เติมเต็ม คอร์ด – Fair Stin feat. น้องเมย์

(แต่ฉันไม่สวย) ฉันก็ไม่ใช่คนหล่อ ฉันดีไม่พอ (แต่สำหรับฉันเธอพอดี) แต่ฉันเป็นฉัน (ฉันก็รักที่เธอเป็นเธอออย่างนี้ เราต่างก็มีอะไรที่ขาดหาย) ไม่ใช่ชายในฝัน (ฉันก็ไม่ใช่นางฟ้...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง เติมเต็ม และ เนื้อร้อง เติมเต็ม ของ Fair Stin feat. น้องเมย์ ::(แต่ฉันไม่สวย) ฉันก็ไม่ใช่คนหล่อ ฉันดีไม่พอ (แต่สำหรับฉันเธอพอดี) แต่ฉันเป็นฉัน ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เติมเต็ม ของ Fair Stin feat. น้องเมย์
Intro:BbDmCmF(2 Times)ก็เป็นอยู่อBbย่างนี้ ก็ทนอยู่Dmอย่างนี้ ชีEbวิตที่เป็นเพียงFคนธรรBbมดา ไม่ได้Ebหล่อเลิศหรู ไม่ไDmด้รวยล้นGmฟ้า กี่Cmครั้งกี่คราก็โดนมองข้ามFไป ( เป็นคนไม่Bbค่อยสวย หน้าตาไDmม่น่ารัก เป็นEbผู้หญิงธรรมFดาทั่ว ๆ Bbไป กิEbนเก่งอารมณ์ร้อน ขี้DmงอนเอาGmแต่ใจ จะCmมีไหมใFครมารักBbกัน ) Ebอาจมีหลายคนว่าDmเธอไม่ค่อยเต็ม อCmย่าห่วงเพราะFฉันก็ไม่เต็มเหBbมือนกัน งั้นเอาEbงี้ดีไหม มาเป็นส่วDmนเติมเต็มใGmห้กัน เธอกับCmฉัน รักFกันตลอดBbไป ( แต่Fฉันไม่สBbวย ) ฉันก็Dmไม่ใช่คนหล่อ ฉันFดีไม่Ebพอ ( แต่สำหรับฉันเธอพอFดี ) แต่ฉันเป็นBbฉัน ( ฉันDmก็รักที่เธอเป็นGmเธอออย่างFนี้ เราต่างEbก็มีอะไรที่ขาดFหาย ) ไม่ใช่ชายใBbนฝัน ( ฉันก็ไม่Dmใช่นางGmฟ้า ) แFค่คนธรรมEbดาที่รอสักคนมาเปิดFใจ เมื่อเราต่างBbไม่ดีพDร้อม และไGmม่เต็มอย่างFนี้ ก็เลยต้อEbงมี ใFครสักคนเพื่อเติมเต็มInstru.:Bb DmGm FEbFEb คนธรรมดา 2 คนมDmารักกัน ( ควาCmมพิเศษFนั้นอยู่ที่Bbใด ) Eb ไม่หล่อ (ไม่สวย) ไม่รวยสDmำคัญตรงไGmหน ความCmรักเป็นเรื่องของใจก็เท่าFนั้น แม้ว่าเFธอไม่สวBbย ( ไม่เห็นว่าDmต้องรูปหล่Gmอ ) ใครว่าเธFอดีไม่พEbอ ( แต่สำหรับฉันเธอพอดี F) แต่ฉันเป็นBbฉัน ( ฉันDmก็รักที่เธอเป็นGmเธออย่างFนี้ เราต่างEbก็มีอะไรที่ขาดFหาย ) ไม่ใช่ชายใBbนฝัน ( ฉันก็ไม่Dmใช่นางGmฟ้า ) Fแค่คนธรรมEbดาที่รอสักคนมาเปิดFใจ เมื่อเราต่าBbงไม่ดีพDร้อม และGmไม่เต็มอย่างFนี้ ก็เลยต้อCmงมี ใFครสักคนเพื่อเติBbมเต็มDm Gm F ก็เลยต้อCmงมี Fกันและกันเพื่อเติมBbเต็ม.Dm.. Gm F Cm F Bb
  • Bb or A#
  • Dm
  • Eb or D#
  • F
  • Gm
  • Cm
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เติมเต็ม - Fair Stin feat. น้องเมย์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : ตฤณ มานะปัญญา | ทำนอง : ตฤณ มานะปัญญา | เรียบเรียง : ตฤณ มานะปัญญา, อรรถพล หงษ์ปรีชา
ก็เป็นอยู่อย่างนี้ ก็ทนอยู่อย่างนี้
ชีวิตที่เป็นเพียงคนธรรมดา ไม่ได้หล่อเลิศหรู 
ไม่ได้รวยล้นฟ้า กี่ครั้งกี่คราก็โดนมองข้ามไป
( เป็นคนไม่ค่อยสวย หน้าตาไม่น่ารัก
เป็นผู้หญิงธรรมดาทั่ว ๆ ไป กินเก่งอารมณ์ร้อน 
ขี้งอนเอาแต่ใจ จะมีไหมใครมารักกัน )----------อาจมีหลายคนว่าเธอไม่ค่อยเต็ม
อย่าห่วงเพราะฉันก็ไม่เต็มเหมือนกัน
งั้นเอางี้ดีไหม มาเป็นส่วนเติมเต็มให้กัน 
เธอกับฉัน รักกันตลอดไป----------( แต่ฉันไม่สวย ) ฉันก็ไม่ใช่คนหล่อ ฉันดีไม่พอ
( แต่สำหรับฉันเธอพอดี ) แต่ฉันเป็นฉัน
( ฉันก็รักที่เธอเป็นเธอออย่างนี้
เราต่างก็มีอะไรที่ขาดหาย ) ไม่ใช่ชายในฝัน
( ฉันก็ไม่ใช่นางฟ้า ) แค่คนธรรมดาที่รอสักคนมาเปิดใจ
เมื่อเราต่างไม่ดีพร้อม 
และไม่เต็มอย่างนี้ ก็เลยต้องมี ใครสักคนเพื่อเติมเต็ม---------- คนธรรมดา 2 คนมารักกัน ( ความพิเศษนั้นอยู่ที่ใด )
 ไม่หล่อ (ไม่สวย) ไม่รวยสำคัญตรงไหน 
ความรักเป็นเรื่องของใจก็เท่านั้น----------แม้ว่าเธอไม่สวย ( ไม่เห็นว่าต้องรูปหล่อ ) 
ใครว่าเธอดีไม่พอ ( แต่สำหรับฉันเธอพอดี ) 
แต่ฉันเป็นฉัน ( ฉันก็รักที่เธอเป็นเธออย่างนี้
เราต่างก็มีอะไรที่ขาดหาย ) ไม่ใช่ชายในฝัน
( ฉันก็ไม่ใช่นางฟ้า ) แค่คนธรรมดาที่รอสักคนมาเปิดใจ
เมื่อเราต่างไม่ดีพร้อม และไม่เต็มอย่างนี้ 
ก็เลยต้องมี ใครสักคนเพื่อเติมเต็ม 
ก็เลยต้องมี 
กันและกันเพื่อเติมเต็ม...