ลูกรอ คอร์ด – คาราบาว

เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย เจ้ายังเป็นเด็กเกินเข้าใจ เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไป กว่าจะมาเข้าใจในเรื่องราว เรือหาปลาไม่คืนกลับ คือบิดาของเด็กน้อย ได้อับปางได้จมร่างกลางทะเ...
คอร์ดเพลง ลูกรอ และ เนื้อร้อง ลูกรอ ของ คาราบาว ::เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย เจ้ายังเป็นเด็กเกินเข้าใจ เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไป ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ลูกรอ ของ คาราบาว
Intro:A EF#m(2 Times)*A ท้องทะเEลแสนกว้างใF#mหญ่ AมองออกไปEไกลสุดF#mตา พ่อไม่Aมา พ่อไม่EมานานหลาF#mยปี จนป่าAนนี้ จนวันEนี้เจ้ายัF#mงคอย **D เด็กเEอ๋ยเจ้ายังเล็กAนัก C#m D ต้องมาพลัดพรEากจากอ้อมอกF#mพ่อ A กลางสายEลมและเกลียวF#mคลื่น A เสียงสะEอื้นของเด็กF#mน้อย ที่ยังคAอย ที่ยังคEอยการกลับF#mมา ของบิAดา ผู้หาปEลาเลี้ยงครอบF#mครัว DศรัทธEาเจ้าแรงกล้านัAC#m D เต็มเปี่ยมด้วยรัEกและกตัญF#mญู *** (เทียรี่) เจ้Dายัง รู้Eจักโลกนี้Aน้อย C# (เล็ก) เจ้าDยัง เป็นEเด็กเกินเข้าAใจ C# (พร้อม) เจ้าDยัง รู้Eจักโลกนี้น้AอยเกินF#mไป กว่าจBmะมา เข้าใDจในเรื่องรEาว ( ซ้ำ * )Instru:D EA C#D EA C#D EA F#mBm DEE( ซ้ำ ** )AเรือหาปEลาไม่คืนกF#mลับ AคือบิEดาของเด็กน้F#mอย ได้อับAปางได้ จมEร่างกลางทF#mะเล มีแต่เAพื่อน ตังEเกรู้เรื่องF#mราว DบอกเพีEยงว่าไปหาปAลา C# D คงจะกลับEมาเมื่อเจ้าเป็นF#mหนุ่ม ( ซ้ำ *** )
  • A
  • E
  • F#m or Gb
  • D
  • C#m or Db
  • C# or Db
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ลูกรอ - คาราบาว

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
* ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่ มองออกไปไกลสุดตา 
พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี 
จนป่านนี้ จนวันนี้เจ้ายังคอย----------** เด็กเอ๋ยเจ้ายังเล็กนัก 
 ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ ---------- กลางสายลมและเกลียวคลื่น เสียงสะอื้นของเด็กน้อย 
ที่ยังคอย ที่ยังคอยการกลับมา 
ของบิดา ผู้หาปลาเลี้ยงครอบครัว 
ศรัทธาเจ้าแรงกล้านัก 
 เต็มเปี่ยมด้วยรักและกตัญญู ----------*** (เทียรี่) เจ้ายัง รู้จักโลกนี้น้อย 
(เล็ก) เจ้ายัง เป็นเด็กเกินเข้าใจ 
(พร้อม) เจ้ายัง รู้จักโลกนี้น้อยเกินไป 
กว่าจะมา เข้าใจในเรื่องราว
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ **)
เรือหาปลาไม่คืนกลับ คือบิดาของเด็กน้อย 
ได้อับปางได้ จมร่างกลางทะเล 
มีแต่เพื่อน ตังเกรู้เรื่องราว บอกเพียงว่าไปหาปลา 
 คงจะกลับมาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่ม 
(ซ้ำ ***)