อย่าตั๋วน้องหลาย คอร์ด – อาม ชุติมา Feat. เนสกาแฟ ศรีนคร

อย่ามาเว้าหยอกขั่นบ่จริงใจ ข่อยลูกผู้ได๋เจ้าบ่ฮู้จักติ อย่ามาเว้าเล่นเว้นหัวอยู่นี่ ขั่นมักอิหลีไผ๋สิรับผิดชอบ หน้าตาผู้อ้ายก็บ่ได้ใจง่าย ซังคนหลายใจนี่คือคำตอบ ตั้งใจมาห...
คอร์ดเพลง อย่าตั๋วน้องหลาย และ เนื้อร้อง อย่าตั๋วน้องหลาย ของ อาม ชุติมา Feat. เนสกาแฟ ศรีนคร ::อย่ามาเว้าหยอกขั่นบ่จริงใจ ข่อยลูกผู้ได๋เจ้าบ่ฮู้จักติ อย่ามาเว้าเล่นเว้นหัวอยู่...
คอร์ดและเนื้อร้อง อย่าตั๋วน้องหลาย ของ อาม ชุติมา Feat. เนสกาแฟ ศรีนคร
Intro:DmBbCDmน้องเชื่อคBbนง่าย ก็อย่ามาCตั๋วให้น้องนั้นฮักหDmลาย ขั่นบ่จริงBbใจ ให้กลับคืนไปสาCก่อน Instru:Bb CAm Dm(3 Times)Bb CDmDmปากก็บอกว่าฮัก ฮักน้Bbองอิหลี เฮ็ดCโตเป็นคนแสนดีแท้Dmจริงอ้ายกะล่อน ทBbำโตน่าสงสาร คือจังหDmนังจังละคร ตีบทแCตกได้ทุกตอน เกือบใจอ่อนให้อ้ายDmอีหลี * น้องเจ็บBbมาหลายย้อนเCชื่อคำเว้าง่าDmย ๆ แบบนี้ ถืกเทอยู่เบิ่Bbดปี ให้คนที่เว้าคือCอ้าย ** อย่ามาเว้าBbหยอกขั่นบ่จริงCใจ ข่อยลูกAmผู้ได๋เจ้าบ่ฮู้จัDmกติ อย่ามาเว้าเBbล่นเว้นหัวอยู่Cนี่ ขั่นมักอิหAmลีไผ๋สิรับผิดชDmอบ หน้าตาผู้Bbอ้ายก็บ่ได้ใจCง่าย ซังคนหลาAmยใจนี่คือคำตอDmบ ตั้งใจมาหลBbอก C ก็ให้กลับไปDmสา น้องสิบ่Bbว่า C บ่ด่าอ้ายจัDmกคำInstru.:CDmแรก ๆ กะฮักอยู่ไBbปกะบ่สน เห็นCมาเกือบทุกคน ใจDmน้องก็เลยจำ Bbต่อปสิบ่ง่าย ปล่อยDmใจถลำ เจ็บแCล้วก็ต้องจำ น้องบ่ไDmด้เป็นควาย ( ซ้ำ *, ** )Instru:Bb CAm Dm(3 Times)Bb CDm( ซ้ำ *, ** )ตั้งใจมาหลBbอก C ก็ให้กลับไปDmสา น้องสิบ่Bbว่า C ก็อย่ามาตั๋Dmวกัน สิบ่ป้อยบ่Bbด่า ฮ่า Cฮา ก็อย่าตั๋วDmน้องหลาย Outro:Bb CAm Dm(3 Times)Bb CDm
  • Bb or A#
  • C
  • Dm
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : อย่าตั๋วน้องหลาย - อาม ชุติมา Feat. เนสกาแฟ ศรีนคร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : วิน ชานุมาน, ทองจูน | เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
น้องเชื่อคนง่าย ก็อย่ามาตั๋วให้น้องนั้นฮักหลาย
ขั่นบ่จริงใจ ให้กลับคืนไปสาก่อน
ปากก็บอกว่าฮัก ฮักน้องอิหลี
เฮ็ดโตเป็นคนแสนดีแท้จริงอ้ายกะล่อน
ทำโตน่าสงสาร คือจังหนังจังละคร
ตีบทแตกได้ทุกตอน เกือบใจอ่อนให้อ้ายอีหลี----------* น้องเจ็บมาหลายย้อนเชื่อคำเว้าง่าย ๆ แบบนี้
ถืกเทอยู่เบิ่ดปี ให้คนที่เว้าคืออ้าย----------** อย่ามาเว้าหยอกขั่นบ่จริงใจ
ข่อยลูกผู้ได๋เจ้าบ่ฮู้จักติ อย่ามาเว้าเล่นเว้นหัวอยู่นี่ 
ขั่นมักอิหลีไผ๋สิรับผิดชอบ 
หน้าตาผู้อ้ายก็บ่ได้ใจง่าย ซังคนหลายใจนี่คือคำตอบ 
ตั้งใจมาหลอก ก็ให้กลับไปสา 
น้องสิบ่ว่า บ่ด่าอ้ายจักคำ----------แรก ๆ กะฮักอยู่ไปกะบ่สน
เห็นมาเกือบทุกคน ใจน้องก็เลยจำ
ต่อปสิบ่ง่าย ปล่อยใจถลำ
เจ็บแล้วก็ต้องจำ น้องบ่ได้เป็นควาย
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **)
ตั้งใจมาหลอก ก็ให้กลับไปสา 
น้องสิบ่ว่า ก็อย่ามาตั๋วกัน
สิบ่ป้อยบ่ด่า ฮ่า ฮา ก็อย่าตั๋วน้องหลาย