เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ คอร์ด - ไผ่ พงศธร

เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย แต่เป็นชีวิต แต่เป็นความฝันที่พังทลาย หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ และเนื้อร้อง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร เนื้อร้อง::เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย แต่เป็นชีวิต แต่เ... คอร์ด เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ, เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ คอร์ดง่าย ๆ, เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ของ ไผ่ พงศธร คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:DmCF CDmF CDm Cไม่อยากเห็Dmนหน้า เพราะCกลัวน้ำตาจDmะไหล
อยากอยู่Gmไกล ๆ แต่ทCำไมถึงได้เจอFกัน
ความเจ็บยัDmงฝัง ความหลังยังเตือนถึงวันเคยGmหวาน
ความAmจริงถึงเราเลิกFกัน แต่หัวใGmจนั้นกอดเธอไว้Amแน่น
เขาก็มีDmสิทธิ์ รักเCธอเหมือนดังกัDmบฉัน
ที่แตกต่าGmงกัน คือเธอCนั้นเลือกเขามFาแทน
คนที่มาDmก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นGmแฟน
เห็นAmเธอกับเขาควงแFขน
ยิ้มกลบเกลื่อนCแทนความจริDmงในใจ----------* เลิกFกัน แต่Gmไม่มีวันDmเลิกเจ็บ
ไม่ใช่รอยBbเล็บ ที่เCจ็บวูบเดียวก็Fหาย
แต่เป็นBbชีวิต แต่เป็นควาAmมฝันที่พังทDmลาย
หน้าที่เGmสียใจ ก้มหน้าทำCไปจนตายจFากเธอ
Instru.:DmCBb CFDm GDm GF CAmDm GmC FCความรักใDmนโลก ไม่Fอกหักก็สมDmหวัง
ปลอบตัวเองทุกGmครั้ง ความCเจ็บก็ยังหาเFจอ
ถึงคิดDmได้ว่า เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่Gmเธอ
แต่ทุAmกวันเมื่อเรายังเจFอ ให้ลืมรักเCธอคงทำไDmม่ได้
( ซ้ำ * )เลิDmกกัน แต่ไGmม่มีวันเลิDmกเจ็บ
ไม่ใช่รอยBbเล็บ ที่Cเจ็บวูบเดียวก็Fหาย
แต่เป็นBbชีวิต แต่เป็นควาAmมฝันที่พังทDmลาย
หน้าที่เสีGmยใจ ก้มหน้าทำCไปจนตายจFากเธอ
หน้าที่เสีGmยใจ ก้มหน้าทำไCปจนตายจFากกัน
Outro:DmCBb AmDm
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
 • AmChord key_a
 • BbChord key_bb
 • CChord key_c
 • DmChord key_d
 • FChord key_f
 • GmChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ - ไผ่ พงศธร

เนื้อร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | เรียบเรียง : ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
อยากอยู่ไกล ๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
ความเจ็บยังฝัง ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
ความจริงถึงเราเลิกกัน แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
ที่แตกต่างกัน คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
เห็นเธอกับเขาควงแขน
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ----------* เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
แต่เป็นชีวิต แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ----------ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
ปลอบตัวเองทุกครั้ง ความเจ็บก็ยังหาเจอ
ถึงคิดได้ว่า เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้----------(ซ้ำ *) ----------เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
แต่เป็นชีวิต แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน