บ้านนาสะเทือน คอร์ด - คาราวาน

พ.ศ. สองห้าสองสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมร้อนลมว่าวรุม ดั่งไฟสุมทั่วถิ่นดินแล้ง บ้านเราผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ละ คนแต่ละคนหน้าแห้ง
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง บ้านนาสะเทือน และเนื้อร้อง บ้านนาสะเทือน คาราวาน เนื้อร้อง::พ.ศ. สองห้าสองสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมร้อนลมว่าวรุม ดั่งไฟสุมทั่วถิ่นดินแล้ง บ้... เนื้อเพลง บ้านนาสะเทือน, บ้านนาสะเทือน คอร์ดง่าย ๆ, บ้านนาสะเทือน คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด บ้านนาสะเทือน ของ คาราวาน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:GAGA(3 Times)CรถไฟประDหารแม่แหลกรCาญ
ระหว่างทางDไป โอ้Gคืนนั้นดาวเดือนหม่น
ทุ่งนาก็ก่นร่ำDไห้ ป่าไCพรร้องระDงม
บ้านGนาสะเทือนแรงDลม จ่อมCจมอาลัยแDม่
Instru:D(8 Times)จดDหมายของเพื่อนบอกข่าวเรื่องราวได้เปลี่ยนแปรไป
Cสังคมเน่าDใน สุดแก้Cไขข้องเกี่ยวเยียวDยา
Gเมืองบ้าน เราทรามเสื่อม คิดไปน่าเอือมระอD
ประCชาต้องร้องCไห้ ไม่มีน้ำตาจะDไหล มันตกCในหัวDอก
Instru:CGDDDDพ.Dศ. สองห้าสองสี่
ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมCร้อนลมว่าวDรุม
ดั่งไฟCสุมทั่วถิ่นดินDแล้ง บ้านเGราผู้เฒ่าผู้แก่
แต่ละ คนแต่ละคนหน้าแDห้ง ข้าวCแพงของDแพง
ผู้ใหญ่Gลีไม่มีDคำแย้ง หมดแCรงแม้จะกล่Dาว
Instru.:DCGDDDDข่าวDคราวสังคมชาวบ้าน หนีไปทำงานเมืองกรุง
Cทิ้งคานกระDบุง เปลี่ยนผ้Cาถุงนุ่งกางเกงDยีนส์
ผู้ชGายขาย แรงเพื่ออยู่ ผู้หญิงขายตัวเพื่อDกิน
ได้Cยินแล้วก็เDศร้า ส่วนGยายตาฟางกับหลานDสาว
ตากCหน้าขอทDาน
Instru:DCGDDDDสุดDท้ายคือเรื่องราวของแม่ ผู้อยู่แต่ริมทุ่งมานาน
รถCไฟประDหารแม่แหลกรCาญ ระหว่างทางDไป
โอ้Gคืนนั้นดาวเดือนหม่น ทุ่งนาก็ก่นร่ำไDห้
ป่าCไพรร้องระDงม บ้านGนาสะเทือนแDรงลม
จ่อมCจมอาลัDยแม่ บ้านGนาสะเทือนแDรงลม
จ่อมCจมอาลัยแDม่
Outro:CGD(16 Times)
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: บ้านนาสะเทือน - คาราวาน

คำร้อง/ทำนอง : สุรชัย จันทิมาธร
รถไฟประหารแม่แหลกราญ
ระหว่างทางไป โอ้คืนนั้นดาวเดือนหม่น
ทุ่งนาก็ก่นร่ำไห้ ป่าไพรร้องระงม
บ้านนาสะเทือนแรงลม จ่อมจมอาลัยแม่----------จดหมายของเพื่อนบอกข่าวเรื่องราวได้เปลี่ยนแปรไป
สังคมเน่าใน สุดแก้ไขข้องเกี่ยวเยียวยา
เมืองบ้าน เราทรามเสื่อม คิดไปน่าเอือมระอา
ประชาต้องร้องไห้ ไม่มีน้ำตาจะไหล มันตกในหัวอก----------พ.ศ. สองห้าสองสี่
ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมร้อนลมว่าวรุม
ดั่งไฟสุมทั่วถิ่นดินแล้ง บ้านเราผู้เฒ่าผู้แก่
แต่ละ คนแต่ละคนหน้าแห้ง ข้าวแพงของแพง
ผู้ใหญ่ลีไม่มีคำแย้ง หมดแรงแม้จะกล่าว----------ข่าวคราวสังคมชาวบ้าน หนีไปทำงานเมืองกรุง
ทิ้งคานกระบุง เปลี่ยนผ้าถุงนุ่งกางเกงยีนส์
ผู้ชายขาย แรงเพื่ออยู่ ผู้หญิงขายตัวเพื่อกิน
ได้ยินแล้วก็เศร้า ส่วนยายตาฟางกับหลานสาว
ตากหน้าขอทาน----------สุดท้ายคือเรื่องราวของแม่ ผู้อยู่แต่ริมทุ่งมานาน
รถไฟประหารแม่แหลกราญ ระหว่างทางไป
โอ้คืนนั้นดาวเดือนหม่น ทุ่งนาก็ก่นร่ำไห้
ป่าไพรร้องระงม บ้านนาสะเทือนแรงลม
จ่อมจมอาลัยแม่บ้านนาสะเทือนแรงลม
จ่อมจมอาลัยแม่