จิตร ภูมิศักดิ์ คอร์ด - คาราวาน

เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดินเข็ญ ยากเย็นข้นแค้นอับจน พฤษภาห้าร้อยเก้า แดดลบเงาจางหาย เขาตาย อยู่ข้างทางเกวียน ศพคนนี้นี่หรือคือ จิตร ภูมิศักดิ์
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง จิตร ภูมิศักดิ์ และเนื้อร้อง จิตร ภูมิศักดิ์ คาราวาน เนื้อร้อง::เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดินเข็ญ ยากเย็นข้นแค้นอับจน พฤษภาห้าร้อยเก้า แดดลบเงาจา... คอร์ด เพลง จิตร ภูมิศักดิ์ คาราวาน, เนื้อเพลง จิตร ภูมิศักดิ์, คอร์ด จิตร ภูมิศักดิ์
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด จิตร ภูมิศักดิ์ ของ คาราวาน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:DmF CDmGF CDmเขาGmตายในชาDmยป่า เลือดแดงFทาดินDmเข็ญ
ยากGเย็นข้นแFค้น Cอับ Dm จน (x2)----------Dmถึงวัน พAmรากเขาลงมาCจากยอดDmเขา ใต้เCงามGหานกอินทAรีย์
ล้อมGmยิงโดยกระหDmยิ่ม อิ่มในเหFยื่อตัวDmนี้
โชคGmดีสี่ขั้นF พัCDmดาว Gm Dm
Instru:CDmเหมือนGmดาวร่วงหDmล่น ความเป็นคFนล่วงDmหาย
ก่อนตGายจะหมFาย Cสิ่ง Dm ใด แสนGmคนจนยDmาก
สิบคนหFากรวยDmหลาย อับอาGยแก่หFล้า Cฟ้า Dmดิน
เขาDmจึงต่อAmสู้ อยู่ข้างCคนทุกข์Dmเข็ญ
ได้เห็Cนได้เGขียนพูAดจา คุกGmขังเขาDmได้
แต่หัวFใจอย่าปราDmรถนา เกิดGมาเข่นฆ่FาอธCรรมDm
Instru:CDmแล้วGmอำนาจเถื่Dmอน มาบิดFเบือนDmบังหน กี่คนGย่อยยัFบอัปCรา
Dm สองGmพันห้าร้อDmยแปด เมฆดำFปกคลุDmมฟ้า
ด้วยฤGทธา มหาFอินทCรีย์ Dm ร้างDmเมืองไร้Amบ้าน
ออกCทำการป่Dmาเขา เสี่ยCงเอาชีGวีมลายA...
พฤษGmภาห้าร้อDmยเก้า
แดดลFบเงาจDmางหาย เขาGตาย อยู่Fข้างทCางเกDmวียน
Instru.:CDmศพคนDmนี้นี่หรือคือ จิตร ภูมิศักดิ์ ศพคนนี้นี่หรือคือ
จิตร ภูมิศัก.ดิ์ ตายคาหลัก เขตป่ากับนา.คร
เขาGmตายในชาDmยป่า เลือดแดFงทาดิDmนอีสาน
อีกGนาน อีกนFาน CอีกนDmาน เขาGmตายในชาDmยป่า
เลือดแดFงทาดินDmอีสาน อีกนGาน อีกนFาน Cอีก Dmนาน
เขาGmตายเหมือนAmไร้ค่า แCต่ต่อมาDmก้องนาม
Cผู้คนGไถ่ถามอAยากเรียน----------ชื่อGmจิตร ภูมิDmศักดิ์ เป็นนัFกคิดนัDmกเขียน
ดั่งเGmทียนผู้ถ่องแFท้ แCก่ Dmคน (x2)
Outro:GmFCDm
คอร์ดเริ่มต้น
 • AChord key_a
 • AmChord key_a
 • CChord key_c
 • DmChord key_d
 • FChord key_f
 • GChord key_g
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: จิตร ภูมิศักดิ์ - คาราวาน

ศิลปิน คาราวาน | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดินเข็ญ
ยากเย็นข้นแค้นอับจน (x2)----------ถึงวันพรากเขาลงมาจากยอดเขา
 ใต้เงามหานกอินทรีย์
ล้อมยิงโดยกระหยิ่ม อิ่มในเหยื่อตัวนี้
โชคดีสี่ขั้น พัน ดาว----------เหมือนดาวร่วงหล่น ความเป็นคนล่วงหาย
ก่อนตายจะหมายสิ่งใด แสนคนจนยาก
สิบคนหากรวยหลายอับอายแก่หล้าฟ้าดิน
เขาจึงต่อสู้ อยู่ข้างคนทุกข์เข็ญ
ได้เห็นได้เขียนพูดจา คุกขังเขาได้
แต่หัวใจอย่าปรารถนา เกิดมาเข่นฆ่าอธรรม----------แล้วอำนาจเถื่อนมาบิดเบือนบังหน
กี่คนย่อยยับอัปรา สองพันห้าร้อยแปด
เมฆดำปกคลุมฟ้า ด้วยฤทธา มหาอินทรีย์
ร้างเมืองไร้บ้าน ออกทำการป่าเขา
เสี่ยงเอาชีวีมลาย... พฤษภาห้าร้อยเก้า
แดดลบเงาจางหาย เขาตาย อยู่ข้างทางเกวียน----------ศพคนนี้นี่หรือคือ จิตร ภูมิศักดิ์
ศพคนนี้นี่หรือคือ จิตร ภูมิศักดิ์
ตายคาหลัก เขตป่ากับนาคร
เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดินอีสาน
อีกนาน อีกนาน อีกนาน
เขาตายในชายป่า เลือดแดงทาดินอีสาน
อีกนาน อีกนาน อีกนาน
เขาตายเหมือนไร้ค่า แต่ต่อมาก้องนาม
ผู้คนไถ่ถามอยากเรียน ----------ชื่อจิตร ภูมิศักดิ์ เป็นนักคิดนักเขียน
ดั่งเทียนผู้ถ่องแท้แก่คน (x2)