ดีเกินไป คอร์ด – Smile Buffalo

เลิกพูดได้ไหม ว่าฉันดีเกินไป นั่นหรือเหตุผลที่ให้ได้ ไม่รักก็อย่าทำเห็นใจ ถ้าเลือกจะไป แค่บอกความจริงเท่านี้น อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป...
คอร์ดเพลง ดีเกินไป และ เนื้อร้อง ดีเกินไป ของ Smile Buffalo ::เลิกพูดได้ไหม ว่าฉันดีเกินไป นั่นหรือเหตุผลที่ให้ได้ ไม่รักก็อย่าทำเห็นใจ ถ้าเลื...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ดีเกินไป ของ Smile Buffalo
Intro:DABmG ADABmBm(2 Times)ก่อนวันDนั้น สองAเราผูกพันคล้ายBmเพื่อน เธอเคยเDตือน ให้Aคงดั่งเพื่อนรักBmไว้ Dแต่ในใAจคอยหBmวังให้เราผูกพันกันมากกว่าเEmพื่อนดี จึงให้เธอAทั้งใจ ผิดใช่Dไหม ที่Aฉันห้ามใจไม่Bmอยู่ ก็น่าจDะรู้ ที่Aทำเพื่อคำว่Bmารัก Dแค่คำที่เAธอคอยBmย้ำคอยห้ามใจฉันมันยิ่งกว่าEmเชื้อเพลิง ที่คอยเAผาใจ * เลิกพูดได้ไหDม ว่าฉัAนดีเกินไBmป นั่นหรือเหGตุผลที่Aให้ได้ Dไม่รักAก็อย่าทำBmเห็นใจG A Dถ้าเลือกจะไAป แค่Bmบอกความจริงเท่าGนี้น อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป.Instru.:DABmG ADABmBm(2 Times)จากแวDวตา คิดหAรืออ่านใจไม่Bmออก ไม่ต้องปิดDบัง ซ้ำเAติมด้วยคำหวาBmน ๆ Dถ้าหากมีAใจต่อว่าBmแรง ๆ ให้ฉันทำใจได้Emง่ายลง ก็อยากให้เข้Aาใจ ( ซ้ำ *, * )Instru:DABmG ADABmBm(2 Times)DABmG ADอย่ามาฆ่ากันด้Aวยคำว่า ดีเBmกินไป (ว่าดีเกินไป) D ฉันมันไม่Aดีพอใช่ไหBmม หรือเGธอมีคAนใหม่ Dอย่ามาใช้เAลยได้คำว่า BmดีเกินไปD
  • D
  • A
  • Bm
  • Em
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ดีเกินไป - Smile Buffalo

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนวันนั้น สองเราผูกพันคล้ายเพื่อน
เธอเคยเตือน ให้คงดั่งเพื่อนรักไว้ 
แต่ในใจคอยหวังให้เราผูกพันกันมากกว่าเพื่อนดี
จึงให้เธอทั้งใจ----------ผิดใช่ไหม ที่ฉันห้ามใจไม่อยู่ 
ก็น่าจะรู้ ที่ทำเพื่อคำว่ารัก 
แค่คำที่เธอคอยย้ำคอยห้ามใจฉันมันยิ่งกว่าเชื้อเพลิง
ที่คอยเผาใจ----------* เลิกพูดได้ไหม ว่าฉันดีเกินไป 
นั่นหรือเหตุผลที่ให้ได้ ไม่รักก็อย่าทำเห็นใจ 
ถ้าเลือกจะไป แค่บอกความจริงเท่านี้น
อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป----------จากแววตา คิดหรืออ่านใจไม่ออก
ไม่ต้องปิดบัง ซ้ำเติมด้วยคำหวาน ๆ 
ถ้าหากมีใจต่อว่าแรง ๆ ให้ฉันทำใจได้ง่ายลง
ก็อยากให้เข้าใจ
(ซ้ำ *, *)
อย่ามาฆ่ากันด้วยคำว่า ดีเกินไป (ว่าดีเกินไป)
 ฉันมันไม่ดีพอใช่ไหม หรือเธอมีคนใหม่
อย่ามาใช้เลยได้คำว่า ดีเกินไป