ตลอดเวลา (Tribute to พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) คอร์ด – Musketeers

ความรักเอย งดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี โหยหาความรักไม่เคยพอ อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ บอกรักอีกที อยู่ใกล้กัน ตลอดเวลา พักกายพักใจ หลับตาฝันดี รักเอยรักที่ เข้าใจถึงกัน...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง ตลอดเวลา (Tribute to พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) และ เนื้อร้อง ตลอดเวลา (Tribute to พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) ของ Musketeers ::ความรักเอย งดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี โหยหาความรักไม่เคยพอ อยากให้เธอเคียงข้างอย่า...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง ตลอดเวลา (Tribute to พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) ของ Musketeers
Tuning Down ½ to Eb
Intro:G DEm(2 Times)GพักสายBmตาเถอะนะคCนดี หลัDบลงตรGงนี้ Bmที่ ๆ มีแต่เราสองCคน D Gผ่านเรื่องBmราวผ่านงานผ่านCคน สับDสนหลายคGวาม บาBmงเวลาต้องการสักCคน ไว้DคอยปลอบCใจ เข้าDใจพูดคุย Instru:G DEm D(4 Times)CDBmEmCDBmEsus4 EAความรักเEอย งดงามอF#mย่างนี้ จนEชั่วชีAวี โหยหาEความรักไม่F#mเคยพอD E Aอยากให้เEธอเคียงข้างอย่F#mางนี้ บอกEรักอีกAที อยู่ใกล้Eกัน ตลอดF#mเวลา D E Aพัก Eกาย พัF#mกใจ หลัDบตา E ฝันAดี รักEเอย รัF#mกที่ เข้าDใจ ถึEงกัน Aพัก Eกาย พัF#mกใจ หลัDบตา E ฝันAดี รักEเอย รัF#mกที่ เข้าDใจ ถึEงกันAพัก Eกาย พัF#mกใจ หลัDบตา E ฝันAดี รักEเอย รัF#mกที่ เข้าDใจ ถึEงกัน Aพัก Eกาย พัF#mกใจ หลัDบตาE ฝันAดี รักEเอย รัF#mกที่ เข้าDใจ ถึEงกัน AความรักเEอย งดงามอF#mย่างนี้ จนEชั่วชีAวี โหยหาEความรักไม่F#mเคยพอD E Aอยากให้Eเธอเคียงข้างอย่F#mางนี้ บอกEรักอีกAที อยู่ใกล้Eกัน ตลอดF#mเวลา D E AความรักเEอย งดงามอF#mย่างนี้ จนEชั่วชีAวี โหยหาEความรักไม่F#mเคยพอ D E Aอยากให้Eเธอเคียงข้างอย่F#mางนี้ บอกEรักอีกAที อยู่ใกล้Eกัน ตลอดF#mเวลา D E
  • G
  • Bm
  • C
  • D
  • A
  • E
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตลอดเวลา (Tribute to พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) - Musketeers

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้ 
ที่ ๆ มีแต่เราสองคน ผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคน 
สับสนหลายความ บางเวลาต้องการสักคน
ไว้คอยปลอบใจ เข้าใจพูดคุย
ความรักเอย งดงามอย่างนี้
จนชั่วชีวี โหยหาความรักไม่เคยพอ 
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ 
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กัน ตลอดเวลา ----------พัก กาย พักใจ หลับตา ฝันดี รักเอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน----------พัก กาย พักใจ หลับตา ฝันดี รักเอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน----------พัก กาย พักใจ หลับตา ฝันดี รักเอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน----------พัก กาย พักใจ หลับตา ฝันดี รักเอย รักที่ เข้าใจ ถึงกัน----------ความรักเอย งดงามอย่างนี้
จนชั่วชีวี โหยหาความรักไม่เคยพอ 
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ 
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กัน ตลอดเวลา ----------ความรักเอย งดงามอย่างนี้
จนชั่วชีวี โหยหาความรักไม่เคยพอ 
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ 
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กัน ตลอดเวลา