คอร์ดเพลง ผ่านพบที่ผูกพัน - คาราบาว

เพราะชีวิตนั้นสั้นนัก... ผ่านพบแล้วพลันผ่านไป... แต่อาจหลงเหลือริ้วรอย... ฝังลึกในความทรงจำ... เคยมีบ้างมั้ยใครหนอ... ผ่านพบแล้วพลันผูกพัน... แม้คืนวันฝันไปก็ไม่ลืม... ผ่านพบที่ผูกพัน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ผ่านพบที่ผูกพัน และเนื้อร้อง ผ่านพบที่ผูกพัน คาราบาว เนื้อร้อง::เพราะชีวิตนั้นสั้นนัก... ผ่านพบแล้วพลันผ่านไป... แต่อาจหลงเหลือริ้วรอย... ฝังลึก...
Tuning E capo fret 3 / Tuning Eb capo fret 4 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
เวอร์ชั่นที่สองของ คอร์ด ผ่านพบที่ผูกพัน - คาราบาว คอร์ดง่าย มีเนื้อร้องพร้อมคอร์ดกีต้าร์ประกอบ
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :C AmF G(2 Times)F GCชั่วชีCวิต ที่เกิGดมา ยิ่งFดูยิ่งคล้ายละGคร
แบกความCรัก ความใฝ่Gฝัน ข้ามFฟ้าภูเขาทGะเล
ส่วนใหAmญ่นั้น ความGผิดหวัง
ผ่านFพบแต่ความล้มเGหลว
เพียงส่วนAmน้อย แม้หนึ่งเGดียว สมFดังใจได้ก็Gพอ----------* เพราะชีวิEmตนั้น สั้นAmนัก... ผ่านFพบแล้วพลันผ่านไGป...
แต่อาจหลงเEmหลือริ้วรAmอย...
ฝังFลึกในความทรงGจำ...
เคยมีบ้างEmมั้ยใครAmหนอ... ผ่านFพบแล้วพลันผูกGพัน...
แม้คืนวันFฝันไป ก็ไม่ลืGม... F ผ่านGพบที่ผู(C)__(C7)กพัน
Instru :C AmF G(2 Times)F GCเทือกน้ำแCข็ง หิมาGลัย  ละFลายไหลลงทะGเล
ชีวิCตนี้ เฉกเช่นGนั้น เริ่มFแล้วมลายหายGไป
แต่ควาAmมรักกลับมั่นGคง เกิดเFป็นตำนานขานGขับ
ท่วงทำAmนอง สุขทุกข์Gปน ระFคนด้วยความGผูกพัน( ซ้ำ * )** ที่F ๆ เราดิ้Gนรน สุดCท้ายแม้ถึงAmที่เก่า
ที่ ๆ F เรายังGเดิน  ยัCงดี ที่G/Bมี ควาAmมรัก
ที่ว่าFสุข ทุกข์Gปน ก็เCพียงแG/Bค่ อุปสAmรรค
ที่ลFำบากมักเGจอ  F ผ่านGพบที่ผูกพันInstru :C AmF G(4 Times)F GC( ซ้ำ *, ** )Outro :C AmF G(4 Times)C

รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์

  • AChord Guitar A
  • AmChord Guitar Am
  • CChord Guitar C
  • C#mChord Guitar C#m
  • DChord Guitar D
  • EChord Guitar E
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • F#mChord Guitar F#m
  • GChord Guitar G
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ผ่านพบที่ผูกพัน - คาราบาว

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ชั่วชีวิตที่เกิดมา ยิ่งดูยิ่งคล้ายละคร
แบกความรักความใฝ่ฝัน ข้ามฟ้าภูเขาทะเล
ส่วนใหญ่นั้น ความผิดหวัง ผ่านพบแต่ความล้มเหลว
เพียงส่วนน้อย แม้หนึ่งเดียว สมดังใจได้ก็พอ----------* เพราะชีวิตนั้นสั้นนัก... ผ่านพบแล้วพลันผ่านไป...
แต่อาจหลงเหลือริ้วรอย... ฝังลึกในความทรงจำ...
เคยมีบ้างมั้ยใครหนอ... ผ่านพบแล้วพลันผูกพัน...
แม้คืนวันฝันไปก็ไม่ลืม... ผ่านพบที่ผูกพัน----------เทือกน้ำแข็ง หิมาลัย ละลายไหลลงทะเล
ชีวิตนี้ เฉกเช่นนั้น เริ่มแล้วมลายหายไป
แต่ความรักกลับมั่นคง เกิดเป็นตำนานขานขับ
ท่วงทำนอง สุขทุกข์ปน ระคนด้วยความผูกพัน----------** ที่ ๆ เราดิ้นรน สุดท้ายแม้ถึงที่เก่า
ที่ ๆ เรายังเดิน ยังดีที่มีความรัก ที่ว่าสุขทุกข์ปน
ก็เพียงแค่อุปสรรค ที่ลำบากมักเจอ ผ่านพบที่ผูกพัน