เราและเธอ คอร์ด - คาราวาน

เราและเธออยู่ไกลแสนไกลกัน ความผูกพันเหมือนดังว่าติดตรึง ใจเจ้าลอยคล้อยตามสายลมตึง บอกคิดถึงเฝ้ารำพึงกับใบไม้
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง เราและเธอ และเนื้อร้อง เราและเธอ คาราวาน เนื้อร้อง::เราและเธออยู่ไกลแสนไกลกัน ความผูกพันเหมือนดังว่าติดตรึง ใจเจ้าลอยคล้อยตามสายลมตึ... เราและเธอ คอร์ดง่าย ๆ, เราและเธอ - คาราวาน mp3 4sh, เราและเธอ เปลี่ยนคีย์
Tone Eb capo fret 2 / Tone E capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เราและเธอ ของ คาราวาน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner down 1/2 tune to Eb (ตั้งสายลดครึ่งเสียง)
Intro :E F#mA C#mE BC#mส่งดวงEใจนี้ให้เC#mพื่อน
ภาพความหEวังมิเคยเBลือนหลุดสC#mลาย
ภาพรอยEยิ้ม และความC#mกล้า มาปลุกEเร้า
การต่C#mอสู้ อยู่หนไEหน ความมั่นBใจยังไม่C#mคลาย
มิเคยแหนงหEน่าย หนทางแห่งธBรรม   C#m    
อยู่ต่างแEดน แสนไกC#mลห่าง
สุดขอบEฟ้า เห็น ราBง ๆ ดั่งจะC#mย้ำ
ให้คำEนึง ถึงใจเC#mจ้า ข้ามภูเEขาและทC#mะเล
จะเร่คว้Eางไปอย่างBไรวอนให้C#mจำ
มั่นใจจงEทำ ก้าวไปให้Bถึง   C#m
* Bเราและเธออยู่ ไกลแสนไC#mกลกัน
ความผูกBพันเ หมือนดังว่าติC#mดตรึง
ใจเจ้าBลอยคล้อยตามสายลC#mมตึง
บอกคิF#mดถึงเฝ้ารำBพึงกับใC#mบไม้Instru :E F#mA C#mE BC#m( ซ้ำ * )ฝากบทเEพลง นี้ให้เC#mพื่อน
ได้ยินแEล้วเหมือนการเBยือนสื่อควาC#mมหมาย
เกี่ยวดวงEใจร้อยให้C#mมั่น อยู่ที่ไหนEไม่ สำC#mคัญ
ชีวิตEนั้นดังพืชBพันธุ์แห่งเC#mสรี
งอกงามเต็มEที่ ใต้ดวงตะBวัน ใต้ดวงตC#mะวัน
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • BChord key_b
  • BmChord key_b
  • C#mChord key_c_sharp
  • DChord key_d
  • EChord key_e
  • EmChord key_e
  • F#mChord key_f_sharp
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เราและเธอ - คาราวาน

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรชัย จันทิมาธร | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ส่งดวงใจนี้ให้เพื่อน
ภาพความหวังมิเคยเลือนหลุดสลาย
ภาพรอยยิ้ม และความกล้า มาปลุกเร้า 
การต่อสู้ อยู่หนไหนความมั่นใจยังไม่คลาย
มิเคยแหนงหน่ายหนทางแห่งธรรม
อยู่ต่างแดน แสนไกลห่าง
สุดขอบฟ้า เห็นราง ๆ ดั่งจะย้ำ ให้คำนึง ถึงใจเจ้า
ข้ามภูเขาและทะเล จะเร่คว้างไปอย่างไรวอนให้จำ
มั่นใจจงทำ ก้าวไปให้ถึง----------* เราและเธออยู่ไกลแสนไกลกัน
ความผูกพันเหมือนดังว่าติดตรึง
ใจเจ้าลอยคล้อยตามสายลมตึง
บอกคิดถึงเฝ้ารำพึงกับใบไม้----------(ซ้ำ *) ----------ฝากบทเพลงนี้ให้เพื่อน
ได้ยินแล้วเหมือนการเยือนสื่อความหมาย
เกี่ยวดวงใจร้อยให้มั่น อยู่ที่ไหนไม่ สำคัญ
ชีวิตนั้นดังพืชพันธุ์แห่งเสรี
งอกงามเต็มที่ใต้ดวงตะวัน ใต้ดวงตะวัน