ม 21 คอร์ด – เอราวัณ

ข้าแต่ศาล คดีที่เคารพ ฉันขอพบ ลูกเมียด้วยอาลัย จะสั่งเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนตาย เจ้าจงพับ ถุงขายไว้ซื้อกิน กอดลูก น้ำตาไหลริน แว่วยิน ลูกน้อยร้องจ้า เจ้ายัง ไม่เข้าใจดอกหนา ...
คอร์ดเพลง ม 21 และ เนื้อร้อง ม 21 ของ เอราวัณ ::ข้าแต่ศาล คดีที่เคารพ ฉันขอพบ ลูกเมียด้วยอาลัย จะสั่งเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนตาย เจ้...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ม 21 ของ เอราวัณ
Intro:Dm C Bb CADmAGmFADmDm AฉันDmจน ไม่มีคน มองเห็น จึงก่อCกรรม ทำเวร ด้วยDmจำใจ ความDmหิว ไม่เข้าใคร ออกGmใคร ฉันโหดCร้าย เพราะฉันไร้เงินAตรา จัBbบปืน ยืนรอเวลา สอดCส่าย สายตา หาเDmหยื่อ ปล้นDmเขา เอาเงิน มาจุGmนเจือ ลูกCเมีย ที่ยังหิวAโซ ค่ำDmคืน ฉันยืน อยู่เดียวดาย จุดมุ่งหCมาย ของฉัน นั้นคืDmอเงิน เป็นสิ่งDmเดียว ที่นำความเพลิดเGmพลิน ฉันย่ำเCดิน ด้วยรองเท้าเช็คAโก เสื้อBbยีนส์ สีดำซอมซ่อ คู่Cใจ ท่องไปจนไDmก่โห่ หวังจDmะเลี้ยง ลูกน้อยจนเติGmบโต ส่งเCสีย ให้เจ้ามีวิDmชา เปรียDmบดัง ค้างคาวราตรี โฉCบบิน หลายปีนานDmมา รอDmดพ้น กฎหมายทุกGmครา อนิจCจา เหมือนยิ่งไAด้ใจ บาปกBbรรม นั้นคงตามทัน วันCนั้น ฉันฆ่าคนDmตาย ปล้นDmเขา เขาขืนขัดGmใจ ฉันจึงCถูก ล็อคไว้ในDmทันที * ข้าแต่Dmศาล คดีที่เคารพ ฉันขอCพบ ลูกเมียด้วยอาDmลัย จะสั่Dmงเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนGmตาย เจ้าจงCพับ ถุงขายไว้ซื้Aอกิน กอดBbลูก น้ำตาไหลริน แว่วCยิน ลูกน้อยร้อDmงจ้า เจ้Dmายัง ไม่เข้าใจดอกGmหนา ว่าพ่อCโดน มาตรา Dm21 Instru:DmEm7b5(10 Times)CCBbBbAABbA(3 Times)( ซ้ำ * )
  • Dm
  • C
  • Gm
  • A
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ม 21 - เอราวัณ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ธวัชชัย แพรสี
ฉันจน ไม่มีคน มองเห็น
จึงก่อกรรม ทำเวร ด้วยจำใจ
ความหิว ไม่เข้าใคร ออกใคร
ฉันโหดร้าย เพราะฉันไร้เงินตรา
จับปืน ยืนรอเวลา สอดส่าย สายตา หาเหยื่อ
ปล้นเขา เอาเงิน มาจุนเจือ ลูกเมีย ที่ยังหิวโซ----------ค่ำคืน ฉันยืน อยู่เดียวดาย
จุดมุ่งหมาย ของฉัน นั้นคือเงิน
เป็นสิ่งเดียว ที่นำความเพลิดเพลิน
ฉันย่ำเดิน ด้วยรองเท้าเช็คโก
เสื้อยีนส์ สีดำซอมซ่อ คู่ใจ ท่องไปจนไก่โห่
หวังจะเลี้ยง ลูกน้อยจนเติบโต ส่งเสีย ให้เจ้ามีวิชา ----------เปรียบดัง ค้างคาวราตรี โฉบบิน หลายปีนานมา 
รอดพ้น กฎหมายทุกครา อนิจจา เหมือนยิ่งได้ใจ
บาปกรรม นั้นคงตามทัน วันนั้น ฉันฆ่าคนตาย
ปล้นเขา เขาขืนขัดใจ ฉันจึงถูก ล็อคไว้ในทันที----------* ข้าแต่ศาล คดีที่เคารพ ฉันขอพบ ลูกเมียด้วยอาลัย 
จะสั่งเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนตาย
เจ้าจงพับ ถุงขายไว้ซื้อกิน
กอดลูก น้ำตาไหลริน แว่วยิน ลูกน้อยร้องจ้า
เจ้ายัง ไม่เข้าใจดอกหนา ว่าพ่อโดน มาตรา 21
(ซ้ำ *)