่ เมื่อหายไปความ
งดงามอยู่ที่ไหน นางเอกสวย แต่เมื่อละครจบ
อวสาน และความงดงามอยู่ที่ใด
(ซ้ำ *, **)
ที่คุณ สวยได้อย่างนั้น.... เพราะมีฉันมองอยู่