ดูดาว คอร์ด – วงตาวัน

ฟ้าฟ้าบนฟ้าคงมีแต่ดาว ให้เรานั่งมอง ฟ้าฟ้าดูหมองมีเมฆกลม ๆ ลอยอยู่เป็นร้อย เหมือนเหมือนคนเหงา ที่คอยแต่ดาว เฝ้าแต่นั่งมอง มองจนลับลอยไปกับตา เหมือนดังกับเธอ...
คอร์ดเพลง ดูดาว และ เนื้อร้อง ดูดาว ของ วงตาวัน ::ฟ้าฟ้าบนฟ้าคงมีแต่ดาว ให้เรานั่งมอง ฟ้าฟ้าดูหมองมีเมฆกลม ๆ ลอยอยู่เป็นร้อย เหมือ...
คอร์ดเพลง ดูดาว และ เนื้อร้อง ดูดาว ของ วงตาวัน ::ฟ้าฟ้าบนฟ้าคงมีแต่ดาว ให้เรานั่งมอง ฟ้าฟ้าดูหมองมีเมฆกลม ๆ ลอยอยู่เป็นร้อย เหมือ...
Intro:FmCmFmCmFmเหงา... หนีมามองCmดาว บนFmฟ้า... ฟ้าไม่มีCmดาวดับ กลับกFmลาย ใจเห็นCmเธอลอยเด่นเหมือนFmดาวส่อง Fmเหงา... เหงาไม่Cmมีเธอ คืFmนนี้ เหมือนวันที่Cmผ่านพ้น สับFmสน เธอเหมือนCmคนดี เธอเหมือนFmคนหลอBbmCm * Fmฟ้าฟ้าบนC#ฟ้าคงมีแต่ดEbาว ให้เราCmนั่งมอง Fmฟ้าฟ้าดูหC#มองมีเมฆกลม Eb ๆ ลอยอยู่เป็Cmนร้อย เFmหมือนเหมือนคนเC#หงา ที่คอยแต่ดEbาว เฝ้าแต่นั่งCmมอง มFmองจนลับลEbอยไปกับC#ตา เหCmมือนดัBbmงกับเธCmFmคิด... คิดมาจนCmดึก คืนFmนี้ คิดจะลืมCmเธอหมด กลับกFmลาย ใจเห็นCmเธอลอยเด่นเหมือนFmดาวส่อCmFmแพ้... แพ้มาจนเCmหนื่อย วัFmนนี้ ไม่นานคงCmผ่านไป หFmลับตาลงครั้งCmใด คงไม่เห็FmนเธออีBbmCm Fmเหงา เหงา พอC#เหงามีแต่ดEbาว ให้เราCmนั่งมอง Fmฟ้าฟ้าดูหC#มองมีเมฆกลมEb ๆ ลอยอยู่เป็Cmนร้อย FmเหมือนเหมือนคนเC#หงา ที่คอยแต่ดEbาว เฝ้าแต่นั่Cmงมอง FmมองจนลับลEbอยไปกับตC#า เหCmมือนดัBbmงกับเธCmInstru:FmC#EbCmC#BbmEbG#FmC#EbCmC#BbmCmC( ซ้ำ *, * )ล้มตัวลงนC#อน แหงนมองดูดEbาวต่อG#ไป
คำร้อง : นิมิตร จิตรานนท์ | ทำนอง/เรียบเรียง : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา