รักต้องตอบด้วยรัก คอร์ด – อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ

รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก รักที่เอ่อล้นใจ ก้าวไปสู่แดนพ้นฟ้า ใช้รักชักพาไป ผ่านทางที่อันตราย ใช้รักป้องกัน กาลเวลาที่เวียนเปลี่ยนผัน...
คอร์ดเพลง รักต้องตอบด้วยรัก และ เนื้อร้อง รักต้องตอบด้วยรัก ของ อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ ::รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก รักที่เอ่อล้นใจ ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง รักต้องตอบด้วยรัก ของ อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ
Intro:BbAmGm CF(2 Times)F(ญ) Fลู่ลมที่โบกพัดGมา (ช)Bb เย็นชื่นอุCรา (ญ) Fได้ร่มเย็น ด้วยเงาไม้ใGบ (ช/ญ)Bb มีแต่เCราสองคF* (ช) ตCามอารมณ์ล่A/C#องลอยอย่างDmฝัน (ญ) อบCอุ่นรัก ชักFนำ (ช) สองเรามีแBbต่คำรำพัFน (ช/ญ) สุขBbสันต์ กับโCลกของเรFา (ญ) BbอยากดำรงรักคFงพงศ์เผ่า (ช)Bb หยุดเวลาดั่งCใจนึA/C#กเอา (ญ) DmนิยายรักเGริ่มด้วยเรา (ช/ญ)Bb แต่มั่นคงยิ่งCนักAm Bb C ** (ช/ญ) Fรักต้องตอบด้วยรัก ด้วยGรักมีสุขด้วยรัก (ญ) Bbหล่อชีวันให้เFปี่ยมแห่งรัก (ช/ญ) Gmรักที่ เอ่Cอล้นใF(C)(ช) Fก้าวไปสู่แดนพ้นD7/F#ฟ้า (ญ)Gm ใช้รักชักCพาไป (ช) Fผ่านทางที่อันตD7/F#ราย (ช/ญ)Gm ใช้รัCกป้องกัFน (ญ)C กาลเวลาที่เA/C#วียนเปลี่ยนDmผัน (ช) Cก่อเกิดความ สัมFพันธ์ (ญ) มิมีBbวันสิ้นลงในพFลัน (ช/ญ) แต่ยั่งBbยืน นCานเท่านFาน (ช)Bb ตราบ วันตายมิเFคยผันผ่าน (ญ)Bb โลกตระการด้วยควCาม รักA/C#เรา (ช)Dm ซึ้งในรักGมั่นบรรเทา (ช/ญ)Bb อยู่ดำรง ด้วยรัC( ซ้ำ ** )Instru:DmGGmC A/C#DmGGm CF( ซ้ำ *,**,** )Outro:Bb AmBb AmBb AmF
  • F
  • G
  • Bb or A#
  • C
  • A/C# (Slash)
  • Dm
  • Am
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : รักต้องตอบด้วยรัก - อุ๊บอิ๊บส์ Feat.บรรณ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง: วันทนา วุฒากร/คฑาวุธ สท้านไตรภพ | เรียบเรียง: บรรณ | สังกัด: ใบชา song
(ญ) ลู่ลมที่โบกพัดมา (ช) เย็นชื่นอุรา (ญ) ได้ร่มเย็น 
ด้วยเงาไม้ใบ (ช/ญ) มีแต่เราสองคน ----------* (ช) ตามอารมณ์ล่องลอยอย่างฝัน (ญ) อบอุ่นรัก
ชักนำ (ช) สองเรามีแต่คำรำพัน (ช/ญ) สุขสันต์
กับโลกของเรา (ญ) อยากดำรงรักคงพงศ์เผ่า 
(ช) หยุดเวลาดั่งใจนึกเอา (ญ) นิยายรักเริ่มด้วยเรา
 (ช/ญ) แต่มั่นคงยิ่งนัก ----------** (ช/ญ) รักต้องตอบด้วยรัก ด้วยรักมีสุขด้วยรัก
(ญ) หล่อชีวันให้เปี่ยมแห่งรัก (ช/ญ) รักที่
เอ่อล้นใจ ----------(ช) ก้าวไปสู่แดนพ้นฟ้า (ญ) ใช้รักชักพาไป 
(ช) ผ่านทางที่อันตราย (ช/ญ) ใช้รักป้องกัน 
(ญ) กาลเวลาที่เวียนเปลี่ยนผัน (ช) ก่อเกิดความ
สัมพันธ์ (ญ) มิมีวันสิ้นลงในพลัน 
(ช/ญ) แต่ยั่งยืน นานเท่านาน (ช) ตราบ
วันตายมิเคยผันผ่าน (ญ) โลกตระการด้วยความ
รักเรา (ช) ซึ้งในรักมั่นบรรเทา (ช/ญ) อยู่ดำรง
ด้วยรัก
(ซ้ำ **)...ดนตรี...(ซ้ *,**,**)