คิดฮอดรอกอดแม่ คอร์ด – หนูนา หนึ่งธิดา

ก่อนนอนคึดฮอด อยากกลับไปกอดแม่แฮง ๆ อยากหอมกลิ่นเสื้อกะแลง ร่วมวงพาแลงกินแกงหน่อไม้ กลิ่นหอมฮีนฮีน บ่เคยลืมแม้มาอยู่ไกล รอวันที่กลับนาไป กินแกงหน่อไม้ ฝีมือ ของแม่...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง คิดฮอดรอกอดแม่ และ เนื้อร้อง คิดฮอดรอกอดแม่ ของ หนูนา หนึ่งธิดา ::ก่อนนอนคึดฮอด อยากกลับไปกอดแม่แฮง ๆ อยากหอมกลิ่นเสื้อกะแลง ร่วมวงพาแลงกินแกงหน่อ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คิดฮอดรอกอดแม่ ของ หนูนา หนึ่งธิดา
Intro:Am CGAm CGAm GAmC G/BAmAmก่อนนอนคึดCฮอด บ่ไEmด้กอดแม่นานแค่Amไหน จากวันห่างบ้านมาไFกล เฮ็ดGงานในเมืองสวCรรค์Em อยู่ห้องมอGซอ ที่พAmอซุกหัววันDm ๆ เจียมตนคนชั้นแรงAmงาน รายได้ทางบ้านยังคGอย ชีวิตปอนปอCน ถูกความEmจนไล่ต้อนเข้Amามุม ทุกวันปัญหาล้อมGรุม ต้Amองสู้ด้วยใจเกินร้Cอย Em ลบความเหนื่Amอยล้า ด้วA7ยคำแม่ว่าอย่าDmถอย รอหวังเก็บตังค์สักหCน่อย บอกGแม่คอยวันคืCนนา หยุดเทศDmกาล เพื่อAmนเขากลับบ้านโฮCแซว ส่วนเราทนเหงาAmใจแป้ว มองGส่งสุดโค้งแนวฟ้Cา อยากรีบกGลับไป เบิ่Amงทุ่งดาวใสDmบ้านนา ราEmยได้บ่พอภาCระ บ่ถึงเDmวลายังเมือบ่Emได้ Am G * ก่อนนอนคึดCฮอด อยากกลัEmบไปกอดแม่แฮAmง ๆ อยากหอมกลิ่นเสื้อกะแFลง ร่วมวงพาแGลงกินแกงหน่อCไม้ Em กลิ่นหอมฮีGนฮีน บ่เคAmยลืมแม้มาอDmยู่ไกล รอEmวันที่กลับนาไCป กินแกงหGน่อไม้ ฝีมือC ของแม่ Instru:AmAmAmAmCGAm EmAm( ซ้ำ * )Outro:AmAmAmAm
  • C
  • Em
  • Am
  • F
  • G
  • Dm
  • A7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คิดฮอดรอกอดแม่ - หนูนา หนึ่งธิดา

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : วิริยะ ก้อนทอง | เรียบเรียง : จินดา อ่อนคำหล้า | Ost : ราชินีหมอลำ
ก่อนนอนคึดฮอด บ่ได้กอดแม่นานแค่ไหน
จากวันห่างบ้านมาไกล เฮ็ดงานในเมืองสวรรค์ 
อยู่ห้องมอซอ ที่พอซุกหัววัน ๆ 
เจียมตนคนชั้นแรงงาน รายได้ทางบ้านยังคอย----------ชีวิตปอนปอน ถูกความจนไล่ต้อนเข้ามุม
ทุกวันปัญหาล้อมรุม ต้องสู้ด้วยใจเกินร้อย 
ลบความเหนื่อยล้า ด้วยคำแม่ว่าอย่าถอย
รอหวังเก็บตังค์สักหน่อย บอกแม่คอยวันคืนนา----------หยุดเทศกาล เพื่อนเขากลับบ้านโฮแซว
ส่วนเราทนเหงาใจแป้ว มองส่งสุดโค้งแนวฟ้า 
อยากรีบกลับไป เบิ่งทุ่งดาวใสบ้านนา
รายได้บ่พอภาระ บ่ถึงเวลายังเมือบ่ได้ ----------* ก่อนนอนคึดฮอด อยากกลับไปกอดแม่แฮง ๆ 
อยากหอมกลิ่นเสื้อกะแลง
ร่วมวงพาแลงกินแกงหน่อไม้ 
กลิ่นหอมฮีนฮีน บ่เคยลืมแม้มาอยู่ไกล
รอวันที่กลับนาไป กินแกงหน่อไม้ ฝีมือ ของแม่
(ซ้ำ *)