เงา (Silhouette) คอร์ด – Wanyai (แว่นใหญ่)

เราเดินทางผ่านวันเวลา หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรัก ที่ไม่มีอยู่จริง วันเวลาไม่กลับคืนมา ความรักของเราหล่นหาย ไปกับรอยน้ำตา...
คอร์ดเพลง เงา (Silhouette) และ เนื้อร้อง เงา (Silhouette) ของ Wanyai (แว่นใหญ่) ::เราเดินทางผ่านวันเวลา หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพีย...
คอร์ดและเนื้อร้อง เงา (Silhouette) ของ Wanyai (แว่นใหญ่)
Intro:CDCDกี่คCรั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งริDนมา เจ็บปวดด้วยคำว่าCรัก ที่เราทั้งสองมีให้Dกัน ไม่เหมือนที่เราเBmคยฝัน ไม่เEmหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่Bmวันนั้น แต่ยังEmยื้อด้วยคำว่าDmรัก ที่เคยใCห้กัน แม้วัBmนนี้ไม่มีเหลือAmอยู่ ฉัDนและเธอรู้ * Gเราเดินทางผ่านวันเวBmลา หยดน้ำตาที่มันไEmหลไป คงไม่คืBmนมา ที่เหลืออยู่ในวันCนี้ มีเพียงแค่เBmงาของความรัก ที่Amไม่มีอยู่จริDง วัGนเวลาไม่กลับคืBmนมา ความรักของเราหล่นEmหาย ไปกับรอยน้ำBmตา ไขว่คว้าเท่าไรวันCนี้ มีเพียงแค่เBmงา ของความรัก ที่Amเคยมีอยู่ วันนี้Dไม่มีอีกแล้วInstru.:CDเหนี่ยวCรั้งเท่าไร ยิ่งทำให้เจ็บDช้ำ กอดเก็บเอาความทุกCข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัDง อยากยื้อให้เป็นดัBmงฝัน ให้เหEmมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันBmนั้น แต่แEmผลที่ยังคงDmฝังข้างในหัวCใจ ไม่Bmมีวันทำให้มันเหมือนเAmดิม Dฉันและเธอรู้ ( ซ้ำ * )Instru:CDCDCDGเราเดินทางผ่านวันเวBmลา หยดน้ำตาที่มันไหEmลไป คงไม่คืนBmมา ที่เหลืออยู่ในวันCนี้ มีเพียงแค่Bmเงาของความรัก Amที่ไม่มีอยู่จDริง Gวันเวลาไม่กลับคืBmนมา ความB7รักของเราหล่นEmหาย ไปกับรอยน้ำDmตา ไขว่คว้าเท่าไรวันCนี้ มีเพียงแค่Bmเงา ของความรัก ที่Amเคยมีอยู่ วันนี้Dไม่มีอีกแล้ว
  • C
  • D
  • Bm
  • Em
  • Dm
  • Am
  • G
  • B7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เงา (Silhouette) - Wanyai (แว่นใหญ่)

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : Wanyai (แว่นใหญ่) | เรียบเรียง : ติณณ์ นภาลัย (Tin Napalai)
กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา
เจ็บปวดด้วยคำว่ารัก ที่เราทั้งสองมีให้กัน 
ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารัก ที่เคยให้กัน
แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่ ฉันและเธอรู้----------* เราเดินทางผ่านวันเวลา 
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรัก
ที่ไม่มีอยู่จริง วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหาย ไปกับรอยน้ำตา 
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว----------เหนี่ยวรั้งเท่าไร ยิ่งทำให้เจ็บช้ำ
กอดเก็บเอาความทุกข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง 
อยากยื้อให้เป็นดังฝัน ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น 
แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ
ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม ฉันและเธอรู้
(ซ้ำ *)
เราเดินทางผ่านวันเวลา 
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา 
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรัก
ที่ไม่มีอยู่จริง วันเวลาไม่กลับคืนมา
ความรักของเราหล่นหาย ไปกับรอยน้ำตา 
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว