ไถ่เธอคืนมา คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียงสิบห้าปี ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมน ผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพัน ต้องกล้ำกลืนและอดทน เพื่อเก็บเงิน ส่งบ้านไถ่ถอนตัวเอง...
คอร์ดเพลง ไถ่เธอคืนมา และ เนื้อร้อง ไถ่เธอคืนมา ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียงสิบห้าปี ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมน ผ่านม...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ไถ่เธอคืนมา ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
ผ่านไปGสองปี ที่เDธอ มาEmหายจาก ข่าวคราวCว่า พ่อแม่เDธอนั้นพาไปGขายG7 เจ็บและCช้ำ ต้องDจำทน เพราะความGจนบัD/F#งคับจิตใEmจ จากAmเจียงฮายไปขายDตัวอยู่สุไหงโกGลก พี่ตั้งGตารอ ให้เDธอกลับคืนบ้านEmนา ถึงไม่Cมี ทีวี ตู้เDย็น ก็ไม่เห็นเป็นGไร G7 ทิ้งคCวามเชื่อค่านิDยม ของGคนเก่D/F#า ล้า สEmมัย ช่วยกัAmนทำนา ปลูกข้Dาวยังพอได้Gอยู่ G7 * ผ่านชีวิCตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียงสิบGห้าปีG7 ได้แค่Cนี้ชีวิตกลับมาDพบกับความมืดGมน G7 ผ่านCมือชายเป็นDร้อยเป็นพัน ต้องกGล้ำกลืD/F#นและอดEmทน เพื่อเก็บAmเงิน ส่งDบ้านไถ่ถอนตัวGเอง Instru.:G DEm(2 Times)C DG D/F# EmAm DG G7( ซ้ำ * )ถึงใครG ๆ รังเDกียจเหยียดหยามEmตัวเธอ พี่ยังCรักเสมอถึงDเธอจะเป็นอย่างGไร G7 อยู่ทางCนี้ พี่Dทำงาน ทำGนา ทD/F#ำสวน ทำEmไร่ จะเก็บAmเงิน ไว้Dไปไถ่เธอGคืนมาG7 อยู่ทางCนี้ พี่Dทำงาน ทำGนา ทD/F#ำสวน ทEmำไร่ จะเก็บAmเงิน ไว้ไDปไถ่เธอคืนGมา
  • G
  • D
  • Em
  • C
  • G7
  • D/F# (Slash)
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ไถ่เธอคืนมา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ผ่านไปสองปี ที่เธอ มาหายจาก
ข่าวคราวว่า พ่อแม่เธอนั้นพาไปขาย 
เจ็บและช้ำ ต้องจำทน เพราะความจนบังคับจิตใจ 
จากเจียงฮายไปขายตัวอยู่สุไหงโกลก
พี่ตั้งตารอ ให้เธอกลับคืนบ้านนา 
ถึงไม่มี ทีวี ตู้เย็น ก็ไม่เห็นเป็นไร 
ทิ้งความเชื่อค่านิยม ของคนเก่า ล้า สมัย 
ช่วยกันทำนา ปลูกข้าวยังพอได้อยู่ ----------* ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียงสิบห้าปี 
ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมน 
ผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพัน ต้องกล้ำกลืนและอดทน 
เพื่อเก็บเงิน ส่งบ้านไถ่ถอนตัวเอง ----------(ซ้ำ *)
ถึงใคร ๆ รังเกียจเหยียดหยามตัวเธอ
พี่ยังรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไร 
อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่ 
จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา 
อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่ 
จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา