เหยื่อ (Victims) คอร์ด - บิว จรูญวิชย์ The Voice

เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แก่ทุกคน เธอ ช่างงดงาม เกินกว่าใคร แต่ถูก พรากเอาไป น่าใจหาย ด้วยโจร ที่ไร้ใจ มากตัณหา เพิ่งถูก ปล่อยตัวมา จากโทษเดิม
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง เหยื่อ (Victims) และเนื้อร้อง เหยื่อ (Victims) บิว จรูญวิชย์ The Voice เนื้อร้อง::เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ รักแท้แ... เนื้อเพลง เหยื่อ (Victims), คอร์ด เหยื่อ (Victims), เหยื่อ (Victims) คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด เหยื่อ (Victims) ของ บิว จรูญวิชย์ The Voice คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:F  GAm(2 Times)Fเธอเป็นGเด็กที่งดAmงาม  ไFร้เดียงGสา ดูร่างAmเริง 
FจิตใจGดี มีเมAmตตา อนFาคตข้างหGน้า เธอชัดAmเจน----------* Fเป็นความGหวัง ของครอAmบครัว FคือทูนGหัว
ของพ่อแลAmะแม่ เFป็นคนGดี ไม่มีข้อแAmม้ Fมอบ
รักGแท้แก่ทุAmกคน----------** Fเธอ ช่างงดGงาม เกินกว่าAmใคร แต่Fถูก พรากเอาGไป
น่าใจAmหาย ด้วยFโจร ที่ไร้Gใจ มากตัณAmหา เพิ่งFถูก
ปล่อยตัวGมา จากโทAmษเดิม
Instru.:F  GAm(2 Times)Fเธอ  เธอเGธอ  เธอแลAmะเธอ ไม่Fควร พบGเจอ
กับเรื่องAmพันนี้ ข่FาวประโคมGกัน ทุกวันทุAmกวี่
อีFกกี่ เดือนGปี จะหมAmดไป
( ซ้ำ *,** )Fหั่น พรหมจGรรย์ยังไAmม่พอ เธอFถูก ฆ่าตัดGคอ
หวังอำAmพราง Fกลายเป็นGศพ ไร้วิญญAmาณ นิทFาน
ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิFทาน ที่ไม่Gนาน เราก็Amลืม นิทFาน
ที่ไม่นGาน เราAmก็ลืม
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • FChord key_f
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: เหยื่อ (Victims) - บิว จรูญวิชย์ The Voice

เนี้อร้อง: จรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ
เธอเป็นเด็กที่งดงาม ไร้เดียงสา ดูร่างเริง
จิตใจดี มีเมตตา อนาคตข้างหน้า เธอชัดเจน----------* เป็นความหวัง ของครอบครัว คือทูนหัว
ของพ่อและแม่ เป็นคนดี ไม่มีข้อแม้ มอบ
รักแท้แก่ทุกคน----------** เธอ ช่างงดงาม เกินกว่าใคร แต่ถูก พรากเอาไป
น่าใจหาย ด้วยโจร ที่ไร้ใจ มากตัณหา เพิ่งถูก
ปล่อยตัวมา จากโทษเดิม----------
เธอ เธอเธอ เธอและเธอ ไม่ควร พบเจอ
กับเรื่องพันนี้ ข่าวประโคมกัน ทุกวันทุกวี่
อีกกี่ เดือนปี จะหมดไป----------(ซ้ำ *,**) ----------หั่น พรหมจรรย์ยังไม่พอ เธอถูก ฆ่าตัดคอ
หวังอำพรางกลายเป็นศพ ไร้วิญญาณ นิทาน
ที่ไม่นาน เราก็ลืม นิทาน ที่ไม่นาน เราก็ลืม นิทาน
ที่ไม่นาน เราก็ลืม