เมียด่า คอร์ด – คำมอด พรขุนเดช

โบราณกล่าว เขาก็เล่าอย่างถนัด หน้าหักจวักหวัด เขาเรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่ มีเงินเขาก็นับกันว่าน้อง ถ้าใครมีทองเขาก็ นับกันว่าพี่ ดูแต่เกวียนก็ยังคู่กันกะล้อ มีไหมีหม้อก็ต้อ...
คอร์ดเพลง เมียด่า และ เนื้อร้อง เมียด่า ของ คำมอด พรขุนเดช ::โบราณกล่าว เขาก็เล่าอย่างถนัด หน้าหักจวักหวัด เขาเรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่ มีเงินเข...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง เมียด่า ของ คำมอด พรขุนเดช
Intro:CmGmCmGmGmCmFGmGmCmGmCm(2 Times)GmGmGmGmลุกขึ้นแต่Gmเช้า ล่ะนั่งเฝ้ากองCmไฟ ไม่ได้ทำอะไร ล่ะนั่งหน้าดGmำปี๋ นั่งจมCmโอ๋เรียวแรงเหนื่อยอ่Gmอน จะหาเหล้าเอามาCmถอน ล่ะจักก๊งก็Gmไม่มี ไอ้ไCmก่ตีที่เองเลี้ยงมันเอGmาไว้ มันก็ดันจังไCmร ลงจากเล้ามาพGmอดี มาคุ้ยเCmขี่ย หาเหยื่อจิGmกกิน กระพือปีกแล้วก็Cmบิน วิ่งไปโน้นวิ่งไGmปนี่ บังเอิCmญเมียเขา ก็ตื่นขึ้นGmมา เขามายืนวาCmงท่า อย่างสง่ารGmาศี มายืนCmว่ายืนด่าไก่ชGmน เออมึงนี่ดีกว่าCmคน ไอ้ไก่ชนอัปGmรีย์ ตื่นขึ้นCmมายังรู้หาอยู่Gmกิน ไม่คือผีห่าไอ้หมาCmนิล ผีห่ากินกินตัวGmนี้ ดูมันว่Cmะมันนั่งหน้าโซ้Gmโม้ ดูมันช่างน่าโCmง่ ปานซอโซ่ล่าGmมตี ไอ้หมาCmเฒ่า ที่เองเลี้ยงมันเGmอาไว้ มันมานั่งผิงCmไฟ ล่ะใกล้กับเองอยู่พอGmดี ฟังเมีCmยข้ามายืนด่าข้ามหัGmว จักด่าหมาหรือด่าCmผัว ไม่รู้ตัวกันเลยGmนี้ จึงเอยวาCmจาว่าเมียจ๋าด่าGmใคร เมียก็สวนไอ้อย่าCmงไว ว่าด่าแกนะGmสิ ด่าCmแกเอออย่างนั้นกะแล้วGmไป ถ้าด่าข้าเมื่อไCmหร่ เป็นต้องได้เจGmอดี Instru.:GmCmGmCm(2 Times)GmGmGmGmโบราณกCmล่าว เขาก็เล่าอGmย่างถนัด หน้าหัCmกจวักหวัด เขาเGmรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่ มีเCmงินเขาก็นับกันว่าGmน้อง ถ้าใครมีCmทองเขาก็ นับกันว่าGmพี่ ดูแต่เกCmวียนก็ยังคู่กันกะGmล้อ มีไหมีCmหม้อก็ต้องคู่ฝาลGmะมี มีเCmมียล่ะก็ต้องมีGmผัว ธรรมดามีCmชั่วมันก็ต้องมีGmดี เมียCmจ๋าแกอย่าด่าฉันหGmลาย สบว่าทีฉันCmตาย แกจะอยู่ไGmด้นิ แกจะCmได้ใครมาไว้เป็นGmผัว จะโตงเตง เหลือแต่Cmตัว พอปานถั่วค้าGmงปี จะเงียบCmจ้อยปานหอยGmในรู ไม่ได้ยินเข้Cmาหู คือวิทยุถ่านไม่Gmมี ตอนฉันCmอยู่ฉันก็สู้ม่อGmตาย แกอยากได้แนวCmไหน ฉันหาให้ทันGmที หิวCmปลาก็ยังหาหว่านGmแห หิวปอมหิวCmแย้เคยให้แกอGmดนิ ฉันเคยCmช่วยเมียป่วยเมียGmไข้ ตอนเมียอยู่Cmไฟ หลุมก็ขุดให้เมียGmขี้ ถึงเมีCmยด่าไม่ถือสาเมียGmดอก ด่าได้ก็ให้Cmหยอก หัวปีท้ายGmปี Outro:GmCmGmCm(2 Times)GmGmGmGm

เนื้อเพลง : เมียด่า - คำมอด พรขุนเดช

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : กำปั้น บ้านแท่น | ทำนอง : สวัสดิ์ สารคาม
ลุกขึ้นแต่เช้า ล่ะนั่งเฝ้ากองไฟ 
ไม่ได้ทำอะไร ล่ะนั่งหน้าดำปี๋ 
นั่งจมโอ๋เรียวแรงเหนื่อยอ่อน 
จะหาเหล้าเอามาถอน ล่ะจักก๊งก็ไม่มี
ไอ้ไก่ตีที่เองเลี้ยงมันเอาไว้
มันก็ดันจังไร ลงจากเล้ามาพอดี 
มาคุ้ยเขี่ย หาเหยื่อจิกกิน กระพือปีกแล้วก็บิน 
วิ่งไปโน้นวิ่งไปนี่ บังเอิญเมียเขา ก็ตื่นขึ้นมา 
เขามายืนวางท่า อย่างสง่าราศี 
มายืนว่ายืนด่าไก่ชน เออมึงนี่ดีกว่าคน ไอ้ไก่ชนอัปรีย์ 
ตื่นขึ้นมายังรู้หาอยู่กิน ไม่คือผีห่าไอ้หมานิล 
ผีห่ากินกินตัวนี้ ดูมันว่ะมันนั่งหน้าโซ้โม้ 
ดูมันช่างน่าโง่ ปานซอโซ่ล่ามตี ไอ้หมาเฒ่า
ที่เองเลี้ยงมันเอาไว้ มันมานั่งผิงไฟ
ล่ะใกล้กับเองอยู่พอดี ฟังเมียข้ามายืนด่าข้ามหัว 
จักด่าหมาหรือด่าผัว ไม่รู้ตัวกันเลยนี้ 
จึงเอยวาจาว่าเมียจ๋าด่าใคร เมียก็สวนไอ้อย่างไว
ว่าด่าแกนะสิ ด่าแกเอออย่างนั้นกะแล้วไป
ถ้าด่าข้าเมื่อไหร่ เป็นต้องได้เจอดี ----------โบราณกล่าว เขาก็เล่าอย่างถนัด
หน้าหักจวักหวัด เขาเรียกว่าหน้าขี้ตระหนี่
มีเงินเขาก็นับกันว่าน้อง ถ้าใครมีทองเขาก็
นับกันว่าพี่ ดูแต่เกวียนก็ยังคู่กันกะล้อ 
มีไหมีหม้อก็ต้องคู่ฝาละมี มีเมียล่ะก็ต้องมีผัว 
ธรรมดามีชั่วมันก็ต้องมีดี เมียจ๋าแกอย่าด่าฉันหลาย
สบว่าทีฉันตาย แกจะอยู่ได้นิ แกจะได้ใครมาไว้เป็นผัว 
จะโตงเตง เหลือแต่ตัว พอปานถั่วค้างปี 
จะเงียบจ้อยปานหอยในรู ไม่ได้ยินเข้าหู 
คือวิทยุถ่านไม่มี ตอนฉันอยู่ฉันก็สู้ม่อตาย
แกอยากได้แนวไหน ฉันหาให้ทันที 
หิวปลาก็ยังหาหว่านแห หิวปอมหิวแย้เคยให้แกอดนิ 
ฉันเคยช่วยเมียป่วยเมียไข้ ตอนเมียอยู่ไฟ 
หลุมก็ขุดให้เมียขี้ ถึงเมียด่าไม่ถือสาเมียดอก
ด่าได้ก็ให้หยอก หัวปีท้ายปี