ยังฮักไผอีกได้บ่ คอร์ด – มนต์แคน แก่นคูน Feat. มีนตรา อินทิรา

ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิ่ดคัก แล้วบ้อ... หัวใจ เจ้าจังมานั่งฮ้องไห้ สิเป็นสิตายปานนี้ บ่เป็นตาส่วง บ่เป็นตาซื่น จั๊กหน่อยแนตี๊ มันส่อยได้อยู่บ้อดีกรี ใจเจ้ามื้อนี้ ยังฮักไผอี...
คอร์ดเพลง ยังฮักไผอีกได้บ่ และ เนื้อร้อง ยังฮักไผอีกได้บ่ ของ มนต์แคน แก่นคูน Feat. มีนตรา อินทิรา ::ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิ่ดคัก แล้วบ้อ... หัวใจ เจ้าจังมานั่งฮ้องไห้ สิเป็นสิตายปานนี...
คอร์ดและเนื้อร้อง ยังฮักไผอีกได้บ่ ของ มนต์แคน แก่นคูน Feat. มีนตรา อินทิรา
Intro:BbF/AGmEb F(ช) ดีBbกรีที่เทลงแก้ว บอกอ้ายเทแF/Aล้ว บ่เอาโซดา เจ้าบEbอกสิเอาน้ำตา ใส่แทนโซFดา ลองเบิ่งจั๊กคืน เห็นเBbจ้านั่งเศร้าคนเดียว หมู่เขามาF/Aเที่ยว ม่วนแตกวื้น ๆ มาEbติดต่อกันหลายคืน นั่งโต๊ะประFจำ ทำใจทุกที หลายเGmทืออ้ายได้ยากนำ ยามDmเจ้า กลับบ้านบ่ไหว เห็นแEbล้วหลูโตน จนอดบ่ได้ อีFหลี * ให้คนบ่Bbฮัก ให้เขาเบิ่ดF/Aคัก แล้วบ้อ... Gmหัวใจ เจ้าFจังมานั่งฮ้องEbไห้ (สิ่งที่เขาคืนให้) สิเป็นสิFตายปานนี้ บ่เป็นตาBbส่วง บ่เป็นตF/Aาซื่น จั๊กหน่อยแGmนตี๊ มันส่อยไFด้อยู่บ้อEbดีกรี (ส่อยได้หรือบ่ดีกรี) ใจเจ้ามื้อFนี้ ยังฮักไผอีกได้บ่Instru.:Bb(ญ)Cm ยังบ่มีทางอื่น ให้ใจGmฟื้นคืนมาได้เลย ให้Ebเขาเบิ่ดใจ เขายังถิ่มน้องเสย อ้ายCmเอ๋ย ใจน้Ebองพังคักอิหลี.F.. ให้คนบ่Bbฮัก ให้เขาเบิ่ดF/Aคัก อยู่อ้ายGmหัวใจ แต่สิ่Fงที่เขาคืEbน... ให้ กะจั่Fงอ้ายเห็นวันนี้ ขอบคุณอ้ายหBbลาย น้องฮู้สึกF/Aได้ ในความหGmวังดี จักส่อยไFด้หรือบ่ดีEbกรี แค่ยังบ่มีวีFธี... ซ่อมใจดวงนี้Bbใช้ต่อ Instru:BbF/AGmEb FBb F/AGm FEb F( ซ้ำ * )คงบ่อCmยากเป็นจังซี้ดอกหนอ อ้ายเข้าFใจ คะสั้นฮักอ้ายได้.บ่... Outro:BbF/AGmEb FBb
  • Bb or A#
  • F/A (Slash)
  • Eb or D#
  • F
  • Gm
  • Dm
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ยังฮักไผอีกได้บ่ - มนต์แคน แก่นคูน Feat. มีนตรา อินทิรา

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา | เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
(ช) ดีกรีที่เทลงแก้ว บอกอ้ายเทแล้ว บ่เอาโซดา
เจ้าบอกสิเอาน้ำตา ใส่แทนโซดา ลองเบิ่งจั๊กคืน
เห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียว
หมู่เขามาเที่ยว ม่วนแตกวื้น ๆ
มาติดต่อกันหลายคืน นั่งโต๊ะประจำ ทำใจทุกที----------หลายเทืออ้ายได้ยากนำ ยามเจ้า กลับบ้านบ่ไหว
เห็นแล้วหลูโตน จนอดบ่ได้ อีหลี ----------* ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิ่ดคัก แล้วบ้อ... หัวใจ
เจ้าจังมานั่งฮ้องไห้ (สิ่งที่เขาคืนให้) สิเป็นสิตายปานนี้
บ่เป็นตาส่วง บ่เป็นตาซื่น จั๊กหน่อยแนตี๊ 
มันส่อยได้อยู่บ้อดีกรี (ส่อยได้หรือบ่ดีกรี) 
ใจเจ้ามื้อนี้ ยังฮักไผอีกได้บ่----------(ญ) ยังบ่มีทางอื่น ให้ใจฟื้นคืนมาได้เลย
ให้เขาเบิ่ดใจ เขายังถิ่มน้องเสย
อ้ายเอ๋ย ใจน้องพังคักอิหลี... ----------ให้คนบ่ฮัก ให้เขาเบิ่ดคัก อยู่อ้ายหัวใจ
แต่สิ่งที่เขาคืน... ให้ กะจั่งอ้ายเห็นวันนี้
ขอบคุณอ้ายหลาย น้องฮู้สึกได้ ในความหวังดี
จักส่อยได้หรือบ่ดีกรี แค่ยังบ่มีวีธี... ซ่อมใจดวงนี้ใช้ต่อ
(ซ้ำ *)
คงบ่อยากเป็นจังซี้ดอกหนอ อ้ายเข้าใจ
คะสั้นฮักอ้ายได้บ่...