เหยื่อ (Victims) คอร์ด – บิว จรูญวิชย์ The Voice

เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แก่ทุกคน เธอ ช่างงดงาม เกินกว่าใคร แต่ถูก พรากเอาไป น่าใจหาย ด้วยโจร ที่ไร้ใจ มากตัณหา เพิ่...
คอร์ดเพลง เหยื่อ (Victims) และ เนื้อร้อง เหยื่อ (Victims) ของ บิว จรูญวิชย์ The Voice ::เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง เหยื่อ (Victims) ของ บิว จรูญวิชย์ The Voice
Intro:F GAm(2 Times)Fเธอเป็นGเด็กที่งดAmงาม ไFร้เดียงGสา ดูร่างAmเริง FจิตใจGดี มีเมAmตตา อนFาคตข้างหGน้า เธอชัดAmเจน * Fเป็นความGหวัง ของครอAmบครัว FคือทูนGหัว ของพ่อแลAmะแม่ เFป็นคนGดี ไม่มีข้อแAmม้ Fมอบ รักGแท้แก่ทุAmกคน ** Fเธอ ช่างงดGงาม เกินกว่าAmใคร แต่Fถูก พรากเอาGไป น่าใจAmหาย ด้วยFโจร ที่ไร้Gใจ มากตัณAmหา เพิ่งFถูก ปล่อยตัวGมา จากโทAmษเดิมInstru.:F GAm(2 Times)Fเธอ เธอเGธอ เธอแลAmะเธอ ไม่Fควร พบGเจอ กับเรื่องAmพันนี้ ข่FาวประโคมGกัน ทุกวันทุAmกวี่ อีFกกี่ เดือนGปี จะหมAmดไป ( ซ้ำ *,** )Fหั่น พรหมจGรรย์ยังไAmม่พอ เธอFถูก ฆ่าตัดGคอ หวังอำAmพราง Fกลายเป็นGศพ ไร้วิญญAmาณ นิทFาน ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิFทาน ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิทFาน ที่ไม่นGาน เราAmก็ลืม
  • F
  • G
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : เหยื่อ (Victims) - บิว จรูญวิชย์ The Voice

ผู้แต่ง ❱ เนี้อร้อง: จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ
เธอเป็นเด็กที่งดงาม ไร้เดียงสา ดูร่างเริง 
จิตใจดี มีเมตตา อนาคตข้างหน้า เธอชัดเจน----------* เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว
ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ 
รักแท้แก่ทุกคน----------** เธอ ช่างงดงาม เกินกว่าใคร แต่ถูก พรากเอาไป 
น่าใจหาย ด้วยโจร ที่ไร้ใจ มากตัณหา เพิ่งถูก 
ปล่อยตัวมา จากโทษเดิม----------เธอ เธอเธอ เธอและเธอ ไม่ควร พบเจอ 
กับเรื่องพันนี้ ข่าวประโคมกัน ทุกวันทุกวี่ 
อีกกี่ เดือนปี จะหมดไป
(ซ้ำ *,**)
หั่น พรหมจรรย์ยังไม่พอ เธอถูก ฆ่าตัดคอ 
หวังอำพรางกลายเป็นศพ ไร้วิญญาณ นิทาน 
ที่ไม่นาน เราก็ลืม นิทาน ที่ไม่นาน เราก็ลืม นิทาน 
ที่ไม่นาน เราก็ลืม