กีต้าร์คอร์ด: A6

คอร์ด A6
Guitar Chords A6
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
The string 5 (A) is left open. This chord is played start on fret 2 Normal major chord with added 6th
Scale structure: R-3-5-6
Interval structure: R = A
A + major interval = Db (scale degree = 3rd)
Db + minor interval = E (scale degree = 5th)
R = A minor interval = Gb (scale degree = 6th)
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, E, A, C#, F#
Step: 1-3-5-61(A), 3(C#/Db), 5(E), 6(F#/Gb)
Alternative names: AM6, Aadd6, Amaj6
Level: Rookie
Importance: occasionally used
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, E, A, C#, F#
Step: 1-3-5-61(A), 3(C#/Db), 5(E), 6(F#/Gb)
Alternative names: AM6, Aadd6, Amaj6
Level: Rookie
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: A6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A6 type 1คอร์ด A6 type 2คอร์ด A6 type 3คอร์ด A6 type 4คอร์ด A6 type 5คอร์ด A6 type 6คอร์ด A6 type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง