ม 21 คอร์ด - เอราวัณ

ข้าแต่ศาล คดีที่เคารพ ฉันขอพบ ลูกเมียด้วยอาลัย จะสั่งเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนตาย เจ้าจงพับ ถุงขายไว้ซื้อกิน กอดลูก น้ำตาไหลริน แว่วยิน ลูกน้อยร้องจ้า เจ้ายัง ไม่เข้าใจดอกหนา ว่าพ่อโดน มาตรา 21
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ม 21 และเนื้อร้อง ม 21 เอราวัณ เนื้อร้อง::ข้าแต่ศาล คดีที่เคารพ ฉันขอพบ ลูกเมียด้วยอาลัย จะสั่งเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนตาย เจ้... คอร์ด ม 21 - เอราวัณ, ม 21 joox, คอร์ด ม 21capo
Tuning E capo fret 1 / Tuning Eb capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ม 21 ของ เอราวัณ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :DmDmADm(2 Times)ฉันDmจน ไม่มีคน มองเห็น
จึงก่อCกรรม ทำเวร ด้วยจDmำใจ
ความDmหิว ไม่เข้าใคร ออกGmใคร
ฉันโหดCร้าย เพราะฉันไร้เงินAตรา
จับBbปืน ยืนรอเวลา สอดCส่าย สายตา หาเDmหยื่อ
ปล้นDmเขา เอาเงิน มาจุGmนเจือ ลูกCเมีย ที่ยังหิวAโซ----------ค่ำDmคืน ฉันยืน อยู่เดียวดาย
จุดมุ่งหCมาย ของฉัน นั้นคืDmอเงิน
เป็นสิ่งDmเดียว ที่นำความเพลิดเGmพลิน
ฉันย่ำเCดิน ด้วยรองเท้าเช็คAโก
เสื้อBbยีนส์ สีดำซอมซอ คู่Cใจ ท่องไปจนไDmก่โห่
หวังจDmะเลี้ยง ลูกน้อยจนเติGmบโต ส่งเCสีย ให้เจ้ามีวิDmชา
Instru :DmDmADm(2 Times)เปรียDmบดัง ค้างคาวราตรี โฉบCบิน หลายปีนานDmมา
รอดDmพ้น กฎหมายทุกGmครา อนิจCจา เหมือนยิ่งได้Aใจ
บาปกBbรรม นั้นคงตามทัน วันCนั้น ฉันฆ่าคนDmตาย
ปล้นDmเขา เขาขืนขัดGmใจ ฉันจึงCถูก ล็อคไว้ในDmทันที----------* ข้าแต่Dmศาล คดีที่เคารพ ฉันขอCพบ ลูกเมียด้วยอาDmลัย
จะสั่งDmเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนGmตาย
เจ้าจงCพับ ถุงขายไว้ซื้อAกิน
กอดBbลูก น้ำตาไหลริน แว่วCยิน ลูกน้อยร้อDmงจ้า
เจ้Dmายัง ไม่เข้าใจดอกGmหนา ว่าพ่อCโดน มาตรา Dm21
Instru :Dm......( ซ้ำ * )
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • Ab or G#Chord key_ab
  • BChord key_b
  • BbChord key_bb
  • CChord key_c
  • C#mChord key_c_sharp
  • DmChord key_d
  • F#mChord key_f_sharp
  • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ม 21 - เอราวัณ

คำร้อง/ทำนอง : ธวัชชัย แพรสี
ฉันจน ไม่มีคน มองเห็น
จึงก่อกรรม ทำเวร ด้วยจำใจ
ความหิว ไม่เข้าใคร ออกใคร
ฉันโหดร้าย เพราะฉันไร้เงินตรา
จับปืน ยืนรอเวลา สอดส่าย สายตา หาเหยื่อ
ปล้นเขา เอาเงิน มาจุนเจือ ลูกเมีย ที่ยังหิวโซ----------ค่ำคืน ฉันยืน อยู่เดียวดาย
จุดมุ่งหมาย ของฉัน นั้นคือเงิน
เป็นสิ่งเดียว ที่นำความเพลิดเพลิน
ฉันย่ำเดิน ด้วยรองเท้าเช็คโก
เสื้อยีนส์ สีดำซอมซอ คู่ใจ ท่องไปจนไก่โห่
หวังจะเลี้ยง ลูกน้อยจนเติบโต ส่งเสีย ให้เจ้ามีวิชา----------เปรียบดัง ค้างคาวราตรี
โฉบบิน หลายปีนานมา
รอดพ้น กฎหมายทุกครา อนิจจา เหมือนยิ่งได้ใจ
บาปกรรม นั้นคงตามทัน วันนั้น ฉันฆ่าคนตาย
ปล้นเขา เขาขืนขัดใจ ฉันจึงถูก ล็อคไว้ในทันที----------* ข้าแต่ศาล คดีที่เคารพ ฉันขอพบ ลูกเมียด้วยอาลัย
จะสั่งเสีย พร้อมสอนไว้ก่อนตาย
เจ้าจงพับ ถุงขายไว้ซื้อกิน
กอดลูก น้ำตาไหลริน แว่วยิน ลูกน้อยร้องจ้า
เจ้ายัง ไม่เข้าใจดอกหนา ว่าพ่อโดน มาตรา 21----------(ซ้ำ *)