ฝากดาวถามข่าวบ้าน คอร์ด – ดอกอ้อ ก้านตอง

ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่ ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว ให้ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียนเด้อเจ้า อย่าเฮ็ดให้ลาว คึดนำคือเอื้อยของโต ส่งความห่วงใย ไปกับแส...
คอร์ดเพลง ฝากดาวถามข่าวบ้าน และ เนื้อร้อง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ของ ดอกอ้อ-ก้านตอง ::ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่ ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว ให้ขยันห...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ฝากดาวถามข่าวบ้าน ของ ดอกอ้อ-ก้านตอง
Intro:C EmAmF GCF GC Em AmDm GCส่งความห่วงCใย ไปEmกับสายลมคืAmนนี้ ไปถามคนFดี น้องGพี่อยู่ ตจCว. จากพี่Fสาว คGนจร ฮำCฮอนจEmาก กทAmม. ซำบายDmดีบ่ อีGพ่อ อีแม่ทางCบ้าน บ้านเฮาปีCนี้ ลมหEmนาววี่วี่มาAmต้อง คนเฒ่าทั้งFสอง เนื้อGหนังกะเริ่มหย่Cอนยาน ลาวเว้าFจ่ม สู่Gมื้อ ถึงCพี่ผู้หEmนีไกลAmบ้าน เห็นแล้วสงDmสาร ยามGถ่านผิงไฟสองเCฒ่า * ให้เบิ่งFลาว ยามเGอื้อยของเจ้าบ่Cอยู่ Am ให้หมั่นใDmห้ดู๋ เซ้าGตรู่ให้ลุกหุงCข้าวC7 ให้ขFยันหมั่นเGพียร ตั้งCใจเล่าEmเรียนเด้อAmเจ้า อย่าเฮ็ดให้Dmลาว คึดGนำคือเอื้อยของCโต ** ส่งความห่วงCใย ไปEmกับแสงดาวAmคืนนี้ ขอเอื้อยFคนดี ได้กGลับมาอุ้มโCอบโอ๋ อย่ารับFรู้เลยน้Gอง เรื่อCงการ เรื่องEmงานเอื้อยAmโต เมื่อฟ้าปลDmดโซ่ จากความGจนเอื้อยคงCได้กลับ Instru:F GC AmDm GC C7F GC Em AmDm GC C7( ซ้ำ *, ** )เมื่อฟ้าปลDmดโซ่ จากควาGมจนให้เอื้อยคืCนมา Outro:Dm GC
  • C
  • Em
  • Am
  • F
  • G
  • Dm
  • C7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ฝากดาวถามข่าวบ้าน - ดอกอ้อ-ก้านตอง

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : งัวน้อย
ส่งความห่วงใย ไปกับสายลมคืนนี้ 
ไปถามคนดี น้องพี่อยู่ ตจว.
จากพี่สาว คนจร ฮำฮอนจาก กทม. 
ซำบายดีบ่ อีพ่อ อีแม่ทางบ้าน----------บ้านเฮาปีนี้ ลมหนาววี่วี่มาต้อง
คนเฒ่าทั้งสอง เนื้อหนังกะเริ่มหย่อนยาน
ลาวเว้าจ่ม สู่มื้อ ถึงพี่ผู้หนีไกลบ้าน
เห็นแล้วสงสาร ยามถ่านผิงไฟสองเฒ่า----------* ให้เบิ่งลาว ยามเอื้อยของเจ้าบ่อยู่
 ให้หมั่นให้ดู๋ เซ้าตรู่ให้ลุกหุงข้าว 
ให้ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียนเด้อเจ้า 
อย่าเฮ็ดให้ลาว คึดนำคือเอื้อยของโต ----------** ส่งความห่วงใย ไปกับแสงดาวคืนนี้
ขอเอื้อยคนดี ได้กลับมาอุ้มโอบโอ๋
อย่ารับรู้เลยน้อง เรื่องการ เรื่องงานเอื้อยโต 
เมื่อฟ้าปลดโซ่ จากความจนเอื้อยคงได้กลับ
(ซ้ำ *, **)
เมื่อฟ้าปลดโซ่ จากความจนให้เอื้อยคืนมา