กีต้าร์คอร์ด: C#7#5

คอร์ด C#7#5
Guitar Chords C#7#5
This chord is played start on fret 2 Augmented chord with a minor 7
Scale structure: R-3-#5-m7
Interval structure: R = Db
Db + major interval = F (scale degree = 3rd)
F + major interval = A (scale degree = sharp/augmented 5th)
A + minor interval = B (scale degree = minor 7th)
Note: C# F A B
Alternative names: C#7(+5), C#aug7, C#+7
Level: Rookie
Importance: Rarely used
Note: C# F A B
Alternative names: C#7(+5), C#aug7, C#+7
Level: Rookie
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#7#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#7#5 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง