อย่าเกลียดกันก็พอ คอร์ด – อ๊อฟ ปองศักดิ์

อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไ...
คอร์ดเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ และ เนื้อร้อง อย่าเกลียดกันก็พอ ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์ ::อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแ...
คอร์ดและเนื้อร้อง อย่าเกลียดกันก็พอ ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์
Intro:Bb Cรู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใC/Eห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัCวใจ ไม่มีเหตุFผล แลกทุBbกอย่างเพื่อคำว่ารัก รักแล้Amวเจ็บก็ยอมก็D7ทน อยู่อย่าGmงคนที่รอให้เธอCรัก รู้ว่าเธอหนักFใจ รู้ว่าลำบาC/Eกใจ ที่ยังBbเห็นฉันทุ่มเCทใจ ให้เธออย่าFงนี้ ไม่มีBbทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อAmยคำ ฉันเข้าใD7จดี แต่ในวัGmนนี้ Cยังทำใจไม่Fได้เลย อย่าบอกBbฉัน Bb/C ให้ตัAmดใจ Dm อย่าผลัGmกไสฉัน ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน Bb/C ได้เฝ้Amารอ Dsus4 D คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C) รักที่เธอไม่Fรับ ช่วยทำเป็นAmไม่รู้ ปล่อยใBbห้ฉันได้รักCเธอ Fอยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงBbวอนให้เธอสงสาร อ้อนAmวอนให้เธอมีD7ใจ แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพออย่าบอกBbฉัน Bb/C ให้ตัAmดใจ Dm อย่าผลัGmกไสฉัน ให้ไกลCเลยอย่าFขอ ปล่อยให้Bbฉัน Bb/C ได้เฝ้Amารอ Dsus4 D คนที่Gmรักแค่ได้เฝ้าCรอก็สุขใF(C) รู้ว่าเธอไม่Fรัก ไม่มีใจใAmห้ฉัน แต่เธBbอรู้ไหมหัวCใจไม่มี เหตุผFล ไม่วิงวBbอนให้เธอสงสาร อ้อAmนวอนให้เธอD7มีใจ แค่อย่าใจGmร้าย อCย่าเกลียดกันก็Fพอ Gm Cอย่าเกลียดกันFก็พอ
สังกัด: Grammy

เนื้อร้อง: อย่าเกลียดกันก็พอ - อ๊อฟ ปองศักดิ์

รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจ
ไม่มีเหตุผล แลกทุกอย่างเพื่อคำว่ารัก 
รักแล้วเจ็บก็ยอมก็ทน  อยู่อย่างคนที่รอให้เธอรัก 
รู้ว่าเธอหนักใจ รู้ว่าลำบากใจ ที่ยังเห็นฉันทุ่มเทใจ
ให้เธออย่างนี้  ไม่มีทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อยคำ  
ฉันเข้าใจดี แต่ในวันนี้   ยังทำใจไม่ได้เลย

อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉัน ให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ

รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธอ อยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ

อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉัน ให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ

รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มี เหตุผล ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ อย่าเกลียดกันก็พอ
ขยายกรอบเนื้อร้อง