Unloveable คอร์ด – Mild

ต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่าเธอ คงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไกล และยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจ ว่าซักวันเธอจะมีฉัน แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่ แต่ไม่...
คอร์ดเพลง Unloveable และ เนื้อร้อง Unloveable ของ Mild ::ต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่าเธอ คงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไกล และยังคงหวั...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง Unloveable ของ Mild
Intro:GGCC(2 Times)Em DC GEm DC DDก็Gรู้ว่าBmฉันไม่มีความหEmมาย และพอจDm7ะรู้ว่า คGงเป็นไCปไม่ได้Bm ยิ่งAmนานเท่าไหร่ยิ่งหมดDหวัง เมื่อเGธอ ไม่เBmคยจะหันมองที่Emฉัน ไม่ว่าจะDm7ทำเช่นGไรเธอคงจะCไม่รักกัBmน และAmก็รู้ไม่นานความฝันที่มีก็Dคงจบไป * แต่Bmตอนนี้ยัEmงมีเวลา ที่AmฉันจะหาเหตุDผลดีดี มาBmฉุดรั้งเธอEmตอนนี้ แต่ก็Amรู้ดี Bmไม่ มี CDวัง ** ต่อให้GฉันจะBmรักเธอมากเท่Emาไหร่ แต่Dm7ก็รู้ว่า เGธอ คงจะCไม่สนใจ แต่Bmยังฝันไกล และยังคงAmหวังเอาไว้ข้างBmในจิตใจ ว่าCซักวันเธอจะมีDฉัน Gแต่ก็Bmรู้เป็นไปไม่Emได้ เมื่อเธอDm7คิดว่า Gฉันไม่Cใช่ แต่ไBmม่เป็นไร อยากจะAmขอมีเBmธอเรื่อยCไปในใDจไปอีกแสน(G)นาน และGแม้ว่าBmสิ่งที่ฉันทำวัEmนนี้ มันอาจไม่Dm7ทำให้เGธอได้Cรู้สึกดีBm สิ่งที่Amใจเธอพอจะมีก็เพียงแDต่ความรำคาญ แต่อยากจะGขอให้เBmธอได้ฟังเอEmาไว้ บทเพลงสุดDm7ท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอCบให้ไปBm ที่กลั่นออกAmมาจากใจและมีให้เธอผู้เDดียวเท่านั้น ( ซ้ำ *, ** )Em ไม่D/F#รู้ว่านานเท่าCไหร่ กว่าBmที่ฉันจะลบเธอจากAmใจ กว่าที่Bmความทรงจำดี ๆ มันCจะเลือนหาย กว่าจะได้รักใครอีกคDรั้ง Instru:A C#mF#m Em7 AD C#mBm C#m D E(2 Times)แต่C#mตอนนี้ยัF#mงมีเวลา ที่BmฉันจะหาเหตุEผลดีดี มาC#mฉุดรั้งเธอตF#mอนนี้ แต่ก็Bmรู้ดี C#m ไม่ Dมี หEวัง ต่อใAห้ฉันจะC#mรักเธอมากเท่าF#mไหร่ แต่ก็Em7รู้ว่าเธAอ คงจะไDม่สนใจ แต่C#mยังฝันไกล และยังคงหBmวังเอาไว้ข้างใC#mนจิตใจ ว่าDซักวันเธอจะมีEฉัน Aแต่ก็C#mรู้เป็นไปไม่F#mได้ เมื่อเธอEm7คิดว่า Aฉันไม่Dใช่ แต่ไC#mม่เป็นไร อยากจะBmขอมีเC#mธอเรื่อยDไปในใEจไปอีกแสนAนาน เมื่อเธAอ คิBmดว่า C#mฉันไม่ใช่D แต่ก็ไC#mม่เป็นไร ตราบใดที่Bmฉันนั้นC#mยังหายDใจ E จะรักเธอไปตลอดกาล Outro:D C#mC BmBb D EA
 • G
 • Bm
 • Em
 • Dm7
 • C
 • Am
 • D
 • D/F# (Slash)
 • C#m or Db
 • F#m or Gb
 • E
 • A
 • Em7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : Unloveable - Mild

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมาย
และพอจะรู้ว่า คงเป็นไปไม่ได้ 
ยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งหมดหวัง
เมื่อเธอ ไม่เคยจะหันมองที่ฉัน
ไม่ว่าจะทำเช่นไรเธอคงจะไม่รักกัน 
และก็รู้ไม่นานความฝันที่มีก็คงจบไป----------* แต่ตอนนี้ยังมีเวลา ที่ฉันจะหาเหตุผลดีดี
มาฉุดรั้งเธอตอนนี้ แต่ก็รู้ดี ไม่ มี หวัง----------** ต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่
แต่ก็รู้ว่า เธอ คงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไกล
และยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจ
ว่าซักวันเธอจะมีฉัน แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ 
เมื่อเธอคิดว่า ฉันไม่ใช่ แต่ไม่เป็นไร
อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนาน----------และแม้ว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้
มันอาจไม่ทำให้เธอได้รู้สึกดี 
สิ่งที่ใจเธอพอจะมีก็เพียงแต่ความรำคาญ
แต่อยากจะขอให้เธอได้ฟังเอาไว้
บทเพลงสุดท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอบให้ไป 
ที่กลั่นออกมาจากใจและมีให้เธอผู้เดียวเท่านั้น 
(ซ้ำ *, **)
---------- ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ กว่าที่ฉันจะลบเธอจากใจ 
กว่าที่ความทรงจำดี ๆ มันจะเลือนหาย
กว่าจะได้รักใครอีกครั้ง
แต่ตอนนี้ยังมีเวลา ที่ฉันจะหาเหตุผลดีดี
มาฉุดรั้งเธอตอนนี้ แต่ก็รู้ดี ไม่ มี หวัง
ต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไหร่ 
แต่ก็รู้ว่าเธอ คงจะไม่สนใจ แต่ยังฝันไกล
และยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจ ว่าซักวันเธอจะมีฉัน
แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ เมื่อเธอคิดว่า ฉันไม่ใช่ แต่ไม่เป็นไร
อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนาน
เมื่อเธอ คิดว่า ฉันไม่ใช่ แต่ก็ไม่เป็นไร
ตราบใดที่ฉันนั้นยังหายใจ จะรักเธอไปตลอดกาล