ปิดตา คอร์ด – กะลา

ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล่อยน้ำตาให้มันไหล หันหลังให้ความเป็นจริงที่เจ็บปวดใจ...
คอร์ดเพลง ปิดตา และ เนื้อร้อง ปิดตา ของ กะลา ::ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล...
คอร์ดและเนื้อร้อง ปิดตา ของ กะลา
Intro:G D/F#Em DC BmAm Dไม่มีลGางร้ายใดD ๆ ให้ฉันได้Cตั้งตัว ไม่มีGเวลาให้เDตรียมตัวเตรียมหัAmวใจ Cยังรับไม่Dทัน วันBmนี้ที่เจอรุนEmแรงไป Am เกินกว่าหัวใจจะยอมรับDมัน * ได้มาGพบมาเจอได้เDห็นจังจังด้วCยสองตา G ใจมันชาDมันล้าไปหมดAmทั้งใจ Cเขายืนอยู่Dตรงนั้นที่Bmเคยเป็นฉันเคียงEmข้างกาย วัAmนนี้เปลี่ยนไปไม่Cอาจฝืนใจให้Dยอมรับ ** ปิดตาเอาCไว้ D หลับตาBmลงก็คงไม่Emเจอ มันAmฝืนเห็นเขาและเDธอใกล้กันทนGไม่ไหG7ว หลับตาCช้า ๆ D ปล่อยน้ำBmตาให้มันไEmหล หันหAmลังให้ความเป็นจCริงที่เจ็บปDวดใจ (หลับตาเอาไว้คงบรร.เทา) Instru:GCGCAmGAmGCBm EmAmD( ซ้ำ *, **, ** )Outro:GCGCG

เนื้อร้อง: ปิดตา - กะลา

ผู้แต่ง❱
ไม่มีลางร้ายใด ๆ ให้ฉันได้ตั้งตัว
ไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเตรียมหัวใจ
ยังรับไม่ทัน วันนี้ที่เจอรุนแรงไป
 เกินกว่าหัวใจจะยอมรับมัน
* ได้มาพบมาเจอได้เห็นจังจังด้วยสองตา ใจมันชามันล้าไปหมดทั้งใจ เขายืนอยู่ตรงนั้นที่เคยเป็นฉันเคียงข้างกาย วันนี้เปลี่ยนไปไม่อาจฝืนใจให้ยอมรับ
** ปิดตาเอาไว้ หลับตาลงก็คงไม่เจอ มันฝืนเห็นเขาและเธอใกล้กันทนไม่ไหว หลับตาช้า ๆ ปล่อยน้ำตาให้มันไหล หันหลังให้ความเป็นจริงที่เจ็บปวดใจ (หลับตาเอาไว้คงบรรเทา) C( ซ้ำ *, **, ** )