บ้านนาสะเทือน คอร์ด – คาราวาน

พ.ศ. สองห้าสองสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมร้อนลมว่าวรุม ดั่งไฟสุมทั่วถิ่นดินแล้ง บ้านเราผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ละ คนแต่ละคนหน้าแห้ง...
คอร์ดเพลง บ้านนาสะเทือน และ เนื้อร้อง บ้านนาสะเทือน ของ คาราวาน ::พ.ศ. สองห้าสองสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมร้อนลมว่าวรุม ดั่งไฟสุมทั่วถิ่นดินแล้ง บ้...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง บ้านนาสะเทือน ของ คาราวาน
Intro:GAGA(3 Times)CรถไฟประDหารแม่แหลกรCาญ ระหว่างทางDไป โอ้Gคืนนั้นดาวเดือนหม่น ทุ่งนาก็ก่นร่ำDไห้ ป่าไCพรร้องระDงม บ้านGนาสะเทือนแรงDลม จ่อมCจมอาลัยแDม่ Instru:D(8 Times)จดDหมายของเพื่อนบอกข่าวเรื่องราวได้เปลี่ยนแปรไป Cสังคมเน่าDใน สุดแก้Cไขข้องเกี่ยวเยียวDยา Gเมืองบ้าน เราทรามเสื่อม คิดไปน่าเอือมระอDา ประCชาต้องร้องCไห้ ไม่มีน้ำตาจะDไหล มันตกCในหัวDอก Instru:CGDDDDพ.Dศ. สองห้าสองสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมCร้อนลมว่าวDรุม ดั่งไฟCสุมทั่วถิ่นดินDแล้ง บ้านเGราผู้เฒ่าผู้แก่ แต่ละ คนแต่ละคนหน้าแDห้ง ข้าวCแพงของDแพง ผู้ใหญ่Gลีไม่มีDคำแย้ง หมดแCรงแม้จะกล่DาวInstru.:DCGDDDDข่าวDคราวสังคมชาวบ้าน หนีไปทำงานเมืองกรุง Cทิ้งคานกระDบุง เปลี่ยนผ้Cาถุงนุ่งกางเกงDยีนส์ ผู้ชGายขาย แรงเพื่ออยู่ ผู้หญิงขายตัวเพื่อDกิน ได้Cยินแล้วก็เDศร้า ส่วนGยายตาฟางกับหลานDสาว ตากCหน้าขอทDาน Instru:DCGDDDDสุดDท้ายคือเรื่องราวของแม่ ผู้อยู่แต่ริมทุ่งมานาน รถCไฟประDหารแม่แหลกรCาญ ระหว่างทางDไป โอ้Gคืนนั้นดาวเดือนหม่น ทุ่งนาก็ก่นร่ำไDห้ ป่าCไพรร้องระDงม บ้านGนาสะเทือนแDรงลม จ่อมCจมอาลัDยแม่ บ้านGนาสะเทือนแDรงลม จ่อมCจมอาลัยแDม่ Outro:CGD(16 Times)
  • C
  • D
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : บ้านนาสะเทือน - คาราวาน

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : สุรชัย จันทิมาธร
รถไฟประหารแม่แหลกราญ
ระหว่างทางไป โอ้คืนนั้นดาวเดือนหม่น
ทุ่งนาก็ก่นร่ำไห้ ป่าไพรร้องระงม
บ้านนาสะเทือนแรงลม จ่อมจมอาลัยแม่ 
จดหมายของเพื่อนบอกข่าวเรื่องราวได้เปลี่ยนแปรไป
สังคมเน่าใน สุดแก้ไขข้องเกี่ยวเยียวยา 
เมืองบ้าน เราทรามเสื่อม คิดไปน่าเอือมระอา 
ประชาต้องร้องไห้ ไม่มีน้ำตาจะไหล มันตกในหัวอก
พ.ศ. สองห้าสองสี่
ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมร้อนลมว่าวรุม
ดั่งไฟสุมทั่วถิ่นดินแล้ง บ้านเราผู้เฒ่าผู้แก่
แต่ละ คนแต่ละคนหน้าแห้ง ข้าวแพงของแพง
ผู้ใหญ่ลีไม่มีคำแย้ง หมดแรงแม้จะกล่าว----------ข่าวคราวสังคมชาวบ้าน หนีไปทำงานเมืองกรุง
ทิ้งคานกระบุง เปลี่ยนผ้าถุงนุ่งกางเกงยีนส์
ผู้ชายขาย แรงเพื่ออยู่ ผู้หญิงขายตัวเพื่อกิน
ได้ยินแล้วก็เศร้า ส่วนยายตาฟางกับหลานสาว
ตากหน้าขอทาน
สุดท้ายคือเรื่องราวของแม่ ผู้อยู่แต่ริมทุ่งมานาน
รถไฟประหารแม่แหลกราญ ระหว่างทางไป
โอ้คืนนั้นดาวเดือนหม่น ทุ่งนาก็ก่นร่ำไห้
ป่าไพรร้องระงม บ้านนาสะเทือนแรงลม
จ่อมจมอาลัยแม่ บ้านนาสะเทือนแรงลม
จ่อมจมอาลัยแม่