เพียงลมพัดผ่าน คอร์ด – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

แม้ไม่มีพยานคำมั่นฤาสัญญา อย่ารอเวลาให้ล่วงเลยร่างกายจะร่วงโรย จงโบกโบยโผบินแม้เหน็บ หนาว ใช่ว่าเราจะจากกันนิรันดร์ไป...
คอร์ดเพลง เพียงลมพัดผ่าน และ เนื้อร้อง เพียงลมพัดผ่าน ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::แม้ไม่มีพยานคำมั่นฤาสัญญา อย่ารอเวลาให้ล่วงเลยร่างกายจะร่วงโรย จงโบกโบยโผบินแม้เ...
คอร์ดเพลง เพียงลมพัดผ่าน และ เนื้อร้อง เพียงลมพัดผ่าน ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::แม้ไม่มีพยานคำมั่นฤาสัญญา อย่ารอเวลาให้ล่วงเลยร่างกายจะร่วงโรย จงโบกโบยโผบินแม้เ...
Intro:CG CCCGAm CG CCCฉันไม่อยาก กล่าวGคำว่าอำCลา ฉัCนใช่มา โอดGครวญหรือชวนให้ลุ่มAmหลง เพียงลมCลมที่ผ่านเลยก็เลยไป เหCมือนน้ำหลาก ล่องGลงไม่คืนหCลัง น้ำCก็ยังชุ่มเGย็นเป็นสาAmยน้ำ ไม่เคยCขาดไม่ไหลGคืนคือความจCริง Instru:CG AmC GCCCเราพบกัน มีเรื่องGราวเล่ากัCนฟัง เCป็นเหมือนดั่ง ภาพเGขียนที่เสAmกสรร บรรยากCาศที่GดีและจริงCใจ*Am แม้ไม่Fมี พCยานคำGมั่นฤาสัญCญา อAmย่ารอเวFลา ให้ล่วงเCลยร่างGกายจะร่วCงโรย จงโบกFโบยโผGบินแม้เหน็บAmหนาว ใช่ว่าเรCาจะจากกัGนนิรันดร์ไCInstru:CG CCCGAm CG CCC( ซ้ำ * )
ศิลปิน: พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง