ชีวิตสัมพันธ์ คอร์ด - คาราบาว

ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้น อย่างไหนที่เราชอบใจ ความร่ำรวย ความยากจน อย่างไหนที่คนชอบกัน มันอยู่ที่ความสมบูรณ์ ของหมู่แมกไม้ ต้นสาย ต้นน้ำลำธาร มาจากป่าสู่เมือง จากเขาทะมึน หล่อเลี้ยง ผู้คนในแท่งคอนกรีต
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ชีวิตสัมพันธ์ และเนื้อร้อง ชีวิตสัมพันธ์ คาราบาว เนื้อร้อง::ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้น อย่างไหนที่เราชอบใจ ความร่ำรวย ความยากจน อย่างไหนที่คน... คอร์ด ชีวิตสัมพันธ์, ชีวิตสัมพันธ์ คอร์ดง่าย ๆ, ชีวิตสัมพันธ์ คาราบาว spotify 4sh mp3 joox
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ชีวิตสัมพันธ์ ของ คาราบาว คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:E F#mG#m A(2 Times)EBเจ้านกEเอย เจ้าF#mเคยอยู่บนกC#mอไผ่ 
ถู่BขันบทเพลงจากAใจ ชมBไพร ชมพฤกษ์EพนาB
ส่งสำเEนียง เสีF#mยงธรรมชาติสC#mร้างมา
ผสBมเสียงเพลง พฤกAษา ที่BมาของเสียงดนEตรี B ----------* กู่เรื่องรEาว บอF#mกกล่าวถึงควC#mามรู้สึก
เป็BนเพียงสามัญสำAนึก แลBะการห่วงหาอาEทร B
ตอนEนี้เรา สิ้นF#mเงาไม้ไม่เหมือC#mนก่อน
ชุ่มBชื่นกลับกลายเป็Aนร้อน เป็Bนแล้งระแหงระเEหิด B ----------** ความแห้งEแล้ง ความชุ่มG#mชื้น อย่างไAหนที่เราชอบBใจ
ความร่ำEรวย ความยาG#mกจน อย่างAไหนที่คนชอบBกัน
มันอยู่ที่คEวามสมบูรณ์
ขอG#mงหมู่แมกไม้ ต้นAสาย ต้นน้ำลำBธาร
มาจากEป่าสู่เมือง จากG#mเขาทะมึน
หล่อเAลี้ยง ผู้คBนในแท่งคอนEกรีต----------***E ยามนี้เราจึงC#mมาร้องเพลง
ร่วมAร้องบรรเลง เสียงเBพลงจากไพร
Eเมืองนั้นมี ความC#mศิวิไลซ์ เมื่อAมีป่าไม้ ต้นBน้ำลำธาร
Eมีนกกา หาC#mกินบินว่อน เAนื้อแม่ลูกอ่อนมีBนมให้ลูกกิน
Eนหากิน (G#mสัตว์หากิน) เAราไม่เบียดเบียนBกันและกัน
Eต้นไม้งาม (G#mคนงดงาม) Aงามน้ำใจไหลเป็นBสายธาร
ชุEบชีวิตทุกฝ่าG#mยเบิกบาน มีAคนมีต้นไม้... มีสัตBว์ป่า
Instru.:E AE AE AEความสมEดุลย์ คือF#mคุณตามธรรมC#mชาติ 
ดินBน้ำ ลมฟ้าอาAกาศ เติBมวาด ชุบชีวิตEชน B
หมู่ไม้พEรรณ อยู่F#mกันมาหลายC#mชั่วคน
ให้Bใบ ให้ดอก ให้Aผล ให้Bคนได้ผลประโยEชน์ B
( ซ้ำ *, **, ***, *** )ความแห้งF#แล้ง ความชุ่Bbmมชื้น อย่างBไหนที่เราชอC#บใจ
ความร่ำF#รวย ความยBbmากจน อย่างBไหนที่คนชอC#บกัน
อยู่ที่ความสมF#บูรณ์ ของหมู่แมBbmกไม้
ต้นBสาย ต้นน้ำลำธC#าร
มาจากF#ป่าสู่เมือง จากBbmเขาทะมึน
Bล่อเลี้ยง ผู้C#คน...----------**** F#ชุบชีวิตทุกBbmฝ่ายเบิกบาน Bมีคนมีต้นไม้มีสัC#ตว์ป่า
F#คนหากิน (สัBbmตว์หากิน) Bเราไม่เบียดเบียนC#กันและกัน
F#ต้นไม้งาม (คนBbmงดงาม) Bงามน้ำใจไหลC#เป็นสายธาร
F#ชุบชีวิตทุกฝ่BbmายเบิกบานBมีคนมีต้นไม้มีC#สัตว์ป่า
( ซ้ำ **** )
คอร์ดเริ่มต้น
 • AChord key_a
 • BChord key_b
 • Bbm or A#Chord key_bb
 • C# or DbChord key_c_sharp
 • C#m or DbChord key_c_sharp
 • EChord key_e
 • F# or GbChord key_f_sharp
 • F#m or GbChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ชีวิตสัมพันธ์ - คาราบาว

ศิลปิน คาราบาว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เจ้านกเอย เจ้าเคยอยู่บนกอไผ่
ถู่ขันบทเพลงจากใจ ชมไพร ชมพฤกษ์พนา
ส่งสำเนียง เสียงธรรมชาติสร้างมา
ผสมเสียงเพลง พฤกษา ที่มาของเสียงดนตรี----------* กู่เรื่องราว บอกกล่าวถึงความรู้สึก
เป็นเพียงสามัญสำนึก และการห่วงหาอาทร
ตอนนี้เรา สิ้นเงาไม้ไม่เหมือนก่อน
ชุ่มชื่นกลับกลายเป็นร้อน เป็นแล้งระแหงระเหิด----------** ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้น อย่างไหนที่เราชอบใจ
ความร่ำรวย ความยากจน อย่างไหนที่คนชอบกัน
มันอยู่ที่ความสมบูรณ์
ของหมู่แมกไม้ ต้นสาย ต้นน้ำลำธาร
มาจากป่าสู่เมือง จากเขาทะมึน
หล่อเลี้ยง ผู้คนในแท่งคอนกรีต----------*** ยามนี้เราจึงมาร้องเพลง
ร่วมร้องบรรเลง เสียงเพลงจากไพร
เมืองนั้นมี ความศิวิไลซ์ เมื่อมีป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร 
มีนกกา หากินบินว่อน เนื้อแม่ลูกอ่อนมีนมให้ลูกกิน 
คนหากิน (สัตว์หากิน) เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
ต้นไม้งาม (คนงดงาม) งามน้ำใจไหลเป็นสายธาร
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบาน มีคนมีต้นไม้... มีสัตว์ป่า----------ความสมดุลย์ คือคุณตามธรรมชาติ
ดินน้ำ ลมฟ้าอากาศ เติมวาด ชุบชีวิตชน
หมู่ไม้พรรณ อยู่กันมาหลายชั่วคน
ให้ใบ ให้ดอก ให้ผล ให้คนได้ผลประโยชน์----------(ซ้ำ *, **, ***, ***) ----------ความแห้งแล้ง ความชุ่มชื้น อย่างไหนที่เราชอบใจ
ความร่ำรวย ความยากจน อย่างไหนที่คนชอบกัน 
อยู่ที่ความสมบูรณ์ ของหมู่แมกไม้
ต้นสาย ต้นน้ำลำธาร
มาจากป่าสู่เมือง จากเขาทะมึน
หล่อเลี้ยง ผู้คน...----------**** ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบาน มีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า
คนหากิน (สัตว์หากิน) เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
ต้นไม้งาม (คนงดงาม) งามน้ำใจไหลเป็นสายธาร
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบานมีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า ----------(ซ้ำ ****)