กีต้าร์คอร์ด: A#9#5

คอร์ด A#9#5
Guitar Chords A#9#5
This chord is played start on fret 1 Is 7#5 with added 9th
Scale structure: R-3-#5-m7-9
Interval structure: R = Bb
Bb + major interval = D (scale degree = 3rd)
D + major interval = F# (scale degree = sharp/augmented 5th)
F# + minor interval = Ab (scale degree = minor 7th)
Ab + major interval = C (scale degree = 9th)
Note: A# D F# Ab C
Alternative names: A#9(#5), A#+9, A#aug9, A#7#5(add9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Note: A# D F# Ab C
Alternative names: A#9(#5), A#+9, A#aug9, A#7#5(add9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: A#9#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A#9#5 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง