หยุดเถอะขอร้อง คอร์ด - Sunshine

หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง หยุดเถอะขอร้อง และเนื้อร้อง หยุดเถอะขอร้อง Sunshine เนื้อร้อง::หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เ... เนื้อเพลง หยุดเถอะขอร้อง, คอร์ด หยุดเถอะขอร้อง, หยุดเถอะขอร้อง คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด หยุดเถอะขอร้อง ของ Sunshine คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
เคยไGหมสะกดคำAว่ารัก คำว่าF#mภักดี คำว่าBmซื่อตรง
เคยEmไหมรักใครสักAคน ด้วยDหัวใจ
Instru:D F#mBmG EmADขอ... หยุดทำร้ายซF#mะที ปล่อยBmฉันคนนี้
ปล่อยAมือให้เดินไปตGามทาง Dรัก... เริ่มจF#mะจืดจาง
Gมันเป็นเพราะว่าเAธอ เผื่อใจอีกหDลายคน----------* เคยไGหมสะกดคำAว่ารัก คำว่าF#mภักดี คำว่าBmซื่อตรง
เคยEmไหมรักใครสักAคน ด้วยDหัวใจ
รักสGนุกไปเพียงวัAน ๆ บนควาF#mมช้ำของคนที่Bmจริงใจ
รองEmรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไAหนฉันทุกข์กว่านั้น----------** หยุดเถอะขอร้องได้ไDหม หยุF#mดใจที่ใครสัBmกที
เตือนด้วยความหวัGงดี ให้Emฉันเป็นคนสุดท้Aาย
เลือกสักคนเถอะหDนา F#mที่รัก ตัวBmจริงเธอมีบ้างไหม
กลัวEmกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดGท้ายจะไม่เหลือใAคร
ไม่รู้จั(D)กพอ
Instru.:D F#mBmG EmADขอ... ถ้าไม่รักอย่F#mารั้ง อย่าBmให้ความหวัง
ด้วยAการหักหลังตอบแGทนใจ
Dฝืน ทนเจ็บF#mปวดใจ ไม่Gรักก็ควรจบไAป อย่าล้อเล่นDใจคน
( ซ้ำ *, ** )Instru:BmEGA( ซ้ำ ** )D F#m โวโว้ โBmว้โว้ โอ้โGอว ให้Emฉันเป็นคนสุดAท้าย
เลือกสักคนเถอะหDนา F#mที่รัก ตัวจBmริงเธอมีบ้างไหม
กลัวกEmรรมสนองเมื่อไหร่ สุดGท้ายจะไม่เหลือใAคร
ไม่รู้จักDพอ กรรมตEmามสนองเมื่อไหร่
ถูกเAฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักDพอ
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AChord key_a
 • BmChord key_b
 • DChord key_d
 • EmChord key_e
 • F#mChord key_f_sharp
 • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: หยุดเถอะขอร้อง - Sunshine

คำร้อง/ทำนอง : ป๋อม Karamail | เรียบเรียง : ต้อง Karamail
เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง
เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ----------ขอ... หยุดทำร้ายซะที ปล่อยฉันคนนี้
ปล่อยมือให้เดินไปตามทาง
รัก... เริ่มจะจืดจาง
มันเป็นเพราะว่าเธอ เผื่อใจอีกหลายคน
 
* เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง
เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ
รักสนุกไปเพียงวัน ๆ บนความช้ำของคนที่จริงใจ
รองรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไหนฉันทุกข์กว่านั้น
 
** หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที
เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร
ไม่รู้จักพอ
 
ขอ... ถ้าไม่รักอย่ารั้ง อย่าให้ความหวัง
ด้วยการหักหลังตอบแทนใจ
ฝืน ทนเจ็บปวดใจ ไม่รักก็ควรจบไป อย่าล้อเล่นใจคน----------(ซ้ำ *, **, **)
 
โวโว้ โว้โว้โอ้โอว ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร
ไม่รู้จักพอ กรรมตามสนองเมื่อไหร่
ถูกเฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักพอ