กีต้าร์คอร์ด: A7#5

คอร์ด A7#5
Guitar Chords A7#5
This chord is played start on fret 5 Augmented chord with a minor 7
Scale structure: R-3-#5-m7
Interval structure: R = A
A + major interval = Db (scale degree = 3rd)
Db + major interval = F (scale degree = sharp/augmented 5th)
F + minor interval = G (scale degree = minor 7th)
Note: A Db F G
Alternative names: A7(+5), Aaug7, A+7
Level: Advanced
Importance: Rarely used
Note: A Db F G
Alternative names: A7(+5), Aaug7, A+7
Level: Advanced
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: A7#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด A7#5 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง