คอร์ดเพลง มาลัย - คาราบาว

ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่ ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร คล้องพวงมาลัย คล้องไทยร่วมกัน
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง มาลัย และเนื้อร้อง มาลัย คาราบาว เนื้อร้อง::ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน ขอเศษสตางค์แบ่...
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
เวอร์ชั่นที่สองของ คอร์ด มาลัย - คาราบาว คอร์ดง่าย มีเนื้อร้องพร้อมคอร์ดกีต้าร์ประกอบ
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:C#m  Cm  BmADAEAEAทั้ง ๆ Aที่ทน  ที่Dทนทุกข์ทรAมาน
แดดDเผาเสียจนดําAกร้าน แต่ความสงEสารมักวิ่งสวนAทาง
สัญEญาณไฟAจอด ออดDอ้อนทําบุญศุลAทาน
มีดอกEไม้หอม ๆ ตูมAบาน มาลัยเป็นEพวงสองพวงห้าAบาท
แสงแEดดแผดAร้อน สอดDส่องสายตาจับAจ้อง
ขาก้าวDเดิน ปากป่าวAร้อง สองมือทําEงานเช็ดถูกระAจก
คือนํ้EาใจของAลูก ผูกDพันภาระอันยิ่งใAหญ่
ทดแทนF#mคุณแม่ที่แก่เกินAไป นั่งร้อยมาEลัย ณ ริมฟุตAบาท----------* ถึงจะDมีจะAจน ก็เป็นDคนเหมือน ๆ Aกัน
ถึงจะDมีจะAจน ก็เป็นDคนเหมือน ๆ Aกัน
ขอBmเศษสตางค์แบ่งAปัน หนูน้อยกําEนัลด้วยพวงF#mมาลัย----------** คือEนํ้าใจของAท่าน ผูกDพันภาระอันยิ่งใAหญ่
ผูกEใจเขาใช่ผูกใจAใคร คล้องพวงมEาลัย
คล้องไทยร่วมAกัน
Instru.:DADAEAEADAEAEA( ซ้ำ *, ** )ระทมขAมขื่น  กลํ้DากลืนฝืนทนAทําไป
ในหDน้าที่ของตํารAวจไทย ต้องอึดอัดEใจไล่จับความAจน
เพราะEคนเป็นตํAารวจ ตรวDจตราย่อมมีเหตุAผล
มาลัยEทําไปเพราะอัAบจน ให้ตํารวจEจับโจรเสียยังดีกAว่า
สงEสารเด็กAน้อย มาDลัยรบกวนผู้ใหAญ่
ผู้รับผิดDชอบประเทศผAไท ท่านคิดอย่างEไรปัญหายังAงี้----------*** จึEงขอแนะAนําว่า ลงDมาขายมาลัAยซิ
ท่านจF#mะรู้คําตอบได้Aดี ว่าที่ท่านEคิดมันผิดหรืAอถูก
( ซ้ำ *** )

รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์

  • AChord Guitar A
  • BmChord Guitar Bm
  • DChord Guitar D
  • EChord Guitar E
  • F#mChord Guitar F#m
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: มาลัย - คาราบาว

อัลบั้ม : Vol. 6 อเมริโกย (1985)
ทั้ง ๆ ที่ทน ที่ทนทุกข์ทรมาน
แดดเผาเสียจนดํากร้าน แต่ความสงสารมักวิ่งสวนทาง
สัญญาณไฟจอด ออดอ้อนทําบุญศุลทาน
มีดอกไม้หอม ๆ ตูมบาน มาลัยเป็นพวงสองพวงห้าบาท
แสงแดดแผดร้อน สอดส่องสายตาจับจ้อง
ขาก้าวเดิน ปากป่าวร้อง สองมือทํางานเช็ดถูกระจก
คือนํ้าใจของลูก ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่
ทดแทนคุณแม่ที่แก่เกินไป นั่งร้อยมาลัย ณ ริมฟุตบาท----------* ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน
ถึงจะมีจะจน ก็เป็นคนเหมือน ๆ กัน
ขอเศษสตางค์แบ่งปัน หนูน้อยกํานัลด้วยพวงมาลัย----------** คือนํ้าใจของท่าน ผูกพันภาระอันยิ่งใหญ่
ผูกใจเขาใช่ผูกใจใคร คล้องพวงมาลัย
คล้องไทยร่วมกัน----------(ซํ้า * , **) ----------ระทมขมขื่น กลํ้ากลืนฝืนทนทําไป
ในหน้าที่ของตํารวจไทย ต้องอึดอัดใจไล่จับความจน
เพราะคนเป็นตํารวจ ตรวจตราย่อมมีเหตุผล
มาลัยทําไปเพราะอับจน ให้ตํารวจจับโจรเสียยังดีกว่า
สงสารเด็กน้อย มาลัยรบกวนผู้ใหญ่
ผู้รับผิดชอบประเทศผไท ท่านคิดอย่างไรปัญหายังงี้----------*** จึงขอแนะนําว่า ลงมาขายมาลัยซิ
ท่านจะรู้คําตอบได้ดี ว่าที่ท่านคิดมันผิดหรือถูก----------(ซํ้า ***)