เพียงลมพัดผ่าน คอร์ด – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

แม้ไม่มีพยานคำมั่นฤาสัญญา อย่ารอเวลาให้ล่วงเลยร่างกายจะร่วงโรย จงโบกโบยโผบินแม้เหน็บ หนาว ใช่ว่าเราจะจากกันนิรันดร์ไป...
คอร์ดเพลง เพียงลมพัดผ่าน และ เนื้อร้อง เพียงลมพัดผ่าน ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ::แม้ไม่มีพยานคำมั่นฤาสัญญา อย่ารอเวลาให้ล่วงเลยร่างกายจะร่วงโรย จงโบกโบยโผบินแม้เ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เพียงลมพัดผ่าน ของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
Intro:CG CCCGAm CG CCCฉันไม่อยาก กล่าวGคำว่าอำCลา ฉัCนใช่มา โอดGครวญหรือชวนให้ลุ่มAmหลง เพียงลมCลมที่ผ่านเลยก็เลยไป เหCมือนน้ำหลาก ล่องGลงไม่คืนหCลัง น้ำCก็ยังชุ่มเGย็นเป็นสาAmยน้ำ ไม่เคยCขาดไม่ไหลGคืนคือความจCริง Instru:CG AmC GCCCเราพบกัน มีเรื่องGราวเล่ากัCนฟัง เCป็นเหมือนดั่ง ภาพเGขียนที่เสAmกสรร บรรยากCาศที่GดีและจริงCใจ*Am แม้ไม่Fมี พCยานคำGมั่นฤาสัญCญา อAmย่ารอเวFลา ให้ล่วงเCลยร่างGกายจะร่วCงโรย จงโบกFโบยโผGบินแม้เหน็บAmหนาว ใช่ว่าเรCาจะจากกัGนนิรันดร์ไCInstru:CG CCCGAm CG CCC( ซ้ำ * )
  • C
  • G
  • Am
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เพียงลมพัดผ่าน - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันไม่อยาก กล่าวคำว่าอำลา
ฉันใช่มา โอดครวญหรือชวนให้ลุ่มหลง
เพียงลมลมที่ผ่านเลยก็เลยไป
เหมือนน้ำหลาก ล่องลงไม่คืนหลัง
น้ำก็ยังชุ่มเย็นเป็นสายน้ำ
ไม่เคยขาดไม่ไหลคืนคือความจริง
เราพบกัน มีเรื่องราวเล่ากันฟัง
เป็นเหมือนดั่ง ภาพเขียนที่เสกสรร
บรรยากาศที่ดีและจริงใจ----------* แม้ไม่มี พยานคำมั่นฤาสัญญา
อย่ารอเวลา ให้ล่วงเลยร่างกายจะร่วงโรย
จงโบกโบยโผบินแม้เหน็บหนาว 
ใช่ว่าเราจะจากกันนิรันดร์ไป
(ซ้ำ *)