เปลี่ยน คอร์ด – Etc

คือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใย ให้ใจไม่เจ็บ ใจไม่ปวด ไม่ต้องมีน้ำตา เปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน และยอมรับที่ตัวฉันเป็น ก็คงไม่เหนื่อยไม่ไร้ค่า เปลี่ยนใจรั...
คอร์ดเพลง เปลี่ยน และ เนื้อร้อง เปลี่ยน ของ Etc ::คือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใย ให้ใจไม่เจ็บ ใจไม่ปวด ไม่ต้อง...
คอร์ดเพลง เปลี่ยน และ เนื้อร้อง เปลี่ยน ของ Etc ::คือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉัน เปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใย ให้ใจไม่เจ็บ ใจไม่ปวด ไม่ต้อง...
Intro:Bb EbDm7 Gm7Cm7FฉันเBbปลี่ยนตัวเองเท่าไDm7รเธอก็เหมือนEbเดิม Dm7 จะCm7เปลี่ยนเท่าไรแล้วเธอก็เป็นเหมือนเFก่า ต่อDm7ให้ทำดีกGm7ว่านี้ ทำDm7สิ่งที่เธอต้อGm7งการ ก็Cm7ไม่รู้ตรงไหนที่เรียกว่าความFพอใจ ต้นเBbหตุที่เธอพูดDm7มาคือฉันไEbม่ดี Dm7 ต้Cm7นเหตุจริง ๆ เพราะเธอมีใครรึเปFล่า ถ้าDm7หากว่าเธอหมดGm7รัก และDm7หากว่าเป็นอย่างGm7นั้น สิ่งที่Cm7ฉันจะเปลี่ยนมีเFพียงเรื่องเดียว * คือเปลี่ยนไปBbรักคนที่รัBbmaj7/Aกฉัน เปลี่ยนไปGm7รักคนที่ห่วงFใย ให้ใจไม่Ebเจ็บ ใจไม่Dm7ปวด ไม่Cm7ต้องมีน้ำFตา เปลี่ยนไปBbรักคนที่Bbmaj7/Aรักฉัน และยอมGm7รับที่ตัวฉันเFป็น ก็คงไม่เหEbนื่อยไม่ไร้Dm7ค่า เปลี่ยนใCm7จรักใครคนใFหม่ยังง่ายBbกว่า Instru.:F# FบางBbอย่างที่เคยDm7ว่าดี วันนี้ไEbม่ดี Cm7อยากจะรู้ว่าเคยรักกันรึเปล่Fา ถ้าDm7หากว่าเธอได้Gm7ลืม ทุกอDm7ย่างที่เรียกว่Gm7าเรา สิ่งที่Cm7ฉันจะเปลี่ยนมีเFพียงเรื่องเดียว ( ซ้ำ * )Ebถ้ามีอะไรก็บอกกับDm7ฉันตรง ๆ ได้Gm7ไหม อย่าให้Cm7ฉันต้องเปลี่ยนอะไรโดยไร้จุดหFมาย Instru:Bb Bbmaj7/AGm7 FEb Dm7C FBb Bbmaj7/AGm7 FEb Dm7Cm7 FBbFอยากจะBbรักคนที่รัBbmaj7/Aกฉัน อยากจGm7ะรักคนที่ห่วงFใย ให้ใจไม่Ebเจ็บ ใจไม่Dm7ปวด ไม่Cm7ต้องมีน้FำตาC F เปลี่ยนตัวEbเองเพื่อเธอเท่าไหร่ก็เDm7หมือนไร้ค่า เปลี่ยนCm7ใจรักใครคนFใหม่ยังง่ายกว่า Outro:Bb EbDm7 Gm7Cm7 Dm7Eb Dm7Cm7FBb
คำร้อง : Ma Ac7, หนึ่ง, บี