คอร์ดเพลง แม่พิมพ์ของชาติ – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

The Hook (ท่อนฮุค)

แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอง เหนื่อยยากอย่างไร ไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง ครูนั้นยังลำพอง ในเกียรติของตนเสมอมา...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง แม่พิมพ์ของชาติ และ เนื้อร้อง แม่พิมพ์ของชาติ ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดน...
คอร์ดเพลง แม่พิมพ์ของชาติ และ เนื้อร้อง แม่พิมพ์ของชาติ ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย คือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดน...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : แม่พิมพ์ของชาติ - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

Lyric and chords width transpose key

Intro:Em BmEm DEm BmEm* แสงเEรือง ๆ ที่ส่องประเทืDองอยู่ทั่วเมืองไทAย คือแม่G#mพิมพ์อันน้อยใหEญ่ โอ้ครูไทDยในแดนแหลมทAอง เหนื่อยยากอย่างAmไร ไม่เคยบ่นไDปให้ใครเขามอGง ครูนั้นB7ยังลำพอง E ในเกียรติของตนB7เสมอมาE ที่ทEำงานช่างสุดกันดาDรในป่าดงไAพร ถึงจะไG#mกลก็เเหมือนใกEล้ เร่รุดไDป ให้ทันเวลAา กลับบ้านไม่Amทัน บางวันต้องไDปอาศัยหลวงGตา ครอบคB7รัวคอยท่Eา ไม่รู้ว่าB7ไปอยู่ไหEน ถึงโรงเรีEยนก็เจียนจะสDายจวนได้เวAลา เห็นศิG#mษย์รออยู่พร้อมหEน้า ต้องรีDบมาทำการสAอน ไม่มีเวAmลาที่จะได้มาหDยุดพอพักGผ่อน โรงเรียB7นในดงป่าEดอน ให้โหB7ยอ่อนสะท้อนอุEรา Instru.:Em BmEm DEm BmEmชื่อของEครูฟังดูก็Dหรูชวนชื่นใAจ งานที่ทG#mำก็ยิ่งใหEญ่ สร้างชDาติไทยให้วัฒAนา ฐานะขAmองครู ใคร ๆ ก็รู้Dว่าด้อยหนักหGนา ยังสู้ทB7นอุตส่าEห์ สั่งสอนB7ศิษย์มาเป็นหลาEยปี ** นี่แหละคEรูที่ให้ควาDมรู้อยู่รอบเAมืองไทย หG#mวังสิ่งเดียวคืEอขอให้ เด็กDของไทยในผืAนธานี ได้มีควAmามรู้เพื่อช่วยเชิดDชูไทยให้ผ่องGศรี ครูก็ภูB7มิใจที่สมEความเหนื่อB7ยยากตรากตำมEInstru:Em BmEm DEm BmEm( ซ้ำ *, ** )Outro:Em BmEm DEm BmEm
...ค้นเพลงอื่น ๆ...