หยุดเถอะขอร้อง คอร์ด – Sunshine

หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม...
คอร์ดเพลง หยุดเถอะขอร้อง และ เนื้อร้อง หยุดเถอะขอร้อง ของ Sunshine ::หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เ...
คอร์ดและเนื้อร้อง หยุดเถอะขอร้อง ของ Sunshine
เคยไGหมสะกดคำAว่ารัก คำว่าF#mภักดี คำว่าBmซื่อตรง เคยEmไหมรักใครสักAคน ด้วยDหัวใจ Instru:D F#mBmG EmADขอ... หยุดทำร้ายซF#mะที ปล่อยBmฉันคนนี้ ปล่อยAมือให้เดินไปตGามทาง Dรัก... เริ่มจF#mะจืดจาง Gมันเป็นเพราะว่าเAธอ เผื่อใจอีกหDลายคน * เคยไGหมสะกดคำAว่ารัก คำว่าF#mภักดี คำว่าBmซื่อตรง เคยEmไหมรักใครสักAคน ด้วยDหัวใจ รักสGนุกไปเพียงวัAน ๆ บนควาF#mมช้ำของคนที่Bmจริงใจ รองEmรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไAหนฉันทุกข์กว่านั้น ** หยุดเถอะขอร้องได้ไDหม หยุF#mดใจที่ใครสัBmกที เตือนด้วยความหวัGงดี ให้Emฉันเป็นคนสุดท้Aาย เลือกสักคนเถอะหDนา F#mที่รัก ตัวBmจริงเธอมีบ้างไหม กลัวEmกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดGท้ายจะไม่เหลือใAคร ไม่รู้จั(D)กพอInstru.:D F#mBmG EmADขอ... ถ้าไม่รักอย่F#mารั้ง อย่าBmให้ความหวัง ด้วยAการหักหลังตอบแGทนใจ Dฝืน ทนเจ็บF#mปวดใจ ไม่Gรักก็ควรจบไAป อย่าล้อเล่นDใจคน ( ซ้ำ *, ** )Instru:BmEGA( ซ้ำ ** )D F#m โวโว้ โBmว้โว้ โอ้โGอว ให้Emฉันเป็นคนสุดAท้าย เลือกสักคนเถอะหDนา F#mที่รัก ตัวจBmริงเธอมีบ้างไหม กลัวกEmรรมสนองเมื่อไหร่ สุดGท้ายจะไม่เหลือใAคร ไม่รู้จักDพอ กรรมตEmามสนองเมื่อไหร่ ถูกเAฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักDพอ
คำร้อง/ทำนอง : ป๋อม Karamail | เรียบเรียง : ต้อง Karamail

เนื้อร้อง: หยุดเถอะขอร้อง - Sunshine

เคยไหมสะกดคำว่ารัก  คำว่าภักดี  คำว่าซื่อตรง
เคยไหมรักใครสักคน  ด้วยหัวใจ
ขอ... หยุดทำร้ายซะที  ปล่อยฉันคนนี้
ปล่อยมือให้เดินไปตามทางรัก... เริ่มจะจืดจาง
มันเป็นเพราะว่าเธอ  เผื่อใจอีกหลายคน

* เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ รักสนุกไปเพียงวัน ๆ บนความช้ำของคนที่จริงใจ รองรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไหนฉันทุกข์กว่านั้น

** หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เลือกสักคนเถอะหนา ที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ

ขอ... ถ้าไม่รักอย่ารั้ง อย่าให้ความหวัง ด้วยการหักหลังตอบแทนใจ ฝืน ทนเจ็บปวดใจ ไม่รักก็ควรจบไป อย่าล้อเล่นใจคน ( ซ้ำ *, ** ) ( ซ้ำ ** ) โวโว้ โว้โว้ โอ้โอว ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เลือกสักคนเถอะหนา ที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ กรรมตามสนองเมื่อไหร่ ถูกเฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักพอ