เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ คอร์ด – ไผ่ พงศธร

เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย แต่เป็นชีวิต แต่เป็นความฝันที่พังทลาย หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ...
คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ และ เนื้อร้อง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ของ ไผ่ พงศธร ::เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย แต่เป็นชีวิต แต่เ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ของ ไผ่ พงศธร
Intro:DmCF CDmF CDm Cไม่อยากเห็Dmนหน้า เพราะCกลัวน้ำตาจDmะไหล อยากอยู่Gmไกล ๆ แต่ทCำไมถึงได้เจอFกัน ความเจ็บยัDmงฝัง ความหลังยังเตือนถึงวันเคยGmหวาน ความAmจริงถึงเราเลิกFกัน แต่หัวใGmจนั้นกอดเธอไว้Amแน่น เขาก็มีDmสิทธิ์ รักเCธอเหมือนดังกัDmบฉัน ที่แตกต่าGmงกัน คือเธอCนั้นเลือกเขามFาแทน คนที่มาDmก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นGmแฟน เห็นAmเธอกับเขาควงแFขน ยิ้มกลบเกลื่อนCแทนความจริDmงในใจ * เลิกFกัน แต่Gmไม่มีวันDmเลิกเจ็บ ไม่ใช่รอยBbเล็บ ที่เCจ็บวูบเดียวก็Fหาย แต่เป็นBbชีวิต แต่เป็นควาAmมฝันที่พังทDmลาย หน้าที่เGmสียใจ ก้มหน้าทำCไปจนตายจFากเธอInstru.:DmCBb CFDm GDm GF CAmDm GmC FCความรักใDmนโลก ไม่Fอกหักก็สมDmหวัง ปลอบตัวเองทุกGmครั้ง ความCเจ็บก็ยังหาเFจอ ถึงคิดDmได้ว่า เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่Gmเธอ แต่ทุAmกวันเมื่อเรายังเจFอ ให้ลืมรักเCธอคงทำไDmม่ได้ ( ซ้ำ * )เลิDmกกัน แต่ไGmม่มีวันเลิDmกเจ็บ ไม่ใช่รอยBbเล็บ ที่Cเจ็บวูบเดียวก็Fหาย แต่เป็นBbชีวิต แต่เป็นควาAmมฝันที่พังทDmลาย หน้าที่เสีGmยใจ ก้มหน้าทำCไปจนตายจFากเธอ หน้าที่เสีGmยใจ ก้มหน้าทำไCปจนตายจFากกัน Outro:DmCBb AmDm
  • Dm
  • C
  • Gm
  • F
  • Am
  • Bb or A#
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ - ไผ่ พงศธร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : วสุ ห้าวหาญ | เรียบเรียง : ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
อยากอยู่ไกล ๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
ความเจ็บยังฝัง ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
ความจริงถึงเราเลิกกัน แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
ที่แตกต่างกัน คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
เห็นเธอกับเขาควงแขน
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ----------* เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
แต่เป็นชีวิต แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ----------ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง 
ปลอบตัวเองทุกครั้ง ความเจ็บก็ยังหาเจอ
ถึงคิดได้ว่า เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ 
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ 
(ซ้ำ *)
เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
แต่เป็นชีวิต แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน