บ่ไฮโซ คอร์ด – บุ๊ค ศุภกาญจน์ Feat. แจ็ค ลูกอีสาน

อ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเน็บใน ก็เป็นแค่คนธรรมดา นอนนาเลี้ยงไก่ กะมีแต่หัวใจบ้าน ๆ คงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้า...
คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ และ เนื้อร้อง บ่ไฮโซ ของ บุ๊ค ศุภกาญจน์ Feat. แจ็ค ลูกอีสาน ::อ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเน็บใน ก็เป็นแค่คนธรร...
คอร์ดเพลง บ่ไฮโซ และ เนื้อร้อง บ่ไฮโซ ของ บุ๊ค ศุภกาญจน์ Feat. แจ็ค ลูกอีสาน ::อ้ายบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบยามาโบโล บ่ได้แต่งโตโก้ นุ้งเสื้อเน็บใน ก็เป็นแค่คนธรร...
อ้ายบ่ไC#mด้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูบAยามาโบโล บ่ได้แEต่งโตโก้ นุ้งเสื้Bอเน็บใน Instru:C#mAEBบ่ไC#mด้เฮียนหนังสือจบปริญญา บ่ได้Aมีความฮู้คือจังครูบา ประกEา บ่เคยBจับ บ่ไC#mด้มีสูทใส่ ไท่บ่ได้ผูก มีแต่เAสื้อโตเก่า พร้อมกับรถไถฮ้างE ๆ พอได้แล่นลงBท่ง กะคงC#mคือจั่งดอกฟ้า ไผสิมาแนมหยังหมาวัด มันห่างไAกลกันคักอ้ายมันพอกาว ๆ เจ้าได้สEวมกุดชี่ แต่อ้ายได้สุบแค่ซ้างดาว เฮียงกับขวBดเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่ไG#ด้ * อ้ายC#mบ่ได้ขี่เฟอร์ลาลี่ สูAบยามาโบโล บ่ได้แEต่งโตโก้ นุ้งเสื้Bอเน็บใน ก็เป็นแC#mค่คนธรรมดา นอนAนาเลี้ยงไก่ กะมีแต่Eหัวใจบ้าน ๆ Bคงบ่เหมาะกับไฮโซอย่างเจ้าInstru.:C#mAEBC#m AE BC#m AEBเจ้C#mามันระดับไฮโซ แต่ว่าโตอ้Aายโกโรโกโส พ้อหEน้าแต่ในวงไฮโล กับวงเหล้าขาวBสองซาวดีกรี อย่าเC#mว้าไปเรื่องผู้สาว เพราะว่าโตอ้Aายนั้นบ่เคยมี บ่มีE บ่มีไผเอาB กะหย้อนว่าเฮานั้นC#mมีบ่พอ A E B กะคงC#mคือจั่งดอกฟ้า ไผสิมาแAนมหยังหมาวัด มันห่างไกลEกันคักอ้ายมันพอBกาว ๆ เจ้าไC#mด้สวมกุดชี่ แต่อ้ายได้Aสุบแค่ซ้างดาว เฮียงกับขวดEเหล้าขาว มันเทียบเขาบ่ไBด้ G# ( ซ้ำ * )Outro:C#mAEB
คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์, แจ็ค ลูกอีสาน | เรียบเรียง : บ่าวเบส หัวหน้าเด็กน้อย