หนึ่งในร้อย คอร์ด - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง หนึ่งในร้อย และเนื้อร้อง หนึ่งในร้อย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ เนื้อร้อง::อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดค... คอร์ด เพลง หนึ่งในร้อย เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์, เนื้อเพลง หนึ่งในร้อย, หนึ่งในร้อย คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด หนึ่งในร้อย ของ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:GG EmAm DGพราวแพGรว  Amอันดวงแก้วแวววDาว
BmสดสีงEmาม หลายหลากมากนามนิยม
นิลDกาฬ มุกดา บุษราคัมGคม Em
น่าAmชมว่างาDม เหมาะสมGดี G7 ----------เพCชร น้ำหGนึ่ง Em งามAmซึ้ง จึงเBmป็นยอดมEmณี
ผ่GองแCผ้วสดGสี Em เพชรAmดี มีหDนึ่งในร้อยGดวง----------ความGดี Amคนเรานี่ดีใDBmดีน้ำใจEmที่ให้แก่คน ทั้งปวง
Dภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หGวง Em เจ็บทAmรวง
หน่วงDใจให้รู้Gทัน G7
Cรู้ กลืนกGล้ำ  Em เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน
Gชื่นชอCบตอบGผล Em ร้อยคAmน มีหDนึ่งเท่านั้นเGอย
Instru:G AmD BmEmEmDG EmAm DG G7Cรู้ กลืนกGล้ำ Em เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน
Gชื่นชอCบตอบGผล Emร้อยคAmน มีหDนึ่งเท่านั้นเGอง
Outro:Am DG
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • BmChord key_b
 • CChord key_c
 • DChord key_d
 • EmChord key_e
 • GChord key_g
 • G7Chord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: หนึ่งในร้อย - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

คำร้อง/ทำนอง : แก้ว อัจฉริยะกุล, สง่า อารัมภีร์
พราวแพรว อันดวงแก้วแวววาว
สดสีงาม หลายหลากมากนามนิยม
นิลกาฬมุกดา บุษราคัมคม
น่าชมว่างาม เหมาะสมดี----------เพชรน้ำหนึ่งงามซึ้ง จึงเป็นยอดมณี
ผ่องแผ้วสดสี เพชรดีมีหนึ่งในร้อยดวง----------ความดี คนเรานี่ดีใด ดีน้ำใจที่ให้แก่คน ทั้งปวง
อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน----------รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน
ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย----------รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน
ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอง