หนึ่งในร้อย คอร์ด – เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดคน ชื่นชอบตอบผล ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย...
คอร์ดเพลง หนึ่งในร้อย และ เนื้อร้อง หนึ่งในร้อย ของ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ::อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง หน่วงใจให้รู้ทัน รู้กลืนกล้ำเลิศล้ำ ความเป็นยอดค...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง หนึ่งในร้อย ของ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
Intro:GG EmAm DGพราวแพGรว Amอันดวงแก้วแวววDาว BmสดสีงEmาม หลายหลากมากนามนิยม นิลDกาฬ มุกดา บุษราคัมGคม Em น่าAmชมว่างาDม เหมาะสมGดี G7 เพCชร น้ำหGนึ่ง Em งามAmซึ้ง จึงเBmป็นยอดมEmณี ผ่GองแCผ้วสดGสี Em เพชรAmดี มีหDนึ่งในร้อยGดวง ความGดี Amคนเรานี่ดีใDBmดีน้ำใจEmที่ให้แก่คน ทั้งปวง อDภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หGวง Em เจ็บทAmรวง หน่วงDใจให้รู้Gทัน G7 Cรู้ กลืนกGล้ำ Em เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน Gชื่นชอCบตอบGผล Em ร้อยคAmน มีหDนึ่งเท่านั้นเGอย Instru:G AmD BmEmEmDG EmAm DG G7Cรู้ กลืนกGล้ำ Em เลิศล้Amำ ความBmเป็นยอดEmคน Gชื่นชอCบตอบGผล Emร้อยคAmน มีหDนึ่งเท่านั้นเGอง Outro:Am DG
  • G
  • Am
  • D
  • Bm
  • Em
  • G7
  • C
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : หนึ่งในร้อย - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : แก้ว อัจฉริยะกุล, สง่า อารัมภีร์
พราวแพรว อันดวงแก้วแวววาว
สดสีงาม หลายหลากมากนามนิยม
นิลกาฬ มุกดา บุษราคัมคม 
น่าชมว่างาม เหมาะสมดี ----------เพชร น้ำหนึ่ง งามซึ้ง จึงเป็นยอดมณี 
ผ่องแผ้วสดสี เพชรดี มีหนึ่งในร้อยดวง----------ความดี คนเรานี่ดีใด ดีน้ำใจที่ให้แก่คน ทั้งปวง
อภัยรู้แต่ให้ ไปไม่หวง เจ็บทรวง 
หน่วงใจให้รู้ทัน ----------รู้ กลืนกล้ำ เลิศล้ำ ความเป็นยอดคน
ชื่นชอบตอบผล ร้อยคน มีหนึ่งเท่านั้นเอย
รู้ กลืนกล้ำ เลิศล้ำ ความเป็นยอดคน
ชื่นชอบตอบผล ร้อยคน มีหนึ่งเท่านั้นเอง